Vägverket

Vägverkets miljöpris 2006 till ”Tyst Asfalt”

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 11:25 CET

”Tyst Asfalt”, Skanska Sveriges egenutvecklade asfaltbeläggning som halverar bullernivån, fick vid en ceremoni i Stockholm på onsdagen Vägverkets miljöpris 2006. Prisutdelare var Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

– Buller är ett stort miljö- och hälsoproblem som hittills har bekämpats med bullerplank och fönsteråtgärder samt genom att undvika att bygga i bullerutsatta lägen. Men vi måste hitta lösningar som motverkar bullret vid källan.”Tyst Asfalt” är en kompletterande lösning som är lovande. Tillsammans med tystare fordon och däck kan det ge en kraftigt förbättrad stads- och trafikmiljö, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Det är Vägverkets Nationella råd för miljö och skönhet som utsett Skanska Sverige AB till mottagare av Vägverkets miljöpris 2006. Så här lyder motiveringen:

”Buller från trafik är ett stort miljö- och hälsoproblem. Skanska Sverige AB har sedan flera år drivit ett medvetet och engagerat utvecklingsarbete för att ta fram en tyst asfalt anpassad till svenska förhållanden. Det har krävts såväl forskningsinsatser för att utveckla asfaltens materialsammansättning och läggningsteknik, som specialutbildning av personal. I samarbete med Vägverket och Ramböll har man genomfört praktiska försök, som blivit vägledande och inspirerande för marknaden i övrigt.”

Rådet har också beslutat att dela ut två hedersomnämnanden
Stockholms stad för projektet Trendsetter.

”Projektet Trendsetter syftar till att skapa bättre urbana trafikmiljöer i en tid när biltrafiken ökar. Stockholm stad driver arbetet på bred front. Projektet är ett samarbetsprojekt med flera europeiska städer. Dialoger förs med allt från bilindustri och drivmedelsproducenter till planerare och medicinska forskare.
Arbetet omfattar såväl restriktioner och förbättringar ─ av cykelmiljöer, kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter ─ som upplysningar om sambandet mellan hälsa och miljö. Projektet tydliggör att breda angreppssätt är möjliga och framgångsrika”.

Vägverket region Mälardalen för enkla naturvårdsåtgärder vid utbyggnaden av E4 Uppsala - Mehedeby.

”För att på ett okonventionellt och enkelt sätt ha bidragit till att bevara värden i Ersta naturreservat, Tierp. Under vägbyggnadsskedet upptäcktes behovet av bullerskydd för bullerkänsliga djur trots att allmänna råd och kunskap saknas. Ett bullerskydd har byggts av vegetationsrester (sten, stubbar och andra vegetationsmassor), som annars skulle köras bort och deponerats i tipp. Resultatet är en tystare miljö till nytta för besökare av reservatet och för störningskänsliga djur, minskad miljöbelastning av transporter och deponier, samtidigt som man sparat pengar.”

Jury
Jury är Vägverkets nationella miljö- och skönhetsråd som består av kulturskribent Hedvig Hedqvist, professor Margaretha Ihse, stadsbyggnadsdirektör Ingela Lindh, konstnär Kent Lindfors, professor Bengt Nihlgård, arkitekt Johan Nyrén, konstnär Pål Svensson med Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö som ordförande.


Ytterligare information lämnas av
Chefsarkitekt Torbjörn Suneson, Vägverket huvudkontoret,
Borlänge tel 0243 – 758 46
Miljödirektör Lars Nilsson, Vägverket huvudkontoret,
Borlänge, tel 0243 – 756 40
Carola Sporre, Vägverket Support,
Borlänge, tel 0243 – 751 28

Bakgrund/fakta Vägverkets miljöpris instiftades 1998. Följande har fått Vägverkets miljöpris:

2003 Carlsberg Sverige AB
Carlsberg Sverige AB har arbetat med miljö- och trafiksäkerhetspolicy som omsatts i praktisk handling. Chaufförerna utbildas i Heavy Eco driving som kompletteras med trafiksäkerhetsutbildning. På kort tid har detta visat resultat och arbetssättet leder till önskade förbättringar.
Dessutom delades hedersomnämnanden ut till Gävle kommun och Kristianstads kommun.

2001 Vetlanda kommun
Priset delades ut till bästa insats för miljön inom vägtrafikområdet under åren 1996-2000.
Hedersomnämnanden delades ut till Gröna bilister och Kulturväg vid Ångermanälven.

1999 Skandi Systems
Skandi System, ett åkeriföretag i Uppsala, har på eget initiativ genomfört en kraftfull satsning för att effektivisera företaget och samtidigt minska miljöbelastningen. Projektet inkluderar allt från utbildning av förarna i miljöanpassat körsätt och kontrollrutiner i det ordinarie till utveckling av IT-system som gör effektivare planering av transporterna möjlig. Man vill också utveckla nya samverkansformer med andra transportföretag.
Hedersomnämnanden delades ut till Servicecentrum Övrebygden och LundaMats. Servicecentrum Övrebygden har påtagligt minskat behovet av bilresande och transporter genom ett genomtänkt och samordnat lokalt serviceutbud. LundaMats är ett helhetsgrepp för ett miljöanpassat transportsystem i Lund.

1998 Batteridrivna pendelbussar i Uppsala
Syftet med försöket med batteridrivna pendelbussar, P-pendeln, var att minska trafikens störningar, trängsel och olyckor i centrala Uppsala. Bussarna pendlar med hög turtäthet mellan två parkeringsplatser, en i norr och en i söder, och passerar centrala Uppsala. På parkeringsplatserna finns fria motorvärmaruttag för bilisterna. Parkeringsavgiften inkluderar också biljett till P-pendeln för alla i bilen. Försöket ska byggas ut med fler parkeringsplatser och andra typer av bussar.

Gunilla Lundberg
Informationsdirektör
gunilla.lundberg@vv.se
Direkt: 0243-751 66
Mobil: 070-321 93 44
Fax: 0243-759 85

Thomas Andersson
Pressekreterare
thomas.andersson@vv.se
Direkt: 0243-751 38
Mobil: 070-693 68 70
Fax: 0243-759 85