Miljödepartementet

Vårpropositionens energi- och bostadssatsningar

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 16:33 CEST


I regeringens vårproposition föreslås bland annat utökat stöd för energieffektivisering, stöd för installation av solvärme, utökade ramar för konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus, stöd till förbättrade planeringsförutsättningar för vindkraft och stöd för energieffektiva fönster och biobränsleeldade uppvärmningssystem i småhus.
Inom bostadspolitiken föreslås satsningar på studentbostäder, byggnation av hyresrätter och hyresgarantier för ungdomar.

Energi
Den långsiktiga visionen för energipolitiken är att energiförsörjningen på sikt helt ska kunna baseras på förnybara källor. I budgetpropositionen för år 2006 lämnades förslag på konverteringsstöd till ägare av småhus, flerbostadshus samt bostadsanknutna lokaler med direktverkande elvärme och oljeuppvärmning. Vad gäller energiforskningen gör regeringen bedömningen att resurserna för 2008 som beräknas till ca 836 miljoner kronor är väl anpassade till behoven på området och därför bör ligga kvar på denna nivå även efter detta år.

Regeringen föreslår utökade krediteringsramar för det stöd som gäller konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus. Det innebär att 400 miljoner kronor kan betalas ut redan under år 2006. Förslaget innebär en tidigareläggning av krediteringar på skattekonto inom den förut beslutade ramen för perioden 2006-2010. Vidare föreslås ett kompletterande stöd för installation av solvärme i lokaler för perioden 2006-2010.

För att förbättra möjligheterna till energieffektiviseringar i offentliga lokaler föreslår regeringen att det stöd för energi- och miljöinvesteringar i lokaler med offentlig verksamhet, som infördes i maj 2005, förlängs i ytterligare två år till och med år 2008. För åren 2007-2008 beräknas ramar på 500 miljoner kronor per år. Den tidigare beslutade ramen på 100 miljoner kronor för stöd till solcellsystem ökas till 150 miljoner kronor för hela perioden.

För att stödja utbyggnaden av vindkraft krävs en aktiv översiktsplanering. Regeringen uppskattar att 30 miljoner kronor per år bör tillföras i ökade anslag under åren 2007-2008 för detta ändamål och andra åtgärder i den proposition om vindkraft som regeringen nyligen lämnat till riksdagen.

För att främja installation av energieffektiva fönster i befintliga småhus och biobränsleeldade uppvärmningssystem i nya småhus, aviseras att ett skattekrediteringsstöd ska införas under åren 2007-2008. Stödet ska ersätta den nuvarande tidsbegränsade skattereduktionen enligt lagen (SFS 2003:1204) om vissa miljöförbättrande installationer i småhus som löper ut 2006. Regeringen anser att en ram om 50 miljoner kronor per år under åren 2007-2008 behövs för detta ändamål.

Bostad
Målet att 120 000 nya bostäder ska påbörjas under perioden 2003-2006 kommer att uppnås. Den positiva utvecklingen förklaras av en allmänt stark samhällsekonomi med stigande reallöner och låga räntor tillsammans med aktiva insatser från regeringen genom olika former av produktionsstöd.
Frågan om produktionsstöd till olika former av bostäder behöver analyseras ytterligare. I avvaktan på ett slutligt ställningstagande kommer dagens stöd i form av räntebidrag och investeringsstöd att fortsätta gälla. Inga nya räntebidrag beviljas efter den 30 juni 2008 och redan beviljade räntebidrag kommer vid samma tidpunkt att börja trappas av. Formerna för avvecklingen av räntebidragen kommer att redovisas i budgetpropositionen för 2008 (BP08). I avvaktan på en reformering av reglerna för bostadsfinansieringen avser regeringen i budgetpropositionen för 2007 föreslå att de nuvarande stödformerna förlängs till och med den 30 juni 2008.

Stöden består av:

- investeringsbidrag till byggande av hyresbostäder i områden med bostadsbrist
- investeringsstimulans till hyresbostäder i tillväxtregioner samt studentbostäder.

Till anslaget för investeringsbidrag för hyresbostäder avsätts 700 miljoner kronor år 2007, vilket är en ökning med 100 miljoner kronor jämfört med årets anslag, och 350 miljoner kronor år 2008, varav 100 miljoner kronor respektive 50 miljoner kronor avsätts för inrättande av studentbostäder. Detta bedöms räcka till cirka 1 300 studentbostäder.

Regeringen vill förbättra möjligheterna för unga på bostadsmarknaden. Regeringen ser därför ett behov av ett specialdestinerat statligt bidrag till de kommuner som använder sig av hyresgarantier. Det är många som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och få en egen bostad. Avsikten med en kommunal hyresgaranti är att en hyresvärd inte ska uppleva att de som har svårt att få en egen bostad utgör en större ekonomisk risk för hyresförluster än andra.

Det statliga bidrag som regeringen avser föreslå i budgetpropositionen för 2007 kan användas för att bygga upp fonder som täcker förluster för kommunala hyresgarantier. Bidraget beräknas uppgå till 100 miljoner kronor årligen för åren 2007-2008.

Den nationella bostadssamordnaren har fått i tilläggsuppdrag att undersöka vilka möjliga lösningar som finns för att underlätta bostadslån för unga.

Regeringen vill förlänga Bygga-bo-dialogen och förstärka den med 13,5 miljoner kronor per år 2007-2009. Genom denna satsning kan Bygga-bo-dialogen fortsätta att stödja och påverka utvecklingen mot ett hållbart byggande och en hållbar fastighetsförvaltning.


Kontakt:
Cecilia Eklund
Pressekreterare hos Mona Sahlin
08-405 38 40
070-566 38 88
cecilia.eklund@sustainable.ministry.se

Erik Thornström
Departementssekreterare (energi)
08-405 22 11

Sophie Gunnarsson
Departementssekretare (bostad)
08-405 16 63-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om Vårproppsitionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6561)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop: 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/61851)
Faktablad: Miljö-och samhällsbyggnadsdepartementet - Vårpropositionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/508/a/62250)


-------------------------
Bakgrundsmaterial
-------------------------
Läs om budgetprocessen (http://www.regeringen.se/sb/d/2459)