Miljödepartementet

Våtmarkskonvention fyller 40 år

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 17:24 CET

Den internationella våtmarkskonventionen antogs den 2 februari 1971 i den Iranska staden Ramsar vid Kaspiska havet. Sverige var en av de länder som tidigt undertecknade konventionen och har under årens lopp på olika sätt stött det viktiga våtmarksarbetet

- Våtmarker är en av de naturtyper som ger oss många viktiga ekosystemtjänster som exempelvis vattenrening. De är också mycket viktiga för den biologiska mångfalden, inte minst för fågellivet. Därför är det en speciell dag när vi nu firar 40-årsdagen av Ramsarkonventionens tillkomst, säger Andreas Carlgren.

Våtmarker kan bestå av grunda sjöar, mossar, kärr, sumpskogar och liknande. Utöver en stor artrikedom bland fåglar, växter, groddjur mm tillhandahåller de en mängd ekosystemtjänster exempelvis deras förmåga att minska halter av näringsämnen  i vattnet, utjämna vattenflöden och upplagring av kol i form av torv.

På grund av omfattande utdikningar av våtmarker under 1800- och 1900-talet har ekosystemtjänsterna försvunnit eller minskat i omfattning. Vid dikning ökar nedbrytningen av torv och andra organiska jordar vilket har ökat avgången av växthusgaser.  Dikningen har också medfört förlust av våtmarkers vattenrenande funktioner vilket bidragit till den övergödning som skadar havens ekosystem och därmed bl. a fiskenäringen.  Dikningar har idag nästan upphört i Sverige,, så den negativa trenden har till stor del stoppats. Det är nu viktigt att genom bevarande och restaureringsinsatser förbättra situationen för våtmarkerna.

Genomförandet av insatser för att nå miljökvalitetsmålet "Myllrande våtmarker" bedöms bidra till att biologisk mångfald bevaras med livskraftiga artpopulationer och ekosystem. Som en följd av detta bedöms även viktiga ekosystemtjänster som kollagring, vattenrening, vattenhushållning, biologisk produktion samt möjligheter till anpassning till ett förändrat klimat vidmakthållas eller återfås. Insatserna innebär också att våtmarkernas värden för friluftsliv och deras kulturhistoriska värden värnas.Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45