Swedbank

Vårpropositionen 2003: Svårt för hushållen att planera!Politikens kortsiktighet – ett gissel

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2003 00:00 CEST

Så var det dags igen! Svångremmen dras åt så fort valet är över. Lagom inför valet i höstas infördes maxtaxan i förskolan, en reform som utlovades redan i valrörelsen 1998. Avgiftsmodellen har inte varit i bruk i mer än drygt ett år innan den nu måste förändras.

- Det kan tyckas som en liten merkostnad att betala 120 kronor mer i månaden för ett barn i barnomsorgen, kommenterar Ylva Yngveson på Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken. Men att politikerna inte beslutar mer långsiktigt gör vardagen besvärlig för hushållen. Hur ska man kunna planera framåt?

- Inte bara maxtaxan är exempel på kortsiktighet, fortsätter Ylva Yngveson. Även talet om höjda tak i sjuk- och föräldraförsäkringen inför detta val var kortsiktigt optimistiskt. Det kommer ingen höjning nu till halvårsskiftet. Den skjuts på framtiden. Tvärtom sänks sjuk-ersättningen. Vi behöver en mer realistisk förväntansbild än vad som målas upp i jakten på väljare.

I flera år har kostnaderna för sjukskrivningarna stadigt ökat. Nu sänks ersättningsnivån för att rädda budgeten, men varför har man inte vidtagit åtgärder i tid så att sjuktalen minskat? Systemen är inte hållbara över tiden. Istället får vi ständigt nya regler t ex för ersättning vid sjukdom. Se bilaga 1.

Sänkt sjukpenning
Genom att sänka sjukpenninggrundande inkomst till 97 procent av lönen blir ersättningsnivån i praktiken 77,6 procent mot dagens 80. Med en inkomst på 20 000 kronor betyder det en lägre sjukpenning efter skatt på 300 kronor för en månads sjukskrivning. Se tabell 1.

Taket sänks till 23 401 kr per månad. Det ger en högsta sjukpenning på 615 kronor per dag, vilket är en sänkning med 20 kronor brutto per dag (7 dagar i veckan). Förändringen är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2003.

Förlängd sjuklöneperiod
Arbetsgivaren föreslås betala sjuklön för dag 2 - 21 från 1 juli i år. Idag är sjuklöneperioden 14 dagar och under den perioden är ersättningen 80 procent av hela lönen. För sjukdom efter dessa dagar har de flesta arbetstagare ersättning genom kollektivavtal på tio procent utöver sjukpenningen. Därför kan de flesta räkna med tio procents lägre ersättning den tredje veckan. Det betyder 500 kronor mindre före skatt om man har en inkomst på 20 000 kronor.

Se tabell 2.

Men för en del som har lön över taket för sjukpenning kan förslaget faktiskt innebära högre ersättning den tredje veckan. Det gäller de allra flesta privatanställda arbetare. De har idag ingen sjukersättning alls för lön över taket. Genom förslaget får man sjuklön beräknad på hela lönen för ytterligare en vecka. Tillhör man inte något kollektivavtal och har lön över taket blir ersättningen också högre den tredje sjukveckan. Se tabell 2.

Höjd maxtaxa
Taket för maxtaxan höjs. Barnfamiljer med en sammanlagd inkomst på 38 000 - 42 000 kronor i månaden får därigenom en höjning av barnomsorgsavgiften. Som mest höjs avgiften med 120 kronor i månaden om man har ett barn på dagis. Det ska gälla från den 1 januari 2004. Se tabell 3.

För dem som har lägre inkomster än 38 000 kronor höjs avgiften redan nu automatiskt när inkomsten stiger, eftersom avgiften tas ut i procent av lönen.

- Varför sattes inte taket i relation till ett index redan från början? undrar Ylva Yngveson. Då hade man sluppit ändra så snabbt. Om högsta hushållsinkomst hade följt inkomstbasbeloppet hade avgiften ändrats med automatik. Förra året var inkomstbasbeloppet 38 800 kronor och taket sattes till 38 000 kronor. Ett inkomstbasbelopp kunde ha valts som högsta inkomstgräns.

Kontaktdagen tas bort
För drygt ett år sedan återinfördes en kontaktdag per år för föräldrar till barn 6 – 11 år. Nu föreslår man att den ska tas bort redan 1 juli i år. Kontaktdagarna infördes 1986 med två dagar för barn mellan 4 och 12 år. I 10 år höll den reformen. Den här gången höll den i 2 år.

Bostadsbidragen får nya avrundningsregler
Bostadsbidrag beräknas preliminärt under utbetalningstiden. När slutlig skatt fastställs året därpå görs en avstämning mot faktiska inkomster. Har man fått för mycket måste man betala tillbaka. Har man fått för lite får man en utbetalning. Det preliminära bostadsbidraget har hittills avrundats nedåt till närmaste 100-tal kronor. Nu ska avrundningen göras nedåt till närmaste 50-tal. Vid slutliga beräkningen har tidigare gränsen för utbetalning/återbetalning varit 200 kronor. Nu sätts den till 600 kronor. Denna förändring görs retroaktivt för bostadsbidrag utbetalda redan år 2002. Det finns säkert hushåll som väntat på att få en utbetalning till nästa vår som nu får vänta förgäves.

Framtida välfärd?
Med den konjunkturbild vi har och de kostnadsproblem som den offentliga sektorn står inför skulle det vara välgörande om politikerna kunde tala klarspråk.

- Det kommer att bli svårt att klara välfärden framöver, konstaterar Ylva Yngveson. Det skulle behövas ett mer stabilt regelverk så att vi slipper dessa ständiga förändringar. Och vi behöver en mer realistisk förväntansbild än vad som målas upp i jakten på väljare.

Ytterligare information
FöreningsSparbanken (publ), Institutet för privatekonomi
Ylva Yngveson, telefon 08-585 916 04, 070-200 12 45
Lina Gustafsson, 08-585 916 15
Ulla Samuel, telefon 08-585 916 38
Erika Pahne, telefon 08- 585 916 37