ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Välkommen till en presentation av rapporten IT och tillit

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 11:19 CEST

Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken

ITPS har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera den svenska IT-politiken. En huvudrapport ska presenteras i november och som underlag till denna har ett antal konsulter fått i uppdrag av ITPS att granska den svenska IT-politiken. Nu bjuder ITPS in till presskonferens för att under perioden 27 oktober till den 12 november presentera konsulternas rapporter.

Metamatrix Development & Consulting AB har på uppdrag av ITPS analyserat IT och tillit som ett av många underlag för analysen och slutsatserna i institutets huvudrapport som kommer att presenteras i november. Metamatrix Development & Consulting AB har gjort en analys av IT-propositionen, dis­kussionerna i Sveriges riksdags trafikut­skott, Näringsdepartementets skrivelser, samt Budgetpropo­sitionen 2002 med syfte att finna de konstituerande elementen i innebörden av tillit i svensk IT-politik, så­som den har konkretiserats av regeringen och riksdagen.

Rapportens huvudslutsatser är att tillit är svårdefinierat i IT-sammanhang. Ordet har huvudsakligen tolkats som IT-säkerhet. Det behövs ett konkret och hanterbart IT-politiskt instrument, tillförlitlighet: en kvalitetsdimension som omfattar även säkerhet.

Presentation av IT och tillit

Tid: 10.30–11.30 måndagen den 27 oktober 2003

Plats: ITPS, Tegelbacken 4, Stockholm i konferensrummet Långsikten

Bakgrund: Utvärderingen av den svenska IT-politiken skall belysa relevanta aspekter av den nationella IT-politiken. Analysen ska behandla olika politik- och användningsområden och innehålla en samlad och sektorsövergripande värdering. Det material som presenteras inom ramen för detta uppdrag skall vara ett av underlagen för avväg­ningar mellan olika sakområden inom IT-politiken. Det ska även vara underlag för ställningstagande till gränsdragningar mellan IT-politikens olika aktörer, till exempel; omfattningen och inriktningen av det statliga (offentliga) åtagandet inom IT-politiken, roll- och ansvarsfördelning mellan regering och myndigheterna respektive mellan stat och kommun, regeringens former för styrningen (regelstyrning, resultatstyrning etc.), finansieringsfrågor (principer), uppföljning, utvärdering samt kontroll och revision.

Huvudrapporten kommer att presenteras i sin helhet den 17 november 2003 i Kista klockan 10.00. Delrapporten IT och tillit finns i sin helhet på www.itps.se från och med måndag den 27 oktober.

För ytterligare information: Hans-Olof Hagén, ITPS, telefon 08 456 67 36
eller hans-olof.hagen@itps.se