Mandamus

Välkommen till bolagsstämma i Mandamus!

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2003 16:20 CEST

AKTIEÄGARNA I MANDAMUS FASTIGHETER AB (PUBL)
kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 17 juni 2003, kl 15.00 i Stockholms Konserthus, Grünewaldsalen, Kungsgatan 43, Stockholm.

Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen den 13 maj 2003 att flytta fram den ordinarie bolagsstämman som tidigare planerats äga rum den 15 maj 2003. Bakgrunden var att styrelsen ville avvakta resultatet av det bud LRF lagt på bolaget med slutdatum den 21 maj 2003.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar deltaga i den ordinarie bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 6 juni 2003.
dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast onsdagen den 11 juni 2003 kl 13.00 under adress Mandamus Fastigheter AB, Box 12, 171 18 Solna, per telefon 08-566 130 00 eller via e-post
bolagsstamma@mandamus.se alternativt via Mandamus hemsida www.mandamus.se.
Vid anmälan uppges namn, personnummer (alternativt organisationsnummer), adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden vid stämman. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före bolagsstämman.

SÅ BLIR MAN ÄGARREGISTRERAD
Mandamus aktiebok förs av VPC. Endast direktregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. Aktieägare som har låtit förvaltarregistera sina aktier och som avser att närvara vid bolagsstämman själva eller genom ombud måste tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd den 6 juni 2003, och den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna bör underrättas härom i god tid före detta datum.

ÄRENDEN

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande
Val av ordförande på stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet samt att vara rösträknare
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
VD-anförande
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncern-revisionsberättelsen
Beslut om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Beslut om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
Fastställande av antalet styrelseledamöter
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Val av styrelseledamöter och revisorer
Tillsättande av nomineringskommitté
Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om beslut att ge styrelsen i uppdrag att utse ersättningskommitté och revisionskommitté
Förslag från Akelius Insurance Ltd om särskild granskningsman
Övriga frågor
Stämman avslutas
BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 10 Utdelning
Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2002 utgår utdelning med 2 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 23 juni 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom VPCs försorg den 26 juni 2003.

Punkt 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Leif Zetterberg och Björn Hall jämte den verkställande direktören samt avstyrker ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Anders Glansk, Sievert Larsson och Hans Selling.

Punkt 12-14 Antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelseledamöter och revisorer
Nomineringskommittén har för närvarande inget förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelseledamöter. Val av revisorer tas upp på begäran av Akelius Insurance Ltd.

Punkt 16 Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om ersättnings- och revisionskommittéer
Styrelsen avstyrker bifall till förslagen med hänvisning till att Mandamus har en liten styrelse och de föreslagna kommittéerna skulle behandla viktiga frågor som alla ledamöter bör ha full insyn i.

Punkt 17 Förslag från Akelius Insurance Ltd om särskild granskningsman
Akelius Insurance Ltd begär att särskild granskningsman utses.

Program
14.00 Entrén till stämmolokalen öppnas
15.00 Bolagsstämman inleds

Stockholm i maj 2003
Mandamus Fastigheter AB (publ)

Styrelsen