Naturvårdsverket

Vår konsumtion och den globala miljön

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 11:28 CET

Svenska konsumenter påverkar miljön i andra länder. Det gäller till exempel utsläpp till luft av växthusgaser och försurande ämnen, spridning av kemikalier och användning av vatten och mark. Detta framgår av en rapport från Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

En stor del av det vatten som vi konsumenter i Sverige använder döljer sig i de produkter som konsumeras. För att producera en kopp kaffe krävs till exempel 140 liter vatten och för en hamburgare (150 g) 2 400 liter. För att göra en t-tröja av bomull på ett halvt kilo går det åt 4 100 liter vatten.

– Det konsumtionsperspektiv på miljöpåverkan som tillämpas i rapporten blir allt viktigare, bland annat som komplement till uppföljningen av Sveriges sexton miljökvalitetsmål, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

När man rapporterar om miljöpåverkan och utsläpp är det vanligt att utgå från ett geografiskt område, till exempel ett land. Utsläpp från produktion av varor och tjänster beräknas då inom det landet. Det kan kallas för ett produktionsperspektiv. Om påverkan från varor och tjänsters hela livscykel i stället redovisas utifrån användning fördelas utsläppen på konsumenterna inom till exempel ett land. Det kallas för konsumtionsperspektiv. Genom att använda ett konsumtionsperspektiv kan man få en klarare bild av hur ett lands konsumtion påverkar miljön i andra delar av världen.


25–35 procent mer växthusgaser

Den totala svenska konsumtionen år 2003 orsakade utsläpp på 95 miljoner ton växthusgaser räknat som koldioxidekvivalenter. Det är 25–35 procent mer än om man bara summerar de utsläpp som sker i Sverige. Utsläppen till luft av till exempel svavel- och kväveoxider är också större om man ser till konsumtionsperspektivet jämfört med produktionsperspektivet.


Mark krävs både i Sverige och utomlands

Svensk konsumtion påverkar också markanvändningen utomlands. Mark utanför Sveriges gränser svarar för 30–50 procent av det totala markbehovet för svensk livsmedelskonsumtion. Kaffe och nötkött tas upp som exempel på livsmedel som Sverige importerar mycket av och som påverkar bland annat markanvändningen i andra länder.


Utsläpp från användning av kemikalier

Kunskapsluckorna är omfattande vad gäller faktisk miljöpåverkan från svensk konsumtion. Det gäller särskilt kemikalieanvändningen. I många industriprocesser används kemikalier. Sverige importerar bland annat kläder och andra varor där kemikalier används vid framställningen. Inte sällan rör det sig om import från länder med svagt utvecklad kemikaliekontroll och bristfällig miljölagstiftning. I sådana länder kan utsläppen bli hundratals gånger större än om varorna producerades i länder med utvecklade regler.


Läs mer: Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan.

OH-bilder ur rapporten

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Bergström, handläggare Naturvårdsverket, 010-698 12 57, helena.bergstrom@naturvardsverket.se

Mona Blomdin Persson, sekretariatschef, Kemikalieinspektionen, 070-429 39 19, mona.blomdinpersson@kemi.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se


En engelsk version av rapporten kommer i slutet av januari eller i början av februari 2011. Skicka ett meddelande till Helena Bergström om du vill ha e-post om att publikationen utkommit.


Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.