Svensk Israel-Information

"Vårt mål har aldrig varit Fred. Fred är ett medel - målet är Palestina"

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 13:06 CEST

 

"Fred har aldrig varit vårt ändamål.

Fred är ett medel; vårt mål är Palestina."

Palestinska myndigheten kommer att återuppta våld och terror mot Israel när Fatah är "i stånd därtill" och "i enlighet med vad som tycks rätt." Det säger Fatah-aktivisten Kifah Radaydeh i en intervju i palestinsk tv. Hon konstaterar öppet att fred inte är ett av Fatah's mål:

"Det har sagts att vi förhandlar om fred, men fred har aldrig varit vårt ändåmål. Fred är ett medel; vårt mål är Palestina."

Radaydeh säger att "väpnad kamp" inte har uteslutits utan kommer att fortsätta, beroende på hur "kapabla" Palestinska myndighetens styrkor är.

Tryck här för att se intervjun i PATV med Fatah-funktionären Kifah Radaydef.

Avskrift:

"Fatah står inför en utmaning, då [Fatah] säger att vi betraktar fred som en av våra [möjliga] strategier, men vi säger att kampen förekommer i alla former och utesluter inte möjligheten av väpnad kamp eller någon annan form av kamp. Kampen finns i alla former, beroende på vad vi är i stånd till vid tillfället och vad som tycks rätt...

Exakt vad är det vi vill? Det har sagts att vi förhandlar om fred, men vårt mål har aldrig varit fred. Fred är ett medel, och målet är Palestina. Jag förhandlar inte i syfte att uppnå fred. Jag förhandlar för Palestina, i syfte att uppnå en stat.

PA TV, 7 juli 2009

Det bör påpekas att när Fatah talar om "Palestina" talar de rutinmässigt om hela Israel.

Några exempel:

1.Fatah's flagga består fortfarande av Israels karta under gevär. Samma symbol (se till höger) förekommer på Fatah's hemsida (http://www.fateh.ps) och andra offentliga publikationer gjorda av Fatah.

2. Najat Abu-Bakr, parlamentariker från Fatah, sade i en intervju i PA TV förra året att Fatah's mål fortfarande är utplånandet av Israel, men att den politiska planen är att fokusera på Västbanken och Gazaremsan:

"Det betyder inte att vi inte vill ha 1948 års gränser [hela Israel]...men vår nuvarande politiska strategi är att säga att vi vill ha 1967 års gränser." [PA TV, 25:e augusti 2008] Se intervjun här

3. En undervisande dokumentär, vilken sedan 2007 sänds en gång i månaden i PA TV, innehåller följande ord, vilka förnekar Israels existens:

"En annan del av Palestina, vilken utgörs av den palestinska kusten, sträcker sig längs med Medelhavet, från...Ashkelon i söder till Haifa, bland Karmelbergen. Haifa är en välkänd palestinsk hamn. Haifa åtnjöt hög status bland araber och palestinier, särskilt innan den föll under 'ockupationen' [Israel] 1948. Norr om staden finner vi Akko. Öster om Akko når vi en historisk stad av betydelse, staden Tiberias i närheten av den berömda Tiberias sjö [Kinneret- Galileiska sjön]. Jaffa, en uråldrig kuststad, är havets stolthet och Palestinas port till resten av världen."

[PA TV, augusti 2007 - 7:e juni 2009, dussintals gånger] Tryck här för att se klippet

4. Muhammad Dahlan, en högt uppsatt tjänsteman inom Palestinska myndigheten, betonade nyligen att Fatah är orubbliga i sin vägran att erkänna Israel, och att t.o.m. palestinska myndighetens erkännande bara är i syfte att uppnå högre ställning internationellt så att de får mer bistånd från utlandet:

