Region Värmland

Vård- och stödsamordning förbättrar livskvaliteten för personer med psykisk ohälsa

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 14:40 CEST

Inom ramen för Nya Perspektiv genomför Landstinget i Värmland och de sexton värmländska kommunerna en gemensam utbildningssatsning på sin personal för att förbättra livskvaliteten för personer med psykisk ohälsa.

En person med stora och komplexa vård- och stödinsatser som följd av psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning har ofta kontakt med många olika personer inom kommun och landsting. Personal från sjukvården ger vård och behandling och personal från kommunen ger stöd i frågor som har med boende, ekonomi, arbete och fritid att göra.


− Men som enskild individ kan det ibland vara svårt att veta var man ska vända sig. Vi har konstaterat att om alla insatser samordnas förstärks förutsättningarna för en god livskvalitet och risken för ett återinsjuknande minskar. Därför har vi inom ramen för vårt arbete med Nya perspektiv satsat mycket på förbättrad vård- och stödsamordning, säger Sten Fransson, styrgruppsledamot i utvecklingsarbetet Nya Perspektiv. 


− Genom gemensamma utbildningar i vård- och stödsamordning ska personal inom kommunernas socialpsykiatri och landstingets division psykiatri få kunskaper som gör att patienten får en sammanhållna vård- och stödinsatser som täcker in alla livsområden, fortsätter Sten Fransson.

Personalen ska utöver behandling och stöd stötta så att boende, ekonomi, arbete/sysselsättning och fritid fungerar och att individen får en större makt över sin tillvaro. Under 2010 gick 200 anställda inom kommuner och landsting en tiodagars basutbildning i vård- och stödsamordning. Under 2011-2012 går 25 anställda en tre-terminers utbildning i vård- och stödsamordning för att få ytterligare redskap i arbetet. Även chefer och psykiatriker utbildas.
Alla satsningar inom vård- och stödsamordning sker över huvudmannagränsen mellan kommun och landsting.

− Men ytterligare en aktör är viktig i arbetet: brukar-, anhörig- och patientorganisationerna. I utvecklingsarbetet runt vård- och stödsamordning är deras kunskapskälla i form av egna erfarenheter väldigt värdefulla. Därför jobbar vi tätt samman med dem i all planering och de finns även med exempelvis i styrgruppssammanhang, poängterar Ulrika Gullberg, projektledare för Integrerad psykiatri i Värmland.

För mer information, vänligen kontakta:

Sten Fransson, strygruppsledamot i Nya Perspektiv, tel 070-3203962
Ulrika Gullberg, projektledare för Integrerad psykiatri i Värmland, tel:073-3648981

Region Värmland, Värmlands 16 kommuner och Landstinget i Värmland arbetar tillsammans för att värmlänningarna ska kunna ha ett bra liv i Värmland genom utvecklingsarbetet Nya Perspektiv. Arbetet förstärker de dagliga insatser som görs inom kommuner och landsting. De fyra områden man valt att arbeta med är äldres hälsa, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och den sårbara familjen. Värmlänningarna märker resultat genom att man får rätt stöd eller service oavsett om man vänder sig till skolan, vården eller omsorgen.

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik  och folkbildning. Huvudman är Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.