Almega

Vårpropositionen kommenteras av Almega

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 16:01 CEST

I sin kommentar till regeringens vårproposition lyfter Almega bland annat fram en breddad skattereduktion på tjänster i hushållet som ett effektivt sätt att skapa nya riktiga jobb för främst ungdomar. Den traditionella arbetsmarknadspolitiken med syntetiska jobb och jobbsökarutbildning måste moderniseras och formas för tjänstesamhället.


Almega menar att regeringen har en alltför pessimistisk syn på den ekonomiska utvecklingen i tjänstesektorn. Man nämner exempelvis inte att den kunskapsintensiva tjänstesektorn växte med 2,6 procent så sent som förra året medan exempelvis industrin backade med 3,0 procent. Eftersom tjänstesektorns efterfrågan i dubbelt så hög grad genereras av tjänstesektorn själv jämfört med industrin är det sannolikt att påverkan inte blir lika dramatisk som för de tillverkande företagen. Under åren 2004-2008 stod den kunskapsintensiva tjänstesektorn för betydligt mer än hälften av tillväxten av nya jobb i Sverige. En effektiv arbetsmarknadspolitik måste tänka långsiktigt, inte bara ut ur denna lågkonjunktur, utan även bygga en stabil grund för framtiden. Mycket talar för att de hitintills starkast växande näringarna inom tjänstesektorn, som KIS - branscherna, också är de som har bäst förutsättningar att lyfta Sverige ur lågkonjunkturen samtidigt som de äger långsiktig hållbarhet.

Enligt en undersökning gjord av Almega från februari 2009 kom 9 av 10 nyanställda inom hemservicebranschen direkt från arbetslöshet. På ett och ett halvt år skapades mer än 5 000 nya jobb omräknat till heltidstjänster. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Även tidigare ROT-satsningar har haft en betydande jobbskapande effekt. Almega uppmanar regeringen att fortsätta bygga ut skattereduktionssystemet för tjänster med hushållen som köpare. Detta blir ett kraftfullt arbetsmarknadspolitiskt instrument som tillfredsställer hushållens uppdämda servicebehov samtidigt som det sätter människor i arbete genom att reducera de negativa effekter skattekilarna har på efterfrågan på servicetjänster. Nästa steg bör vara en skattereduktion på IT-tjänster i hushållet - RIT.

Almega föreslår också att en skattekommission tillsätts i syfte att modernisera skattesystemet och anpassa det till tjänstesamhällets behov. Målet bör vara inställt på sänkt progressivitet och minskade skattekilar. Om vi bara skådar över sundet ser vi att Danmark just nu genomför en sådan skattereform som inte är byggd utifrån konjunktur, utan med långsiktighet och hållbarhet som mål. En sänkt marginalskatt är av stor betydelse för de kunskapsintensiva tjänstenäringarna.

Även ungdomarna måste finnas med i framtidsinvesteringarna. Sverige har idag Europas högsta ungdomsarbetslöshet. De kunskapsintensiva tjänstenäringarna har långt in i lågkonjunkturen saknat arbetskraft med rätt kompetens. När konjunkturen vänder riskerar det att återigen hämma tillväxten i dessa företag. Därför bör resurstilldelningssystemet till universitet och högskolor utvecklas så det i högre grad premierar anställningsbarhet.

Tjänstesektorn står i dag för mer än 50 procent av BNP, ändå satsas fortfarande bara en liten del av statliga forskningsmedel på tjänsteforskning. Almega vill att tjänsteforskningen i Sverige synliggörs genom att inrätta en tjänsteforskningshub. I nästa steg bör en satsning komma som stödjer landets innovativa tjänsteföretag med kunskap som direkt kan omsättas in i verksamheter och bidra till tillväxt i form av en ökad effektivitet och produktivitet. Sverige måste skaffa de tydliga forskningsstrategier som andra länder i Europa redan har.

Använd offentlig sektors köpkraft! Sveriges offentliga sektor är en av de största i Europa, och genom att se detta som tillgång istället för en kostnad kan den offentliga sektorn driva fram en spännande utveckling. Om volymen upphandlade tjänster och tjänster i valfrihetssystem inom välfärdssektorn ökar, skapas nya växande företag i landet som även lägger grund för export av välfärdstjänster.

Almega menar att det ömsesidiga beroendet mellan personalintensiva servicenäringarna och den kompetensintensiva tjänstesektorn inom IT, telecom, arkitektur, teknikkonsulter, samhällsplanering, media, information, vård och utbildning med flera är allt för lite uppmärksammat av regeringen och de näringsfrämjande myndigheterna. En fungerande servicestruktur är en förutsättning för en effektiv arbetsfördelning i samhället och den kunskapsintensiva tjänstesektorns möjligheter att attrahera kompetenta medarbetare.

Regeringen har under de senaste åren på ett positivt sett stärkt arbetslinjen som varit till godo för många tjänstenäringar. Däremot är det olyckligt att i en konjunkturnedgång främst lita till de arbetsmarknadspolitiska instrument som tidigare socialdemokratiska regeringar har tillämpat i tider då industrin sysselsatte Sverige. Vi behöver en arbetsmarknadspolitik utformad för tjänstesamhället näringar för att gå med styrka ur krisen.

 

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tele. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Cecilia Malmström
pressinformatör
tel. 08-762 68 95
mobil. 070-345 68 95

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag - är en förbundsgrupp som har cirka 9 200 medlemsföretag med sammanlagt 420 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv