Din Bostad Sverige

Välkommen till årsstämma i Din Bostad Sverige AB

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:16 CEST

Aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2009 kl. 16.00 på bolagets kontor med adress Vasagatan 45, Göteborg.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken senast torsdagen den 30 april 2009
dels anmäla sitt deltagande skriftligen till bolaget under adress Din Bostad Sverige AB, Box 5026, 402 21 Göteborg, per telefon 031 - 733 77 00, via e-post arsstamma@dinbostad.se eller via bolagets hemsida www.dinbostad.se, senast onsdagen den 6 maj 2009 kl. 15.00.
Vid anmälan skall namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Anmälan skall också omfatta eventuella biträden.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall bilägga skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person skall bilägga bestyrkt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.dinbostad.se.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktie¬boken. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 30 april 2009 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden framgår av kallelsen till stämman.

Tillgång till handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare
senast två veckor före stämman på bolagets kontor med adress Vasagatan 45 i Göteborg, postadress
Box 5026, 402 21 Göteborg. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.


Göteborg i april 2009
DIN BOSTAD SVERIGE AB ( publ )
Styrelsen

Din Bostad Sverige AB är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Göteborg. Vår verksamhet bygger på att förvärva, äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter på ett flertal orter över hela Sverige. Beståndet innefattar drygt 300 fastigheter med cirka 9 200 lägenheter och en yta på cirka 740 000 kvm till ett värde av cirka 5,6 miljarder kronor.
För mer information är du välkommen in på vår hemsida www.dinbostad.se