BVD

Vad kan en designbyrå göra för att "cykla säkert"?

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 10:04 CEST

Vi är en design­byrå som älskar att cykla. Men det finns också många frus­tra­tioner. Trängsel, en osäker cykelmiljö, trafikfarliga och ilskna cyk­lis­ter, het­siga bilis­ter och svår navigering. För hur används en karta eller en app när vi sit­ter på cykeln? Efter flera sam­tal lyckades vi kanalisera vår frustration till kreativa design­lös­ningar. Vi är ju trots allt en design­byrå, så vad kan en design­byrå göra för cykel­samhäl­let? Vi tog våra erfarenheter kring navigering och kom­mu­nika­tion och skapade några idéfrön. Nu öppnar vi upp för en gemensam dialog.

De som cyk­lar ofta vet att cyk­lis­ter är olika. Vissa har trän­ingstrikå och snabba cyklar. Andra cyklar med barn­stol bak eller barn­låda fram. Tur­ist­cyk­lis­ter trampar fram i långsam takt med fladdrande kartor. Många cyk­lar kortare sträckor till affär, dagis och jobb. De som har län­gre sträckor till arbetet använ­der gärna sträckan som ett cykel-trän­ingspass. För de sistnämnda är hög fart och få avbrott längs vägen vik­tiga faktorer. 

En möjlig lös­ning är ett vägnät av snab­b­cykelvä­gar, som mark­eras gula. Vi har gjort några snabba idéskisser på Stock­holm, men det kan tilläm­pas på andra platser. Dessa gulfär­gade snab­b­cykelvä­gar förbinder olika stad­skärnor utan­för staden samt in mot stadens mitt. Syftet med dessa är att skapa snabba och direkta vägar, med få avbrott och så få farliga stråk som möjligt. 

Inne i tätort­som­rå­den och staden är det fler gående och högre den­sitet av cyk­lis­ter. Här sam­las både den som cyk­lar korta sträckor, trän­ingscyk­lis­terna och tur­ist­cyk­lis­terna. Samtliga med helt olika mål med sin cykelfärd. Hur kan vi skapa en större säk­er­het och tyd­lighet för olika cyklister? Vanliga cykel­stråk som förslagsvis markeras i blått blir "huvudstråk". Vi tycker den blå färgen är tydligare än dagens mörkröda, som försvinner in i asfaltsmörkret. ”Tur­ist­stråken” markeras i grönt och bjuder in till lugnare cykling med stopp för kultur- och naturupplevelser. Vid farliga korsningar markeras rän­der i marken. Avståndet mellan ränderna minskar i takt med att avståndet till korsningen krymper. Ränderna markerar tydligt att det snart kom­mer något farligt som kräver att farten sänks. Tydliga hel­dragna cykelvä­gar mark­erar för bilis­terna var cyk­lis­terna befinner sig. 

Genom att skapa olika typer av cykelstråk och färgkod­ningar underlättas navigeringen. Det blir lättare att beskriva vägen med orden “Följ den blåa vägen till den gröna vägen kor­sar. Då svänger du vän­ster”. Även tydligt vilka cykel­banor som har ett lugnare respektive snabbare tempo. 

Idag är vägskylt­nin­gen för cyklister gan­ska oty­dlig och svår att se. Vi föres­lår markerade stol­par med färgkod­ning och tydlig typografi. På skyl­tarna finns även vänliga uppmaningar som “Plinga snällt”. Det bety­der att någon kom­mer bakom och önskar köra om. Det bety­der inte “Fly­tta på dig, din idiot”, vilket är en van­lig tolkn­ing idag. Olika intressen, som exempelvis fart och utrymme krockar ofta, och vi cyklister blir då ovän­ner. Vi vill att cyk­lis­ter ska tycka cyk­ling är trevligt och vill därför vara med och ändra tonaliteten. 

Mer hän­syn och fler tydliga sat­sningar på cykelvä­gar, cykel­park­er­ing, cykel­nav­iger­ing och cykel­säk­er­het så kom­mer vi alla vara glada och säkra cyklister! Intresset att cykla är stort. Politiker, gör något av det!

BVD bjuder in olika parter till mer diskus­sion och påverkan kring frågorna:

-  hur ska­par vi högre cykelsäkerhet

-  hur ska­par vi tydli­gare nav­iger­ing för cykel

-  var ska­par vi park­er­ing till alla cyklar

-  hur kan vi effek­tivt ta med cykel på kollektivtrafik

-  hur ska­par vi bät­tre atti­ty­der i cykeltrafiken

-  hur kan vi dra nytta av den energi alla cyklister genererar

-  barn cykelsäkerhet

Om kon­ceptet ”Vad kan en design­byrå göra för….?”. 
Vi upp­täckte att vi ofta pratade och engager­ade oss i olika samhäll­shän­delser. En dag sade vi ”Var­för kan vi inte använda oss av vår kom­pe­tens inom design och se vad vi kan göra för olika aktiviteter för samhäl­let i stort?” Sagt och gjort, ett kon­cept är fött. 

BVD är en design- och varumärkesbyrå som arbetar med strategiska designuppdrag för både små och stora företag, okända som världskända, tjänste- som varuproducerande. Vi ser design främst som ett strategiskt marknadsföringsverktyg och vet att ett framgångsrikt projekt kräver inte bara exceptionellt hög kreativitet, utan också djupgående kunskap om marknadsförhållanden, affärsfokus och insiktsfull analys. Genom åren har vi genomfört en mängd framgångsrika designprojekt för ledande globala varumärken med konkreta och mätbara resultat. www.bvd.se