Finansdepartementet

Vårbudgeten 2006: Fokus på äldre, ungdomar, nya jobb och integration

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 10:32 CEST

Regeringen presenterar i dag 2006 års ekonomiska vårproposition. Den innehåller förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt en tilläggsbudget för 2006. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Den svenska ekonomin utvecklas starkt. Tillväxten bedöms bli 3,6 procent 2006 och 3,0 procent 2007. Det är en upprevidering i förhållande till bedömningen i budgetpropositionen för 2006. Inflationen väntas öka gradvis från dagens låga nivåer för att 2007 vara nära Riksbankens mål på 2 procent. Ökningen väntas dock dämpas av låga hyresökningar, starkare krona och sjunkande oljepris.

Sysselsättningen vände uppåt under hösten 2005 till följd av en stark inhemsk konjunktur och aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Sammantaget väntas sysselsättningen öka med omkring 80 000 personer 2006 och cirka 40 000 personer 2007, varav cirka 65 procent i den privata sektorn. Med de satsningar som föreslås i vårpropositionen väntas den öppna arbetslösheten falla till cirka 4,5 procent i slutet av 2006. Det innebär att arbetslöshetsmålet, enligt SCB:s tidigare beräkningsmetoder, nås i slutet av 2006.

Under 2006 beräknas statsskulden minska både som andel av BNP och i kronor. Sedan överskottsmålet infördes 2000 och fram till och med 2008 beräknas den offentliga sektorns finansiella sparande i genomsnitt uppgå till 2,0 procent av BNP. Därmed klaras överskottsmålet.

För 2006 och 2007 uppgår utgiftstaket till 907 respektive 949 miljarder kronor. Med förslagen i vårpropositionen uppgår marginalen till utgiftstaket till 2,7 miljarder kronor 2006 respektive 9,7 miljarder kronor 2007, vilket är väl i linje med de budgeteringsmarginaler som presenterades i budgetpropositionen för 2006.


Fler nya jobb och lägre arbetslöshet
Regeringen föreslår kompletteringar till höstens sysselsättningspaket. Trots att sysselsättningen väntas stiga i år bedömer regeringen att det krävs fortsatta åtgärder för att minska arbetslösheten, särskilt bland långtidsarbetslösa, ungdomar, invandrade svenskar och funktionshindrade. Bakgrunden är att utbudet av arbetskraft stiger samtidigt som sysselsättningen ökar. Det innebär att det fortfarande kan vara svårt för arbetslösa att få jobb trots att det finns fler jobb att söka.

250 anställningar för generationsväxling i staten Statliga myndigheter får möjlighet att anställa ytterligare 250 personer för generationsväxling mellan den 1 juli 2006 och 31 december 2007.

150 nya arbetstillfällen i kultursektorn De statliga kulturinstitutionerna får möjlighet att från den 1 juli 2006 anställa ytterligare 150 arbetslösa högskoleutbildade för att ta hand om museisamlingarna.

Plusjobb till pension för 60-åringar
Alla som har fyllt 60 år och som får ett plusjobb kan behålla det tills man fyller 65 år, till skillnad från andra plusjobb som varar i maximalt två år.

2 000 fler lönebidrag
För att öka sysselsättningen bland funktionshindrade föreslår regeringen 2 000 nya lönebidragsplatser under andra halvåret 2006 och hela 2007.

Krav på finansieringsbidrag vid arbetspraktik avskaffas Kravet på finansieringsbidrag från arbetsgivare vid arbetspraktik avskaffas på försök till och med 2007.

1 000 fler platser i kvalificerad yrkesutbildning Satsningen på fler platser i kvalificerad yrkesutbildning förlängs med ytterligare 1 000 platser från hösten 2007 till våren 2009.

Arbetsmarknadsutbildning mot bristyrken
Antalet arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökar med 11 000 platser för 2007 och 2008 vilket ger utrymme för fler platser i arbetsmarknadsutbildning. Befintliga resurser ska omprioriteras, och arbetsmarknadsutbildning prioriteras framför förberedande utbildningar. Arbetsmarknadsutbildningen ska anpassas utifrån nationella och regionala behov och ges inom de områden där det finns brist på arbetskraft eller risk för brist

Ersättning för sökanderesor
Ungdomar mellan 20 och 24 år ges möjlighet till ersättning för resekostnader i samband med anställningsintervjuer.