"För tusende gången vill jag säga, å mina egna och alla mina kollegor inom Fatahrörelsens vägnar: vi kräver inte att Hamas erkänner Israel. Tvärtemot kräver vi att Hamas inte erkänner Israel, då Fatah även i dagsläget inte erkänner Israel...Det krävs av regeringen, men inte av Hamas; det krävs av regeringen, men inte av Fatah, så att denna regering kan erbjuda den nödvändiga hjälpen, utföra de nödvändiga återuppbyggnationerna, erbjuda hjälp till de sjuka, ge stöd till behövande familjer... Detta kan utföras [endast] av en regering som har relationer med det internationella samfundet, en som kan accepteras av det internationella samfundet, så att vi kan arbeta tillsammans och dra nytta av det internationella samfundet." [PA TV, 17:e mars, 2009]

Tryck här för att se intervjun

Av Itamar Marcus och Nan Jacques Zilberdik

Palestine Media Watch


Översättning: Adam Eberhag

 

Fatah official: "Our goal has never been peace. Peace is a means; the goal is Palestine." (www.pmw.org)

The PA will resume violence and terror against Israel when Fatah is "capable," and "according to what seems right," Fatah activist Kifah Radaydeh says in a PA TV interview, translated by Palestine Media Watch.

She states openly that peace is not a goal for Fatah: "It has been said that we are negotiating for peace, but our goal has never been peace. Peace is a means; the goal is Palestine."

Radaydeh says that "armed struggle" has not been ruled out and will continue, depending on how "capable" the PA forces are.

"Fatah is facing a challenge, because [Fatah] says that we perceive peace as one of the strategies, but we say that all forms of the struggle exist, and we do not rule out the possibility of the armed struggle or any other struggle. The struggle exists in all its forms, on the basis of what we are capable of at a given time, and according to what seems right... What exactly do we want? It has been said that we are negotiating for peace, but our goal has never been peace. Peace is a means; and the goal is Palestine. I do not negotiate in order to achieve peace. I negotiate for Palestine, in order to achieve a state." [PA TV July 7, 2009]

It should be noted that when Fatah refers to "Palestine", it is routinely referring to all of Israel. Some examples: 1. The Fatah flag still shows the map of Israel under rifles. The same symbol appears on the Fatah website (http://www.fateh.ps) and other official Fatah publications.

2. Fatah MP Najat Abu-Bakr said in a PA TV interview last year that Fatah's goal remains the destruction of Israel, but that their political plan is to focus on the West Bank and Gaza Strip: "It doesn't mean that we don't want the 1948 borders [all of Israel]...but our current political program is to say that we want the 1967 borders." [PA TV, Aug. 25 2008]. Click to view

3. A PA TV educational documentary broadcast monthly since 2007 includes the following words denying the existence of Israel:

"Another section in Palestine which is the Palestinian coast that spreads along the [Mediterranean] sea, from... Ashkelon in the south, until Haifa, in the Carmel Mountains. Haifa is a well-known Palestinian port. [Haifa] enjoyed a high status among Arabs and Palestinians especially before it fell to the 'occupation' [Israel] in 1948. To its north, we find Acre. East of Acre, we reach a city with history and importance, the city of Tiberias, near a famous lake, the lake of Tiberias [Kinneret- Sea of Galilee]. Jaffa, an ancient coastal city, is the bride of the sea, and Palestine's gateway to the world." [PA TV, August 2007-June 7, 2009, dozens of times]

Muhammad Dahlan, senior PA official, recently stressed that Fatah adamantly refuses to recognize Israel, and that even Palestinian Authority recognition is to have better standing internationally in order to receive foreign aid: "I want to say for the thousandth time, in my own name and in the name of all of my fellow members of the Fatah movement: We do not demand that the Hamas movement recognize Israel. On the contrary, we demand of the Hamas movement not to recognize Israel, because the Fatah movement does not recognize Israel, even today... It's required of the government but not of Hamas; it's required of the government but not of the Fatah, so that this government will be able to offer the necessary assistance, to carry out the necessary reconstruction, to offer assistance to the sick, to bring relief to needy families... This can be dealt with [only] by a government that has relations with the international community, one that is acceptable to the international community, in order that we can work together and benefit from the international community." [PA TV March 17, 2009]