Vägverket

Vägverkets budget för 2004 är nu klar.

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 14:49 CET

Region Sydöst får ökade medel till investering, drift och underhåll. Ekonomichef Leif Carlsson kommenterar Region Sydösts budget för 2004.

Det mest positiva är starten av E4, etapp 2 förbi Markaryd redan år 2004.
Bland de större investeringsobjekten bedömer vi att E22 trafikplats Fårbo kan utföras som planerat och arkeologiarbetena på rv 31 förbi Tenhult kan fortsätta.
Till mitträckesobjekt får vi 100 mkr som räcker till ca 50 km mötesfri väg. Under 2003 satsade vi ca 120 mkr på mitträckesobjekt och 77 km öppnades för trafik.

De större objekten under 2004 är;
Rv 25, delen Växjö – Hovmantorp, 22 km
Rv 25, delen Ljungby – Sjöatorp, 13 km
Rv 31, delen Ekhagen – Krokabo, 4 km
Lv 636, delen Vikingstad – Kåparp, 8 km

För övriga trafiksäkerhetsobjekt planerar vi för 58 mkr på det nationella vägnätet. Det är riktade trafiksäkerhetsobjekt som t.ex. ombyggnad av korsningar, säkring av sidoområden, åtgärder för de oskyddade trafikanterna m.m.

Anslagen till den Regionala planen blir helt klara under januari 2004. I avvaktan på besked vet vi idag att vi har möjlighet att starta upp 75 % av planerade objekt.

Inom miljösidan satsar vi 3 mkr på bulleråtgärder, där vi ligger väl till jämfört med andra regioner. Inom övriga miljöåtgärder planerar vi för 23 mkr t.ex. vattenskydd, viltpassager, miljöprioriterade genomfarter och skötsel av alléer.

Totalt till väginvesteringar på det nationella vägnätet får vi 510 mkr. Det är 160 mkr mer än 2003 främst pga. tidigarelagd finansiering till E4, förbi Markaryd , utökat bidrag till handikappanpassning av kollektivtrafiken (fordon och hållplatser) samt utökning med ytterligare 32 km väg som övervakas med hastighetskameror i samarbete med polisen.

I år har vi ett nytt anslag, bärighet, där vi fått en ram på 115 mkr. Det går till tjälsäkring och bärighetsförbättring av viktiga näringslivsvägar. Under 2003 satsades ca 30 mkr på denna typ av vägar, så det är en kraftig ökning.

Inom drift och underhåll får vi 1020 mkr (930 mkr 2003). Vi fortsätter att prioritera beläggningsområdet.

Vårt arbete inom sektorsområdet får en ökad ambitionsnivå, främst genom en fortsättning av arbetet och kampanjen Don´t, Drink and Drive, som nu ska omfatta hela Region Sydöst. En annan prioriterad grupp är barn, där vi ihop med 6 kommuner ser över barnens skolvägar och hållplatser. Arbetet med att kvalitetssäkra företagens transporter fortsätter, vilket innebär att integrera miljö- och trafiksäkerhetstänkande i företagens alla transporter.

Kontaktperson:
Ekonomichef Leif Carlsson, tfn 036 – 19 20 85 eller 070 – 214 25 55.
Bitr. avd. chef Catrine Petersson, tfn 036 – 1922 33 eller 070 – 538 22 33.

Region Sydöst