Avonova

Välkommen till årsstämma i Avonova Sverige AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 10:59 CET

(Aktietorget: AVON)

Aktieägarna i Avonova Sverige AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) tisdagen den 23 mars 2010 klockan 18.00 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 (Norra Bantorget) i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 17 mars 2010 som Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) kommer att ombesörja, dels anmält sig enligt nedan.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras senast den 16 mars 2010 klockan 12.00.
Anmälan kan skickas till Bolaget antingen under adress Avonova Sverige AB (publ), Att: Maria Nord, Box 12610, 112 92 Stockholm eller elektroniskt via e-post till maria.nord@avonova.se. Vid anmälan uppges namn och med fördel person- eller organisationsnummer samt i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar för ställföreträdare och ombud.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, påminns om att i god tid före den 16 mars 2010 begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 16 mars 2010.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
11. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
12. Val av styrelse
13. Förslag om utseende av valberedning
14. Stämmans avslutande


FÖRSLAG

Punkten 8
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Punkten 10
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem och antalet suppleanter noll.

Punkten 12
Nomineringskommitténs föreslag till styrelse kommer att presenteras på Avonovas hemsida senast 1 vecka före stämman.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga hos Bolaget på adress S:t Göransgatan 57, plan 5 i Stockholm senast två veckor före stämman. Aktieägare som önskar ta del av dess handlingar kan anmäla detta till Bolaget, varefter materialet översänds med posten.


Stockholm i februari 2010

Styrelsen