Företag och tillväxt
Regeringen vill stärka företagsklimatet, särskilt för småföretagen, och föreslår följande:

Almi Företagspartner AB:s grundfinansiering säkras Almi tillförs 70 miljoner kronor från 2007.

Förstärkt innovationssatsning
Almi tillförs 10 miljoner kronor per år 2007 och 2008 för att stärka arbetet att tillhandahålla finansiering och rådgivning till alla former av innovationer.

Forskning och utveckling i små och medelstora företag Vinnova får ytterligare 100 miljoner kronor från och med 2007 för att satsa på programmet "Forska & Väx" som riktar sig till småföretag.

Satsning på industriella utvecklingscentra Nutek tilldelas ytterligare 10 miljoner kronor per år 2007 och 2008 för att stödja industriella utvecklingscentra (IUC).

Främja landsbygdsutveckling
Omfattningen på nästa miljö- och landsbygdsutvecklingsprogram för 2007 till 2013 kommer att vara större än det nuvarande programmet. Regeringens avsikt är att tillföra ytterligare nationella medel för att öka programmets omfattning. Det kommer bland annat att innehålla insatser för energi och miljö samt satsningar riktade till småföretag. Innehållet i programmet kommer att beredas inom regeringskansliet under våren 2006.

Strategiska utvecklingsprogram för svensk industri Regeringen har tillsammans med näringsliv och fackliga organisationer tagit fram strategier för ett antal svenska nyckelbranscher: skog och trä, metallurgi, fordon, läkemedel och bioteknik samt IT/telekom. Regeringen överväger att utvidga satsningen till fler branscher. Först till hands ligger i så fall besöksnäringen och övriga tjänstesektorn. Regeringen återkommer till frågan i budgetpropositionen för 2007.

Förmögenhetsskatt i onoterade bolag, "Lex Uggla"
Frågan om Lex Uggla bör ingå i den större skatteöversyn som tidigare aviserats. Regeringen anser dock att det redan nu kan finnas skäl att beakta den latenta skatteskulden vid förmögenhetsvärderingen av ägares aktier i onoterade bolag. Frågan kommer att utredas. Dessutom kommer regeringen att ge Skatteverket i uppdrag att ytterligare tydliggöra sin information kring överskottslikviditet i onoterade aktiebolag för att underlätta tillämpningen av lagstiftningen.

Äldre
Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Det kräver en mängd åtgärder under det kommande decenniet. I vårpropositionen presenteras satsningar på bättre vård och omsorg, tryggt boende och stärkt ekonomisk trygghet.

Miljardsatsning på bättre vård och omsorg om de mest sjuka äldre För att förbättra vården om de mest sjuka äldre satsas 600 miljoner kronor 2006 och 1 miljard kronor per år 2007 respektive 2008. Demenssjukvården tillförs 200 miljoner kronor 2007 och 2008. Dessutom görs en särskild satsning på 50 miljoner kronor 2007 och 2008 för att utveckla en äldreomsorg anpassad till ett mångkulturellt samhälle.

Investeringsstöd till särskilt boende
I dag råder det brist på särskilt boende på många håll i landet. Regeringen vill uppmuntra kommuner att bygga nya och bygga om särskilda boenden. Ett nytt investeringsstöd till särskilt boende inrättas, 250 miljoner kronor per år satsas från 2007.

Höjt bostadstillägg för pensionärer
Ersättningen höjs från 91 till 93 procent av bostadskostnaden upp till taket som är 4 850 kronor i månaden. Höjningen träder i kraft retroaktivt från den 1 april 2006.

Förebyggande arbete
Kommunernas arbete med att förebygga till exempel fallolyckor i hemmet förstärks med 150 miljoner kronor 2007 och 2008.

Forskning inom äldreområdet
I syfte att stödja forskning och utveckling inom äldreområdet avsätts 30 miljoner kronor per år 2007 och 2008 till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). 5 miljoner kronor per år avsätts 2006, 2007 och 2008 för utveckling av ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre där anhörigfrågor och demensfrågor ingår.

Teknikutveckling inom äldreområdet
Regeringen bedömer att det behövs medel för att stödja strategiskt viktig och vardagsnära teknikutveckling inom äldreområdet och satsar 25 miljoner kronor per år 2007 och 2008.

