Values Academy

Välkommen till VA-dagen med fokus på ”Värdedrivet Ledarskap – för framtiden” i Båstad torsdagen den 1 december 2011.

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 10:40 CET

Values Academy har äran att bjuda in till ”Värdedrivet Ledarskap – för framtiden” i Båstad torsdagen den 1 december 2011.

Values Academy är ett nytt forum för företag och organisationer som vill utvecklas genom värdedrivet ledarskap. Grundare av Values Academy är en grupp företagscoacher och ledare inom företagskulturell utveckling under ledning av initiativtagaren Tore Palmén.
- Den globala miljösituationen och den senaste tidens världsomfattande finanskriser förstärker behovet av en utveckling mot värdedrivet ledarskap. Values Academys syfte är att aktivt driva en dialog för att skapa en ökad medvetenhet om värderingar och dess betydelse för hållbar utveckling av företag och organisationer, människor och samhälle. Näringslivet har börjat röra sig från ett målstyrt ledarskap till ett mer värdedrivet ledarskap. Det kräver en djupare förståelse och ny kunskap om värderingar och deras betydelse, säger Tore Palmén.

Values Academy skall genom sin verksamhet bidra till ett ökat engagemang för företagens ansvarstagande, det som idag populärt kallas CR (Corporate Responsibility). Values Academy har som mål att ligga i framkant och aktivt driva en dialog för att skapa ökad medvetenhet om värderingar och dess betydelse för utvecklingen av företag och organisationer, människor och samhälle.
- Som resultat av bl.a. orimliga ersättningar, bonusar, och förmåner till chefer ökar efterfrågan på etiskt och moraliskt ledarskap för var dag i samhället, säger Tore Palmén.

Organisationen består i dagsläget av ett nätverk av företag, organisationer, forskare och konsulter/coacher. I Values Academy delar man med sig av sina erfarenheter och kunskaper om företagskulturer och värdedrivna verksamheter och bidrar till att svensk och internationell kunskap och erfarenhet på området görs tillgängligt.

I första hand vänder Values Academy sig till ledare och organisationer inom offentliga och privata verksamheter, men givetvis också till samhället i övrigt.
- Values Academys övergripande mål är att verka för utveckling av ett värdedrivet ledarskap som är baserat på hållbara värderingar vilka både på kort och lång sikt bidrar till det som är det gemensamt bästa. Med gemensamt bästa menar vi det som är bäst för nuvarande och kommande generationer i den värld vi lever i. Värdedrivet ledarskap baserat på en hållbara gemensam värdegrund och företagskultur är avgörande för självmotivation, kreativitet, och till verksamheters konkurrenskraft och framgång, sammanfattar Tore Palmén.

Mer information om evenemanget hittar du här
Mer information om föreläsarna hittar du här

För mer information besök hemsidan www.valuesacademy.se

Tore Palmén
tore@partnersgarden.se
0708-356466

Göran Garberg
goran@corporatemissions.com
0706-96 9000

KORT FAKTA
Values Academy är en organisation och är ett icke-kommersiellt nätverk av
partners/medlemmar som delar kunskap och erfarenhet om värdebaserad utveckling. Values Academy skall vara politiskt och religiöst obunden. VA:s medlemmar skall bidra i föreningen genom att dela med sig av kunskaper, erfarenheter, idéer, tid och energi som för verksamheten framåt. Nätverket skall ses som ett forum för dialog med en ambition att attrahera och engagera fler partners som drivs av samma ambitioner och delar VA:s värderingar och därmed aktivt kan bidra på olika sätt. Värderingar som grundarna delar och som skall genomsyrar arbetet inom Values Academy.

Values Academy’s kärnvärden är:
- Öppenhet
- Generositet
- Hållbarhet

Initiativtagagare till Values Academy är Tore Palmén
Tore Palmén är 60 år och har 40 års erfarenhet av arbete inom svenskt och internationellt näringsliv. Sedan 1991 har Tore arbetat med ledar- och verksamhetsutveckling som coach och mentor. Han har coachat fler än 700 chefer i drygt 150 företag eller organisationer. Coaching ger i grunden tillfälle till reflektioner som utkristalliserar människors behov och värderingar.

Tores erfarenhet är att de mest avgörande långsiktiga faktorerna för människors och verksamheters framgång är de värderingar respektive den kultur som de har. För att systematiskt och medvetet medverka till utvecklingen av värdedrivna ledare och företag krävs kunskaper, metoder och verktyg.
”För att åstadkomma ett mer medmänskligt och öppet samhälle där nuvarande och kommande generationer vill leva, växa och utvecklas, måste denna utveckling börja med en inre förändring (transformation) av vårt ledarskap. Det är först när ledarna i form av föräldrar, lärare, företagsledare, politiska ledare, m.fl. bygger sitt ledarskap på och agerar i enlighet med värderingar som främjar allas bästa som vi kan vi börja resan med att utveckla och ta tillvara på den fulla humana potentialen. Med den grunden kan vi skapa mer hållbara organisationer som bättre kan hantera förändrade förutsättningar och öppna upp för en dialog och lärande”, säger Tore Palmén.

Values Academy är en ideell organisation och är ett icke-kommersiellt nätverk av partners/medlemmar som delar kunskap och erfarenhet om värdebaserad utveckling. VA.s medlemmar skall bidra i föreningen genom att dela med sig av kunskaper, erfarenheter, idéer, tid och energi som för verksamheten framåt. Nätverket skall ses som ett forum för dialog med en ambition att attrahera och engagera fler partners som drivs av samma ambitioner och delar VA:s värderingar och därmed aktivt kan bidra på olika sätt. Värderingar som grundarna delar och som skall genomsyrar arbetet inom Värde Akademin.
*     Globalt perspektiv, Etik, Framtida generationer 
*     Göra skillnad, Ledarutveckling, Partnership, Tillit
*     Humor och glädje, Ärlighet, Gemensamma värderingar, Gemensam vision
*    Rättvisa, Transparens, Öppen kommunikation, Konsensus, Ständigt lärande, Fokus på uppgiften, Samarbete
*    Ansvarstagande, Dela information
*    Respekt