Västra Götalandsregionen

Väg, vind och vatten i regionstyrelsens beslut

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 14:02 CEST

Från Regionkansliet 2008-09-23 14:00

Sammanträde 23 september:

Väg, vind och vatten i regionstyrelsens beslut

  • "Sverigediagonalen" Laxå - Göteborg bör byggas, men utan avgifter på befintliga vägar
  • Utbyggnad av E20 Alingsås - Vårgårda bör bli motorväg enligt det sydöstra förslaget
  • 17 nya vindkraftverk - vinst både för miljön och ekonomin
  • Första gången i Sverige - europeiska kustregioner har generalförsamling i Göteborg

Finansiering av "Sverigediagonalen" - motorväg mellan Laxå och Göteborg

Västsvenska Industri- och Handelskammaren har tagit fram ett förslag om finansiering av projektering, utbyggnad och underhåll av "Sverigediagonalen", dvs. sträckan Laxå - Göteborg hamn genom Skaraborg. I förslaget beskrivs en finansieringsform som går ut på att befintliga vägar avgiftsbeläggs för att möjliggöra en snabb finansiering av nya väg- och järnvägssatsningar.

Regionstyrelsen delar Handelskammarens uppfattning om att det behövs en bättre transportinfrastruktur i stråket från Mälardalen/Bergslagen till Göteborg, både vad gäller väg och järnväg. I sitt svar påpekar dock regionstyrelsen att med nuvarande lagstiftning skulle föreslagna lösningen med avgifter på befintliga vägar bli ett uttag av skatt med den administration och beslutsapparat detta kräver. En ändring av lagen skulle kräva två riksdagsbeslut med mellanliggande val eftersom det handlar om en grundlag och skulle således kunna träda i kraft först 2011 d.v.s. efter revideringen av nu gällande investeringsplaner.

Västra Götalandsregionen bedömer därför det mest ändamålsenligt att i det korta perspektivet fokusera på att får fram byggstarter av angelägna projekt under de närmaste åren. Avgörande är att få nationellt gehör för de stora infrastrukturbehoven i Västra Götaland och därigenom påverka besluten om de nya investeringsplanerna för 2010 - 2020.

Utbyggnad av E20 mellan Alingsås och Vårgårda

Vägverkets utredning för utbyggnad av sträckan Alingsås - Vårgårda redovisar dels tre alternativ för val av trafikteknisk standard, dels förslag på tre olika sträckningar av vägkorridoren. Regionstyrelsen skriver i sitt yttrande över förslaget att Västra Götalandsregion står tillsammans med de 49 kommunerna i beredningsgruppen för regionutveckling bakom uppfattningen att E20 mellan Alingsås och Vårgårda snarast behöver uppgraderas till motorväg.

När det gäller val av vägkorridor, ansluter sig regionen till Alingsås och Vårgårda kommuner och förordar det sydostliga alternativet ("skogskorridoren") som det alternativ som medför minst negativa konsekvenser för jordbruket och ger minst bullerpåverkan.

Vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig mot förslaget till förmån för egna yrkanden och tilläggsförslag.

Länk till utredningen

Ett steg närmare byggandet av 17 nya vindkraftverk

Regionstyrelsen beslutar att ge gymnasiestyrelsen2,6 miljoner kronor för att genomföra processen med tillståndsprövning för att få bygglov för 17 nya vindkraftverk på naturbruksgymnasiernas mark. En förstudie har identifierat platser på där vindförhållanden är lämpliga och avstånden till grannar tillräckliga för att bygga vindkraftverk.

Processen med tillståndprövning omfattar information till personal, elever, kringboende och andra berörda, kontakter med berörda kommuner och andra myndigheter samt beräkningar av ljudnivåer, antal skuggtimmar och vindmätningar.

Själva byggandet av vindkraftverken ligger i ett framtida steg tre. Enligt den redan gjorda förstudien kommer de 17 vindkraftverken att ge inte bara en miljömässig vinst, utan även en ekonomisk. Den totala investeringskostnaden är beräknad till cirka 540 miljoner kronor. Väl i drift skulle det ekonomiska överskottet första året, med dagens elpriser och efter avdrag för rörliga driftkostnader och försäkringar, bli drygt 60 miljoner kronor. Det innebär att de 17 verken skulle vara helt betalda efter knappt nio år och därefter börja levererar en vinst till regionen på cirka 70 miljoner kronor per år.

Västra Götalandsregionen värd för CPMR:s generalförsamling 2009

Västra Götalandsregionen kommer att vara värd för CPMR:s generalförsamling 2009 som hålls i Göteborg på Svenska Mässan 30 september - 2 oktober nästa år. Det blir första gången som generalförsamlingen hålls i Sverige. Omkring 500 personer väntas delta, däribland inbjudna talare som EU-kommissionärer och svenska regeringsmedlemmar, regionala beslutsfattare och internationell press. Generalförsamlingen sammanfaller med Sveriges ordförandeskap i EU under hösten 2009 och med en rad ministermöten med många viktiga beslutsfattare på plats i Göteborg. Mediabevakningen förmodas bli stor vilket innebär möjligheter att lyfta frågor som är särskilt viktiga för Västra Götalandsregionen.

CPMR står för Conference of Peripheral Maritime Regions och är en politisk samarbetsorganisation för Europas perifera kustregioner. Organisationen bildades 1973 och har 160 medlemsregioner från 29 olika länder. Västra Götalandsregionen har varit medlem sedan 1999. CPMR driver frågor inom transport-, maritim- och miljöområdet och är bland annat paraplyorganisation för Nordsjökommissionen och Östersjökommissionen. Genom lobbyarbete arbetar organisationen för att påverka EU att föra en politik som främjar en balanserad territoriell utveckling.

Regionstyrelsen beslutar om fem miljoner kronor för att täcka kostnader för möteslokaler, tolkning, måltider och social aktiviteter i samband med CPMR:s generalförsamling.

Läs mer om övriga beslut i korthet.

Kontaktperson: Johan Assarsson, regiondirektör, 0702-49 17 24.
Mikael Rosengren, presstjänsten, 0702-60 64 02.