Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Vad tillför ”Öppna jämförelser” i omsorgen om äldre?

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 09:31 CEST

Vårdanalys konstaterar att öppna jämförelser, på flera sätt, medfört en större öppenhet kring äldreomsorgen jämfört med tidigare:

”Öppna jämförelser inom äldreområdet har inneburit ett paradigmskifte vad gäller öppenhet – men mycket återstår att göra innan de blir riktigt användbara för äldre, för verksamhetschefer och kommunledningar”, säger Vårdanalys myndighetschef Fredrik Lennartsson.

”Med öppna jämförelser har omsorgens resultat blivit mer tillgängliga för kommunledningarna, men det krävs noggranna analyser av data för att de ska leda till förbättringar. Kvaliteten i vård och omsorg om äldre som rör sig mellan kommunerna och landstingen är viktig att analysera. I det arbetet är det väsentligt att landstingen deltar, säger Joakim Ramsberg, som är projektledare och vetenskapligt ansvarig på Vårdanalys. Ytterligare resultat:

  • Öppna jämförelser har stärkt förutsättningarna för att höja kvaliteten i omsorgen om äldre.

  • Vårdanalys ifrågasätter värdet av den skriftliga rapporten om öppna jämförelser i dess nuvarande utformning.

  • Redovisningen av resultat från omsorgen om äldre är alltför svårtolkad för såväl brukare och anhöriga som allmänhet och media.

  • Fler nationella och regionala analyser kan öka värdet av öppna jämförelser, särskilt för små kommuner.

  • Det är angeläget att äldreomsorgen ser ett tydligt värde av arbetet som läggs ned på datainsamling.

Rapporten Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? från Vårdanalys finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

Myndigheten för vårdanalys har till uppdrag att granska, analysera och utvärdera vården, tandvården och gränssnittet mellan vård och omsorg utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårdanalys är en myndighet under regeringen, men är oberoende i förhållande till dem som myndigheten granskar, exempelvis vårdaktörer, landsting och andra myndigheter. Vårdanalys övergripande uppdrag är att driva på utvecklingen i vården och omsorgen.