Landstinget i Östergötland

Vårdlots och mera ortopedi i Norrköping några nyheter i förslaget till ny landstingsbudget

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 17:21 CET

Med en ny vårdlots, ökad valfrihet i vården och mera pengar till att korta väntetiderna vill den nya politiska majoriteten i landstinget sätta patienten i centrum. Mer planerad ortopedi Norrköping, förbättrat akut omhändertagande i Motala och fortsatt dagkirurgi i Finspång är andra förändringar i det förslag till treårsbudget som Moderata samlingspartiet, Vrinnevilistan, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet liberalerna presenterade vid en presskonferens på måndagen.


”För att ytterligare stödja utvecklingen av en förbättrad tillgänglighet, ökad vårdkvalitet och större delaktighet och valfrihet för både patienter och personal så ska ett antal särskilda uppdrag och åtgärder genomföras”, heter det i budgetförslaget.

Några av de särskilda åtgärderna är:

Vårdlots/tillgänglighetsenhet
Patientens ställning och rättigheter i vården ska stärkas genom att en särskild vårdlots – eller en ”tillgänglighetsenhet” – införs under 2007. Vårdlotsen ska vara fristående från landstingets sjukvårdsorganisation och erbjuda patienten hjälp och stöd när landstingets kliniker/vårdcentraler inte kan erbjuda vård inom den tid vårdgarantin stipulerar.

Entreprenörsenhet och plan för fler småföretag i vården
Utrymmet för alternativa driftsformer och en mångfald vårdgivare ska ökas i den östgötska hälso- och sjukvården. Detta gäller bland annat i primärvården, där landstingets personal ska uppmuntras att i egen regi driva en vårdcentral eller en del av verksamheten där. Även inom vissa delar av sjukhusvården kan andra driftsformer prövas.

För att hjälpa landstingsanställda som, med landstinget som uppdragsgivare, vill ta över och driva verksamhet i egen regi ska en entreprenörsenhet inrättas.

Det lokala perspektivet ska förstärkas
Det lokala perspektivet ska ges ökad tyngd. Det innebär bland annat att Vrinnevisjukhuset i Norrköping ska vara ett fungerande akutsjukhus med bland annat bred medicinsk, kirurgisk och ortopedisk verksamhet samt en väl fungerande akutmottagning dygnet runt. För att säkerställa detta ska ortopedkliniken även utföra planerade protesoperationer och annan planerad slutenvård.

Lasarettet i Motala ska ges möjlighet att förbättra det akuta omhändertagandet dygnet runt. Förutom uppgifterna inom akutsjukvården i västra länsdelen ska ortopedisk dag- och slutenvård bedrivas vid lasarettet. Även annan dagkirurgisk verksamhet kan utvecklas.

Universitetssjukhusets roll som kompetenscentra, med ansvar för forskning, utveckling och högspecialiserad vård för hela regionen ska utvecklas ytterligare, bland annat mot bakgrund av ökad nationell samordning av den högspecialiserade vården. Ett särskilt visions- och strategiarbete för Universitetssjukhuset ska inledas.

Dagkirurgisk verksamhet i Finspång
Tidigare beslut att avveckla den dagkirurgiska verksamheten i Finspång och överföra den till Vrinnevisjukhuset upphävs. Verksamheten i Finspång ska bibehållas, med fördel i annan driftsform.

Vård på rätt nivå - balans mellan decentralisering och centralisering
Landstingsdirektören får i uppdrag att återkomma med förslag till hur balansen mellan decentralisering/centralisering i hälso- och sjukvården i länet ska utformas och utvecklas. Den nya majoriteten vill till exempel ge vårdcentralerna en ökad självständighet.

Ökat självbestämmande i verksamheten
Ett utvecklingsarbete ska inledas med målet att verksamheterna får större självbestämmande. Vården ska vara likvärdig över hela länet i fråga om kvalitet och tillgänglighet, men måste inte vara likformigt organiserad.

Landstingets informationsinsatser till medborgarna inklusive tidningen Hälsotecken utreds
Informationen kring hälso- och sjukvården till invånarna ska utredas i syfte att skapa största möjliga effektivitet för insatta resurser i syfte att förbättra tillgängligheten till vård, öka kunskapen om vårdkvaliteten och förbättra delaktigheten i vården och dess ledning och styrning. Informationen ges i dag bland annat genom tidningen Hälsotecken, annonser i pressen och landstingets webbplats.

Justering av patientavgifter
Landstingsdirektören får i uppdrag att återkomma till budgetarbetet inför 2008 års verksamhet med en samlad översyn av alla patientavgifter. Detta för att skapa en ökad tydlighet och öppenhet i patientavgifternas utformning.

Justering av Folktandvårdens avgifter
Folktandvårdens taxor ska justeras i enlighet med de principer för prissättning som tandvårdsdirektören föreslog i en skrivelse den 1 september 2003. Tandvårdstaxorna i Östergötland ska ligga på en nivå som är genomsnittlig för landet. Förstärkningen möjliggör för Folktandvården att upprätthålla tandvårdskliniker i de mindre kommunerna och på orter på långt reseavstånd till annat tandvårdsutbud samt ökar tillgängligheten för patienterna.

Regionförbundet Östsam
Med hänsyn till behoven inom hälso- och sjukvården reduceras ersättningen till Östsam med 5 miljoner från och med år 2008.

Ekonomi och skatt
För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Landstingets utdebitering av skatt uppgår till 9,85 kronor per skattekrona, vilket motsvarar 9,85 procent av den beskattningsbara inkomsten. Grundinställningen är att utdebiteringen ska vara oförändrad under budgetperioden 2007 till 2009.

Det ekonomiska resultatet budgeteras till plus 145 miljoner kronor år 2007, plus 150 miljoner 2008 och plus 154 miljoner år 2009.

För mera information kontakta: Marie Morell (m), Helene Andersson Molina (vl), Sven-Eric Nilsson (c), Levi Eckeskog (kd) samt Gun Jareblad (fp) samtliga tel 013-22 20 00.