Ungdomar
Vårbudgeten innehåller en stor satsning på ungdomar. Det handlar om arbete, utbildning, bostäder, fritid, trygghet och hälsa.

Plusjobb för ungdomar
För att göra det lättare för ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden ökar antalet plusjobb från den 1 juli 2006 med 1 000 platser som särskilt riktas till ungdomar mellan 20 och 24 år. Kvalificeringsreglerna ska vara desamma som för övriga plusjobb.

Fler jobb till arbetslösa ungdomar
Arbetslösa ungdomar kan få allmänt anställningsstöd efter sex månaders arbetslöshet. Under 2006 kommer cirka 1 500 ungdomar mellan 20 och 24 år att få allmänt anställningsstöd. Det lägre inskrivningskravet om sex månader för ungdomar förlängs till 2007.

Fler sommarjobb
En satsning på 100 miljoner kronor under 2006 för att stödja kommuner som erbjuder ungdomar sommarjobb.

Stöd till lärlingsutbildning
För att etablera lärlingsutbildningar satsas 20 miljoner kronor per år mellan 2007 och 2009 på ett utvecklingsstöd till 20 kommuner med en hög andel gymnasieelever som saknar slutbetyg från de yrkesinriktade programmen.

Höjt studiebidrag
Studiebidraget till gymnasieelever höjs med 100 kronor till 1 050 kronor i månaden. Höjningen ska gälla retroaktivt från den 1 april 2006.

Höjt studiemedel
Studiemedlen höjs den 1 juli 2006 med 300 kronor/månad, varav 100 kronor är bidrag och 200 kronor lån.

Hyresgarantier
Ett statligt bidrag införs till kommuner som vill använda sig av hyresgarantier för att underlätta för bland annat ungdomar att få en lägenhet. 100 miljoner kronor per år avsätts. Det beräknas räcka till cirka 20 000 garantier årligen.

Förlängda investeringsstöd
De tillfälliga investeringsstöden för byggandet av små lägenheter förlängs till och med den 30 juni 2008.

Fler studentlägenheter
100 miljoner kronor 2007 och 50 miljoner kronor 2008 avsätts till investeringsbidrag till studentlägenheter vilket beräknas leda till ytterligare 1 300 studentlägenheter.

Satsning på barn- och ungdomspsykiatrin En satsning görs för att förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin. Dessutom ska ett nationellt centrum för stöd-, kunskaps- och metodutveckling inrättas. Satsningen uppgår till 250 miljoner kronor per år 2007 och 2008.

Fler fritidsgårdar
Regeringen satsar 80 miljoner kronor per år mellan 2007 och 2009 för att utveckla fritidsverksamheter och mötesplatser för ungdomar.

Integration
Regeringen presenterar flera åtgärder för att förbättra möjligheterna till utbildning och arbete för kvinnor och män med utländsk bakgrund:

100 skolor - 1 000 resurspersoner
För att förbättra elevernas resultat i skolan ska 1 000 resurspersoner anställas på skolor i segregerade områden. De ska fungera som stöd i undervisningen och bidra till att fler ungdomar kan gå ut skolan med fullständiga betyg.

Mötesplatser för ungdomar
För att ge ungdomar särskilt i storstadsområdena bättre tillgång till samlingslokaler avsätts 3,5 miljoner kronor per år 2007 och 2008.

Snabb etablering av nyanlända invandrare Arbetsförmedlingen får ett sammanhållet ansvar för att nyanlända invandrare snabbt kommer i arbete. Försöksverksamheten startar den 1 juli 2006 som ett geografiskt avgränsat försök under två år.

Arbetsplatsintroduktion för invandrare
Försöksverksamheten med arbetsplatsintroduktion som har bedrivits i 20 kommuner införlivas i den ordinarie verksamheten.

Fler nya företagare
För att förbättra möjligheterna för invandrade svenskars företagande satsas 20 miljoner kronor extra per år 2007 och 2008 till Internationella företagarföreningen (IFS) och Almi.

Kompletterande utbildning och validering Många akademiker med utländsk examen saknar arbete som motsvarar nivån på deras utbildning. Därför görs en satsning på lärarutbildning för 300 studenter per år i två år samt ett pilotprojekt med tvåårig kompletteringsutbildning för 30 jurister med utländsk examen. Den högre praktiska förvaltningsutbildningen vid Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Malmö högskola förlängs. Verket för högskoleservice får extra resurser för att förbättra valideringen av utländska gymnasiebetyg.

