Finansdepartementet

Vårproposition 2009 - en ansvarsfull politik för att värna välfärden

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 10:23 CEST

I samband med 2009 års ekonomiska vårproposition föreslår regeringen ytterligare åtgärder för att möta krisen. För att mildra effekterna på jobben och de centrala delarna av välfärden föreslår regeringen ökat stöd till kommunsektorn. Dessutom kommer resurserna till arbetsmarknadspolitiken förstärkas. Tillsammans med de åtgärder som presenterats i budgetpropositionen för 2009 och därefter, satsar regeringen därmed totalt 45 miljarder respektive 60 miljarder kronor 2009 och 2010 för att möta krisen.

Den djupa lågkonjunkturen gör att utmaningarna för en politik som sätter jobben först har växt sig mycket stora.

- I ett läge då vi har den svagaste tillväxten sedan andra världskriget och arbetslösheten ökar dramatiskt har regeringen valt en tydlig väg som präglas av ansvar för de offentliga finanserna, för jobben och för välfärdens kärnverksamheter, säger finansminister Anders Borg.

Viktiga utgångspunkter för den ekonomiska politiken
En utgångspunkt för regeringens politik i den kraftiga lågkonjunkturen är att värna ordning och reda i de offentliga finanserna för att säkerställa att underskotten blir tillfälliga och hanterbara. På så sätt kan hushåll och företag ha fortsatt förtroende för den ekonomiska politiken och den grund som välfärden vilar på.

- Centrala delar i välfärden som utbildning, vård, omsorg och rättsväsende måste fungera även i ekonomiskt svåra tider, säger finansminister Anders Borg. Medborgarna måste ha förtroende för att det offentliga klarar sitt huvuduppdrag.

Regeringen fortsätter också sitt arbete med att skapa förutsättningar för att så många som möjligt kan arbeta och därmed bidra till den gemensamma välfärden. I en ekonomisk kris blir regeringens viktigaste bidrag till att uppnå denna målsättning att fokusera på aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Med dessa får människor trygghet under omställning och stöd att söka arbete, även inom nya områden och på andra håll i landet. Det minskar risken för att arbetslösheten biter sig fast även när konjunkturen vänder.


Fler åtgärder mot krisen
Den ekonomiska krisen gör det extra viktigt för regeringen att vara tydlig i sin politik. Därför presenterar regeringen redan i samband med 2009 års ekonomiska vårproposition åtgärder inom två områden ökade bidrag till kommuner och landsting samt förstärkt arbetsmarknadspolitik.

För att mildra effekterna av den ekonomiska krisen på jobben och de centrala delarna av välfärden föreslår regeringen ökat stöd till kommunsektorn i form av ett tillfälligt konjunkturstöd på 7 miljarder kronor 2010 som utbetalas i december 2009. Samtidigt aviserar regeringen att statsbidraget till kommunerna och landstingen höjs med 5 miljarder kronor 2011 och 2012.

Dessutom förstärks resurserna till arbetsmarknadspolitiken för att förhindra att arbetslösheten förblir hög. Regeringen tillför 10 miljarder kronor på tilläggsbudgeten till aktiva åtgärder och arbetslöshetsförsäkringen. Totalt ökar utgifterna för den samlade arbetsmarknadspolitiken med över 20 miljarder kronor mellan 2008 och 2009 och för de närmaste åren handlar det om en ökning på omkring 50 miljarder kronor. De ökade resurserna ska användas till att förhindra att människor blir långtidsarbetslösa och förbättra förutsättningarna för dem som står långt från arbetsmarknaden. Regeringen ökar också resurser för att stödja arbetslösa att söka jobb, utbilda sig och kunna få fler praktikplatser.

Omfattande stimulanspaket
Tillsammans med tidigare presenterade åtgärder i budgetpropositionen för 2009 och därefter, satsar regeringen därmed totalt 45 miljarder respektive 60 miljarder kronor 2009 och 2010 för att möta krisen.

Regeringen kommer löpande att pröva om det behövs ytterligare åtgärder. Utrymmet för ytterligare reformer är starkt begränsat. Krisen ska mötas samtidigt som varje åtgärd ska vägas mot effekter på jobben och på de offentliga finanserna. På så vis tar regeringen ansvar för Sverige och värnar välfärden.


Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om vårpropositionen för 2009 (http://www.regeringen.se/sb/d/11851)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition (http://www.regeringen.se/sb/d/11453/a/124309)