Socialdepartementet

Vägledning för bemanning inom demensvården

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 14:41 CET

- Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram vägledning till kommunerna i frågor om organisering t.ex. för bemanning av särskilt boende för personer med demenssjukdom. Det säger Barn- och äldreminister Maria Larsson med anledning av ett nytt regeringsbeslut.

Genom den nya samlade och förstärkta tillsynen som Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utöva, har bl.a. en omfattande tillsyn av demensboenden visat att det finns allvarliga brister. Det konstaterades bl.a. att organisation och bemanning på flera håll inte gav förutsättningar för trygghet och säkerhet för de boende. Regeringen anser att det behövs ytterligare vägledning av olika slag så att huvudmännen kan säkerställa att lagstiftningens intentioner uppfylls.

Personer med demenssjukdom blir genom sjukdomens förlopp allt mer beroende av stöd och hjälp i sin vardag. För dem med demenssjukdom som bor i särskilt boende blir det stöd och den hjälp som personal kan behöva ge alla tider på dygnet av avgörande betydelse. Personer med demenssjukdom har rätt till en god och säker vård och omsorg. Eftersom många inte själva kan kalla på personal när behov av hjälp uppstår är det viktigt att verksamheten är organiserad så att de behov den enskilde har kan tillgodoses.

Riksdagen har i samband med behandlingen av Budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:SoU1) beslutat om ett tillkännagivande till regeringen i fråga om bemanning inom demensvården. Enligt förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen ska Socialstyrelsen ta fram evidensbaserade nationella riktlinjer. Tillräckligt vetenskapligt underlag är en förutsättning för att nationella riktlinjer ska kunna tas fram.

En första avrapportering av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 maj 2011 och senast den 15 augusti 2011 ska Socialstyrelsen redogöra för vilken vägledning som tas fram och när det ska vara färdigt.

Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare
hos Maria Larsson
070-509 50 65

Henrik Kjellberg
Politiskt sakkunnig
hos Maria Larsson
08-405 33 60