Diskrimineringsombudsmannen

Väljare i rullstol kom inte in i vallokaler

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 13:45 CEST

Att rösta i valet till Europarlamentet 2009 kunde bli problematiskt för väljare som satt i rullstol. Det visar en granskning som DO har gjort av fyra ärenden. Inför valet i september uppmärksammar DO landets länsstyrelser på kravet att vallokaler ska vara tillgängliga.

DO har utrett fyra anmälningar om bristande tillgänglighet i vallokaler och röstningslokaler i Nacka, Mora, Göteborg och Södertälje. Utredningen visar att det under valet till Europaparlamentet 2009 användes lokaler som inte var tillgängliga för personer som använder rullstol.

Anmälningarna handlar om att personer som använder rullstol inte kom in i vallokalerna eller att de inte kunde rösta i avskildhet eftersom valskärmar satt för högt upp. I Göteborg var sex vallokaler inte tillgängliga för medborgare som använder rullstol.

– Vallokalens utformning ska inte påverka människors möjlighet att rösta. Det framgår både av vallagen och av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

Tre av de fyra kommuner som anmäldes har tagit initiativ för att rätta till problemen inför valet 2010, efter att DO har uppmärksammat frågan.  

– Kommunerna måste anstränga sig och leva upp till kravet på tillgängliga vallokaler för att vårt demokratiska system ska fungera som det är tänkt, understryker Katri Linna.

Vallagen ställer höga krav på kommunerna att använda sig av vallokaler och röstningslokaler som är tillgängliga. När detta inte är möjligt ska kommunerna vända sig till Länsstyrelsen för att få en otillgänglig vallokal godkänd. Men ingen av de kommuner som DO har granskat har gjort en sådan framställan. DO överlämnar nu de fyra ärendena till respektive länsstyrelse för åtgärd.

För ytterligare information gå in på http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Valjare-i-rullstol-kom-inte-in-i-vallokaler/ eller kontakta DO:s presstjänst 08-120 20 710.

Bakgrund

Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2008. Artikel 29 i konventionen anger att staten ska garantera personer med funktionsnedsättning samma politiska rättigheter som alla andra. Detta omfattar att se till att personer med funktionsnedsättning kan delta i det politiska livet genom att bland annat säkerställa att valproceduren och dess anordningar är tillgängliga.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.