Svenska kyrkan

Välfärdsplattform för Svenska kyrkan antagen

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 15:15 CEST

Diakoner möter ofta människor i utsatthet. Kyrkans uppgift är att vara deras röstbärare. Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkostyrelsen har idag antagit en plattform för Svenska kyrkans roll och uppgift i den svenska välfärden. Syftet med plattformen är att beskriva motiv, principer och värden som ska vara vägledande för Svenska kyrkan som aktör i välfärden.

- Svenska kyrkan har alltid engagerat sig i välfärdsfrågor på olika sätt, i olika tidsepoker. Församlingens diakonala uppdrag är naturligtvis vidare än frågan om välfärdsaktör eller inte men engagemanget i välfärdsfrågor kommer att fortsätta både med verksamheter och genom att slå vakt om alla människors lika värde och värdighet i samhället, säger biskop Esbjörn Hagberg, biskopsrepresentant i Kyrkostyrelsen.
- Våra verksamheter och insatser inom välfärden är förankrade i kyrkans grundvärden. Vi är och kommer alltid att vara kyrka, säger han.

Plattformen tecknar tre möjliga roller för Svenska kyrkans engagemang i välfärdsfrågor:
Röstbärare och påverkansaktör -
Svenska kyrkan tar ställning i samhällsfrågor på grundval av kyrkans grundläggande värderingar och visioner om det goda livet. Svenska kyrkan har ett bidrag till det politiska samtalet utan att vara partipolitisk.

Samverkanspart - Svenska kyrkans helhetssyn på människan i ett komplext samhälle inkluderar samverkan i olika former. I samhället finns en förväntan om sådan samverkan och med sin långa erfarenhet förfogar Svenska kyrkan över ett omfattande kontaktnät.

Utförare av välfärdstjänster - Svenska kyrkan kan vara utförare av tjänster inom välfärdssamhället. Det kan vara ett uttryck för Svenska kyrkans diakoni- och samhällsansvar.

Plattformen gäller för Svenska kyrkans nationella nivå men kan vara vägledande för församlingar och stift.

Kyrkostyrelsen utreder för närvarande frågan om utförarorganisation med anknytning till Svenska kyrkan för företrädesvis tyngre välfärdsrelaterad verksamhet. Utredningen ska bedöma förutsättningarna för en särskild utförarorganisation och presentera konkreta förslag på organisationsform, huvudmän, uppgifter, finansiering och former för anknytning till Svenska kyrkans olika nivåer. Utredningen beräknas bli färdig i oktober 2013.