Fondbolagens förening

Väl fungerande konkurrens gynnar spararna

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 10:56 CEST

Ge även fondbolagen möjlighet att erbjuda spararna investeringssparkonto, underlätta för fondspararna att hålla koll på sina fonder och öka öppenheten om provisioner till återförsäljare och rådgivare. Det är konkreta exempel på hur konkurrensen på fondmarknaden kan stärkas än mer, anser Fondbolagens förening.

Konkurrensverket, KKV, har i dag släppt rapporten ”Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden – inlåning, bolån och fonder” där man granskar marknads- och konkurrensförhållanden för bolån, inlåning och fonder. Konkurrensverkets rapport finns här.

I rapporten framkommer att det fortfarande finns inlåsningseffekter bland fondspararna, delvis beroende på att kapitalvinstskatt upplevs som ett hinder för att flytta befintligt sparande till investeringssparkonto. KKV föreslår nu att fri flytträtt från fondkonto till investeringssparkonto införs. Konkurrensverket menar också att fondspararnas kunskap om sina fonder behöver ökas. Bland annat föreslås ett avkastningsmått som kompletterar det så kallade Normanbeloppet.

”I dag råder stor konkurrens på fondmarknaden med en stor mångfald av fonder med såväl olika placeringsinriktning som risknivå och pris. Valfriheten för spararen är omfattande. Dessa möjligheter för spararna bör vi vara rädda om. Eftersom avkastningen är viktigast för spararen välkomnar vi förslaget om en komplettering av Normanbeloppet. Samtidigt finns mer att göra för att värna konkurrensen på fondmarknaden. Det handlar om att öka spararnas engagemang och att se till att regelverket inte drabbar vissa fondbolag orättvist. Fristående fondbolag som inte tillhör bank- eller försäkringskoncerner är bekymrade över att deras konkurrensförutsättningar har försämrats de allra senaste åren. Vi kommer att läsa Konkurrensverkets rapport med stort intresse”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Under 2000-talet har konkurrensen på fondområdet ökat dramatiskt och vi har i dag en mångfald i utbudet som är unik för den svenska fondmarknaden och som kommer spararna till del. De fyra största fondbolagens marknadsandelar har minskat från 80 till 50 procent av den totala fondförmögenheten i Sverige. Både fristående svenska fondbolag och många utländska fondbolag har tillkommit på marknaden, inte minst tack vare premiepensionssystemet. Men en stegrande regelbörda från EU slår hårdare mot de mindre fondbolagen och har gjort det svårare att starta nya fondbolag. Dessutom har flera nationella förändringar försämrat de fristående fondbolagens konkurrensförutsättningar. Vi tar här upp tre exempel.

1: Investeringssparkontot

Fondbolagens förening var en av de främsta pådrivarna för att få ett enkelt investeringskonto där det är möjligt att byta fonder utan skattekonsekvens för att uppnå ökad rörlighet för fondspararna. Det var därför en stor besvikelse att fondbolagen inte fick möjligheten att erbjuda investeringssparkontot till sina sparare. Kontot är nu förbehållet banker och värdepappersbolag som själva väljer vilka fonder som ingår.

Föreningen önskar att också de fristående fondbolagen ska kunna erbjuda ett alternativ till investeringssparkonto med motsvarande skatteregler.

2: Extra skatt på fonder vid sparande direkt hos fondbolaget

Samtidigt som banker och värdepappersbolag fick möjlighet att införa investeringssparkonto infördes en extra skatt som tas ut vid sparande direkt i fonder, det sparalternativ som gäller vid sparande direkt hos fondbolagen. Förutom 30 procent i skatt på kapitalvinster och utdelningar, så ska spararen varje år betala en skatt motsvarande 0,4 procent av värdet på fondandelarna. Skatten tas inte ut om sparandet sker via en kapitalförsäkring eller i ett investeringssparkonto.

Ytterligare en konsekvens av den nya schablonskatten är att räntefonder inte kan konkurrera på lika villkor med sparkonton. För sparkonton gäller 30 procent i skatt på räntan, medan det för räntefonder gäller dels 30 procent i skatt på verklig avkastning (räntan), dels den nämnda extra skatten på fondinnehavet.

Föreningen anser att det bör vara lika spelregler och att den extra skatten bör tas bort.

3: Ökad öppenhet om provisioner

I dag erbjuder banker via sina fondtorg såväl det egna fondbolagets fonder som fonder från andra fondbolag. Det finns också fristående fondtorg. Fondtorgen får ersättning från de andra fondbolagen för att tillhandahålla deras fonder, så kallad provision. För spararna har det varit bra att kunna samla sitt sparande i fonder från olika fondbolag på ett ställe. Diskussioner förs dock både på EU-nivå och nationellt om att förbjuda provisioner. De fristående fondbolagen är oroliga för att det skulle kunna få till följd att bankerna återgår till att bara sälja sina egna fonder. Även detta vore en mycket olycklig utveckling för spararna och för konkurrensen.

Fondbolagens förening anser att en ökad öppenhet kring provisioner är bra, men att ett förbud kan få olyckliga konsekvenser.

”Fonder är en mycket transparent sparform. Ingen annan sparform är så öppen med vad det faktiskt kostar. Fondernas faktablad står som modell för hur transparensen ska öka även för andra sparprodukter inom hela EU”, säger Pia Nilsson, vd för Fondbolagens förening.

”Det finns en efterfrågan på att tydliggöra hur stor andel av fondernas avgifter som går till återförsäljare och rådgivare, så kallade distributionskostnader.  Det lyssnar vi på. Allra viktigast är dock att de olika distributörerna som träffar sparkunderna är öppna med vad de får betalt för olika fonder.”

För att bidra till ökad kunskap och underlätta för spararna har föreningen tagit fram fondkollen.se, som förutom sajt också består av en app och en fickfolder. Här finns konkreta verktyg för val och utvärdering av fonder.

Vid frågor kontakta:

Pia Nilsson,vd Fondbolagens förening08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, Informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69
asa.drakenberg@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M&G Investments, Max Matthiessen Värdepapper, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondkollen.se