Addtech AB

Välkommen till bolagsstämma i Addtech AB

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 09:46 CEST

Ordinarie bolagsstämma i Addtech AB hålls torsdag 19 augusti 2004 kl 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm


Anmälan om deltagande i bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndag 9 augusti 2004,
dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Addtech AB (publ.), Box 602, 101 32 Stockholm, per telefon 08-470 49 00, fax
08-470 49 01 eller e-post info@addtech.com senast måndag 16 augusti 2004 kl 15.00. Vid anmälan måste följande anges: aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer) samt information om antalet aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndag 9 augusti 2004.

Utbetalning av utdelning
I bolagsstämmans beslut om utdelning kommer att anges den dag då aktieägare skall vara inregistrerade i den av VPC AB förda aktieboken för att vara berättigade till utdelning. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit tisdag 24 augusti 2004.
Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utdelning utsändas från VPC AB fredag 27 augusti 2004 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Adress- och bankkontoändring
Aktieägare som ändrat namn, adress eller kontonummer bör snarast anmäla förändringen till sin förvaltare eller sitt kontoförande institut (bank). Särskild blankett för anmälan tillhandahålls av bankerna.


Ordinarie bolagsstämma i Addtech AB

Stockholm den 9 juli 200


För ytterligare information kontakta
Kennet Göransson, CFO, Addtech AB, +46 8 470 49 10