Västra Götalandsregionen

Vårdöverenskommelsen formellt godkänd

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:47 CEST

Styrelsemöte 051027

NU-sjukvårdens styrelse har ställt sig bakom vårdöverenskommelsen för 2006 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och NU-sjukvården.

Bland annat innebär överenskommelsen en viss utökning av basbeställningen 2006, jämfört med i år. Utökningen innebär att fler höft- och knäplastiker, PCI och hörselrehabeliteringar ska utföras. Dessutom ska 1000 läkarbesök göras, fördelat på ögonkliniken i Strömstad och på specialiteterna ortopedi, hud och reumatologi. 1000 dialyser vid Strömstads sjukhus och extra konsulttimmar på vårdcentraler ingår också i beställningen.

Den första november i år träder vårdgarantin i kraft, vilket har medfört en tillfälligt utökad beställning för anpassa väntetiderna till garantin. Vårdöverenskommelsen beskriver också hur man, i enlighet med utvecklingsstrategiarbetet, på olika sätt ska fortsätta att förbättra tillgängligheten och närheten till vården för patienterna.

-Redan i år levererar NU-sjukvården mer vård för pengarna än någonsin och den utvecklingen fortsätter, säger NU-styrelsens ordförande Per-Olov Blom. Nästa år får befolkningen ännu mera vård och det känns naturligtvis tillfredställande att NU-sjukvården kan visa upp detta, trots hårda sparbeting.NU-sjukvårdens verksamhetsplan och detaljbudget fastställd

Verksamhetsplanen 2006 utgår ifrån NU-sjukvårdens uppdrag att erbjuda ett brett basutbud av specialistvård vid de fem sjukhusen och att avsluta året med en ekonomi i balans.

Förändringar
De förändringar som kommer att påverka verksamhetens inriktning och omfattning under 2006 rör till stor del det fortsatta arbetet med utvecklingsstrategin och den omfördelning av vård som den till stora delar handlar om. Dessutom ska man digitalisera mammografin, projektera för nya lokaler för rättspsykiatrin och utveckla psykiatrin i samarbete med kommunerna. Ett av styrelsen initierat projekt, med syfte att förbättra kommunikationen mellan NU-sjukvården och patienterna, ska genomföras under första halvåret. En annan förändring inom NU-sjukvården kommer att vara den nya ledningsorganisationen och förvaltningsstrukturen som förväntas införas under året.

Prioriterade mål
Ett av de mest prioriterade målen för NU-sjukvården under 2006 är kortade väntetider och ökad tillgänglighet för patienten. Det innebär bland annat en ökad andel planerad vård.

För att nå övergripande regionala mål, finns också en rad andra aktiviteter beskrivna i verksamhetsplanen. För patienternas del rör det sig bland annat om att förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar och missbruk bland unga ska minska. För de anställdas del handlar målen bland annat om att ytterligare minska sjukfrånvaron och löneskillnader mellan kvinnor och män. Sjukfrånvaron hoppas man kunna fortsätta minska i NU-sjukvården genom att arbeta systematiskt på olika sätt. Återkommande uppföljningar kommer att genomföras för att säkerställa att den positiva trenden fortsätter. Kraft kommer också att läggas på miljöfrågor så som ökade inköp av ekologiska varor, bättre utnyttjad energianvändning och minskade utsläpp.

Trots krav på ytterligare effektiviseringar beräknas budgetreslutatet för 2006 bli 0 kr.--------------------------------------------------------------------------------

Kontaktperson: Per Olov Blom, ordförande styrelsen
för NU-sjukvården, tfn 0708-94 68 91
Bertil Apelman, sjukhusdirektör US, tfn 0706-19 06 00
Conny Andersson, sjukhusdirektör NÄL, tfn 0703-78 72 24
Kerstin Mattsson, tf sjukhusdirektör LS


För information om beslut, reservationer etc.
kontakta: Johanna Wiechel, informatör, tfn 0705-08 05 39