Ökade bidrag till antidiskrimineringsbyråer Det statliga bidraget ökar med 1 miljon kronor 2006 och 4 miljoner kronor per år från 2007.

Ökat stöd till kommunerna
Kommuner som tar emot dem som nu har fått permanent uppehållstillstånd med den nya asyllagen får ökat stöd för att kunna erbjuda en bra introduktion och jobb eller utbildning. Kommunerna får en engångsersättning på 20 000 kronor per flykting som de tar emot under 2006. Dessutom höjs schablonersättningen med cirka 6 procent från 2007, vilket motsvarar 10 000 kronor för vuxna.

Övriga satsningar i vårpropositionen

Tandvård
I vårpropositionen avsätts resurser för ett första steg i en tandvårdsreform. Ett grundstöd på 500 kronor införs så att alla kan gå till tandläkaren var artonde månad till samma kostnad som ett läkarbesök. En undersökning ska kosta maximalt 200 kronor när reformen är genomförd. För detta första steg avsätts 500 miljoner kronor 2007 och 1,7 miljarder kronor från 2008. Reformen träder i kraft under 2007. Regeringen avser återkomma i budgetpropositionen för 2007 med ett förslag om ett högkostnadsskydd för alla i tandvården.

Begränsad fastighetsskatt
Begränsningsregeln i fastighetsskatten ska även gälla fritidshus. Det innebär att ett hushåll som äger endast en fastighet och denna är ett fritidshus ska kunna tillämpa begränsningsregeln. Begränsningsregeln ska också ändras så att hushåll som idag får del av begränsningsregeln, men som har fastigheter som taxeras för mer än 3 miljoner kronor, kan få lägre fastighetsskatt på taxeringsvärden mellan 3 och cirka 5 miljoner kronor. Förslagen ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2006.

Bekämpa hemlösheten
Samhällets insatser för att bekämpa hemlösheten måste förbättras. Regeringen föreslår bland annat en ökning av insatsen personliga ombud med 20 miljoner kronor per år 2007 och 2008 samt ökade resurser till Socialstyrelsen med 23 miljoner kronor 2007 och 33 miljoner kronor 2008 för att bidra till projekt mot hemlöshet.

Folkbildning
Det statliga anslaget till folkbildning ska förstärkas med 400 miljoner kronor per år från och med 2007.

Stärkt smittskyddsberedskap
Samhällets beredskap för en eventuell influensapandemi stärks. För 2006 anslås 200 miljoner kronor för arbetet med att tillgodose vaccintillgången vid en pandemi.

Miljösatsningar
30 miljoner kronor per år 2007 och 2008 avsätts för vindkraftens utbyggnad. För energibesparande åtgärder och konvertering till förnybar energi i lokaler med offentlig verksamhet avsätts 500 miljoner kronor per år 2007 och 2008, varav totalt 50 miljoner kronor är stöd för installation av solceller. De statliga investeringsprogrammen med stöd till klimatinvesteringar (KLIMP) förstärks med 75 miljoner kronor per år 2007 och 2008. Dessutom satsas 50 miljoner kronor 2006 och 100 miljoner kronor 2007 på förnyelsebara bränslen genom en förstärkning av anslaget till klimatinvesteringar.

Grön skatteväxling
I budgetpropositionen för 2006 aviserades en skatteväxling på 3,6 miljarder kronor. På grund av att några förslag inte har kunnat träda i kraft så snabbt som då förutsågs, föreslås att avskaffandet av koldioxidskatten för den handlande sektorn senareläggs till den 1 januari 2007.


Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare hos Pär Nuder
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

Emma Lennartsson
Planeringschef
08-405 30 03
070-2097455

Annelie Roswall
Pol. sakkunnig
08-405 22 94
070-694 60 35

Joakim Kellner
Pol.sakkunnig
08- 405 41 95
070-694 85 94

Rolf Alsing
Pol. sakkunnig
08-405 48 70
070-525 22 81

Jytte Guteland
Pol. sakkunnig
08-405 56 84
070-686 35 45-------------------------
Läs mer
-------------------------
Temasidor för Vårpropositionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6561)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/61851)