Kristdemokraterna, KD

Välkommen översyn av ledsagningen för funktionshindrade

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 14:59 CEST

Sociala Resursnämnden

Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet
Carina Liljesand (kd), vice ordförande 031-61 28 01, 070-761 28 01
Johan Fält (m), ledamot 031-794 90 00 , 070-987 28 04
Mikael Janson (fp), ledamot 031-61 27 54, 070-761 27 54

Välkommen översyn av ledsagningen för funktionshindrade

Sociala resursnämnden beslöt på onsdagen att hemställa till kommunstyrelsen om en översyn av riktlinjerna för ledsagning för funktionshindrade. Beslutet togs på initiativ av den borgerliga gruppen i nämnden.

– De som är i behov av ledsagning skall få det som bistånd, inte hänvisas till den generella ledsagningen menar Alliansens företrädare i Sociala resursnämnden.

- Dagens förvirrade system gör att funktionshindrade som har laglig rätt till ledsagning blir utan, eftersom de hänvisas till kommunens generella ledsagning som inte på långa vägar klarar att möta den efterfrågan som uppstår, menar Carina Liljesand (kd), vice ordförande i nämnden.

– Behovet av ledsagning är individuellt och skall också bedömas så. Att som i vissa stadsdelar göra generella begränsningar i rätten till ledsagning är därför fel, säger Johan Fält (m), ledamot i nämnden.

– Alla funktionshindrade i Göteborg skall ha rätt till och lika möjligheter till ett aktivt liv oavsett i vilken stadsdel man råkar bo. Om vårt kommunala regelverk snarare stjälper än hjälper den enskildes möjligheter att få sin nödvändiga ledsagning måste det omgående ändras, menar Mikael Janson (fp), ledamot i nämnden.


Nedan bifogas yrkandet i helhet.


Göteborg den 22 augusti 2007

Yrkande (kd) (m) (fp) (s) (mp) (v)
Sociala resursnämnden 2007-08-22Förbättra ledsagningen för funktionshindrade

Idag finns flera olika former av ledsagning som kan vara aktuella för funktionshindrade. Den ledsagarservice som kan ges enligt SoL och LSS syftar till att en person med funktionshinder skall ha möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt kunna leva och delta i samhällslivet på samma villkor som alla andra. Ledsagarservicen är kostnadsfri och skall vara individuellt utformad och ha karaktären av personlig service. Det individuella behovet avgör när insatsen skall ges och hur omfattande den skall vara.

Personer över 65 år med funktionshinder kan även få ledsagning som bistånd enligt SoL. Den ledsagning som beviljas enligt SoL 4 Kap 1§ betraktas vanligen inom äldreomsorgen på samma sätt som övriga insatser inom hemtjänsten och är avgiftsgrundande. För personer vars behov av ledsagning beror på ett funktionshinder som inte är orsakat av normalt åldrande och som blivit funktionshindrad innan 65 års ålder görs en biståndsprövning på vanligt sätt, men ingen avgift tas ut för ledsagningsinsatsen.

Utöver detta har Göteborg en generell ledsagarservice som innebär att personer som har rätt till färdtjänst även har rätt till 10 timmars kostnadsfri ledsagarservice per månad. Den enskilde beställer ledsagarservicen. Utredning och beslut om bistånd krävs inte. Det är den sociala resursförvaltningen som ansvarar för denna verksamhet.

Vidare bidrar Västtrafiks ledsagarservice till begreppsförvirringen. Denna service kan den som själv bedömer sig ha behov av hjälp vid byte mellan olika färdmedel eller linjer per telefon beställa. Servicen ges vid alla byten där Västtrafik sköter trafiken för någon del av resan.

Utifrån ovanstående kan man identifiera tre problemområden. För det första gör man i vissa stadsdelar felaktigt gör en generell bedömning att personer med grava synskador inte tillhör personkrets 3 i LSS och därmed inte är berättigade till ledsagning, utan hänvisas till den generella ledsagningen. Utredning av personkretstillhörighet får inte blandas ihop med utredning av behov av insatser. Har du behov av ledsagning som bistånd skall du få det.

För det andra råder oklarhet om innehållet i ledsagningen enligt SoL/LSS. Behovet av ledsagning skall bedömas individuellt. Det är utifrån individens livsvillkor, önskemål och behov av stöd som beslutet om ledsagning skall fattas. Det finns inga generella begränsningar i rätten till ledsagning. Tyvärr görs ändå olika tolkningar i stadsdelarna, när man inte beviljar ledsagning till vissa aktiviteter.

Slutligen finns det begränsningar i den generella ledsagarservice som sedan länge utgör en egen kommunal ledsagarservice som är en fri nyttighet för brukare, vilka uppfyller det generella kriteriet ”har eller är berättigade till färdtjänst” att nyttja tio timmar per månad. Enligt en under senare år utarbetad praxis erbjuder denna generella ledsagarservice inte sina tjänster vid ärende eller inköp som kan rymmas under begreppet vardagsaktiviteter. En möjlig förklaring till att denna praxis uppstått kan vara behovet av gränsdragning gentemot äldreomsorgens ansvarsområde. Att denna praxis ”spillt över” på beslut om ledsagning enligt SoL/LSS kan anas och det är angeläget att belysa problematiken.

En konsekvens av ovanstående är att till exempel synskadade, då de ofta inte anses tillhöra någon personkrets och följaktligen inte kan beviljas ledsagning enligt LSS/SoL, istället hänvisas till den generella ledsagningen. Den generella ledsagningen har dock inte på långa vägar den kapacitet att de klarar att ge den service som då efterfrågas, och som ofta egentligen bör ges enligt LSS/SoL. Det innebär att människor som har rätt till ledsagning blir utan denna service. Att istället för att erbjuda en generell rätt till ledsagning, göra det enklare för funktionshindrade att få ledsagning som bistånd enligt SoL/LSS genom att tydliggöra de riktlinjer som finns skulle vara mer rättvist och förbättra likabehandlingen över staden.FÖRSLAG TILL BESLUT

Att hemställa till kommunstyrelsen om en översyn av riktlinjerna för bistånd till funktionshindrade enligt ovanstående.