ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Välkommen till en presentation av rapporten Samhällsekonomisk analys av tillgängligheten

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 11:21 CEST

Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken

ITPS har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera den svenska IT-politiken. En huvudrapport ska presenteras i november och som underlag till denna har ett antal konsulter fått i uppdrag av ITPS att granska den svenska IT-politiken. Nu bjuder ITPS in till presskonferens för att under perioden 27 oktober till den 12 november presentera konsulternas rapporter.

ECON Analys AB har gjort en samhällsekonomisk analys av tillgängligheten. ECON:s rapport är uppdelad i två delar. Del 1 är en analys av konkurrensen och kon­­­kur­rens­­politikens effekter på telemarknaden. Huvudslutsatserna är att reglerpolitiken på tele­mark­naden nu står inför en vändpunkt i samband med den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft i juli 2003.

Del 2 är en samhällsekonomisk analys av 1997 års reform med skattefria lånedatorer till anställda. Huvudslutsatsen är att systemet bör ses över med syfte att antingen avskaffa reformen eller behålla den men med minskad skattesubvention.

Presentation av Samhällsekonomisk analys av tillgängligheten

Tid: 13.00–14.00 tisdagen den 28 oktober 2003

Plats: ITPS, Tegelbacken 4, Stockholm i konferensrummet Långsikten


Bakgrund: Utvärderingen av den svenska IT-politiken skall belysa relevanta aspekter av den nationella IT-politiken. Analysen ska behandla olika politik- och användningsområden och innehålla en samlad och sektorsövergripande värdering. Det material som presenteras inom ramen för detta uppdrag skall vara ett av underlagen för avväg­ningar mellan olika sakområden inom IT-politiken. Det ska även vara underlag för ställningstagande till gränsdragningar mellan IT-politikens olika aktörer, till exempel; omfattningen och inriktningen av det statliga (offentliga) åtagandet inom IT-politiken, roll- och ansvarsfördelning mellan regering och myndigheterna respektive mellan stat och kommun, regeringens former för styrningen (regelstyrning, resultatstyrning etc.), finansieringsfrågor (principer), uppföljning, utvärdering samt kontroll och revision.

Huvudrapporten kommer att presenteras i sin helhet den 17 november 2003 i Kista klockan 10.00. Delrapporten Samhällsekonomisk analys av tillgängligheten finns i sin helhet på www.itps.se från och med tisdag den 28 oktober.

För ytterligare information: Hans-Olof Hagén, ITPS, telefon 08 456 67 36
eller hans-olof.hagen@itps.se