Swedbank

Välkommen till Swedbanks årsstämma den 25 mars 2011

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 15:07 CET

Aktieägarna i Swedbank AB kallas till årsstämma på Cirkus, Djurgårdsslätten 43–45, Stockholm, fredagen den 25 mars 2011 kl 11.00. Aktieägare är välkomna från kl 09.30. Före stämman finns möjlighet för dig som aktieägare att ställa frågor till Swedbanks ledning. Det kommer även att serveras lättare förtäring före stämman. Som en service till deltagande icke svensktalande aktieägare kommer stämman att simultantolkas till engelska.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 19 mars 2011 (”Avstämningsdagen”), dels anmäla sitt deltagande till Swedbanks huvudkontor senast den 21 mars 2011, helst före kl 15.00. Eftersom Avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken senast den 18 mars 2011.

Anmälan kan ske
- med brev under adress Swedbank, Box 7839, 103 98 Stockholm, eller
- per telefon 08-402 90 60, eller
- över internet på www.swedbank.se/ir, under rubriken årsstämma.

I anmälan ska uppges namn och därutöver bör personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal biträden (högst två) uppges.

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut omkring den 21 mars 2011 till anmälda deltagare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste – utöver att anmäla sig – tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före Avstämningsdagen hos förvaltaren. Eftersom Avstämningsdagen är en lördag måste omregistreringen vara klar senast den 18 mars 2011.

Ombud m.m
Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till Swedbank under ovanstående adress i god tid före stämman och helst senast den 21 mars 2011. På bankens hemsidawww.swedbank.se/ir, under rubriken årsstämma, finns fullmaktsformulär att tillgå.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och anförande av styrelsens ordförande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. a) Framläggande av årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2010
b) Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010
c) Anförande av verkställande direktören
8. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2010 9. Beslut om dispositioner av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för vinstutdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Bestämmande av antal styrelseledamöter
12. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Beslut om valberedning
15. Beslut om ändring av bolagsordning
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om förvärv av egna aktier enligt lagen om värdepappersmarknaden
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier utöver vad som angivits i punkt 17
19. Prestations- och aktiebaserat ersättningsprogram för år 2010 för Swedbankkoncernen
a) Förslag till godkännande av styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier under program 2010
b) Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av stamaktier m m
20. Prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram för år 2011 för Swedbankkoncernen
a) Förslag till godkännande av styrelsens beslut om kollektivt program 2011
b) Förslag till godkännande av styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier under individuellt program 2011
c) Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av stamaktier m.m
21. Ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende av denne aviserat förslag angående särskild granskning enligt 10 kap
21 § aktie bolagslagen
22. Ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende av denne aviserat förslag angående utvärdering av ”jämställdhets och etnicitetsarbetet”
23. Ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende av denne aviserat förslag angående gratis bok till aktieägarna
24. Ärende väckt av aktieägaren Tommy Jonasson avseende av denne aviserat förslag angående avsättning av 10 miljoner kr av årets resultat till ett institut med vissa uppgifter
25. Stämmans avslutande

Styrelseordförandens och verkställande direktörens anföranden kommer att finnas tillgängliga efter stämmans avslutande påwww.swedbank.se/ir.

Valberedning
Valberedningen består av Lennart Anderberg, ordförande, utsedd av ägargruppen Föreningen Sparbanksintressenter, Christer Gardell, utsedd av ägargruppen Cevian, Lars Idermark, styrelseordförande i Swedbank AB, Anders Sundström, utsedd av ägargruppen Folksam, och Rose Marie Westman, utsedd av Alecta pensionsförsäkring.

Beslutsförslag från styrelsen respektive valberedningen m m

Punkt 2; Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokaten Claes Beyer väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9; Beslut om dispositioner av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för vinstutdelning
Styrelsen föreslår att av till årsstämmans förfogande stående medel 22 110 miljoner kronor, 995 miljoner kronor utdelas till aktieägare av preferensaktier och 2 000 miljoner kronor till aktieägare av stamaktier och att återstoden, 19 115 miljoner kronor, balanseras i ny räkning. Således föreslås en vinstutdelning om 4,80 kronor per preferensaktie och 2,10 kronor per stamaktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 30 mars 2011. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclears försorg den 4 april 2011.

Punkt 10; Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet.

Punkt 11; Bestämmande av antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara oförändrat tio.

Punkt 12; Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår oförändrade arvoden innebärande att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå om 1 350 000 kr till styrelsens ordförande, 675 000 kronor till vice ordförande samt 400 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Som arvode för utskottsarbete föreslås till varje styrelseledamot i Risk och Kapitalutskottet 250 000 kronor, till styrelseledamot tillika ordförande i Revisions- och Complianceutskottet 175 000 kronor och till varje övrig styrelseledamot i sistnämnda utskott 125 000 kronor samt till varje styrelseledamot i Ersättningsutskottet 100 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

Punkt 13; Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av ledamöterna Ulrika Francke, Göran Hedman, Lars Idermark, Anders Igel, Helle Kruse Nielsen, Pia Rudengren, Anders Sundström, Karl-Henrik Sundström och Siv Svensson samt nyval av Olav Fjell.

Valberedningen föreslår att Lars Idermark omväljs till styrelseordförande.

Olav Fjell
Olav Fjell är sedan år 2007 verkställande direktör för det noterade norska reseföretaget Hurtigruten ASA. Han har tidigare lång och bred operativ erfarenhet av olika positioner i norskt näringsliv, bland annat verkställande direktör för Statoil och Postbanken. Han har även haft olika ledande befattningar i DnB och Bergen Bank. Olav Fjell är civilekonom från Norges Handelshögskola (NHH).

Samtliga föreslagna ledamöter, förutom Göran Hedman, är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till banken, bankledningen och bankens större aktieägare. Göran Hedman anses vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter inte vara oberoende i förhållande till Swedbank, varvid det samarbetsavtal som finns mellan Swedbank och Sparbanken i Enköping har vägts in vid bedömningen. Göran Hedman anses dock vara oberoende i förhållande till bankledningen och bankens större aktieägare.

Punkt 14; Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår en valberedningsprocess i enlighet med följande principer.
– Valberedningen består av fem ledamöter. Ledamöterna utgörs av styrelsens ordförande och därutöver av de fyra aktieägare som önskar utse en ledamot och har de största aktieinnehaven i banken, med utgångspunkt från känt aktieägande den sista bankdagen i augusti 2011.
– Vid tillämpningen av dessa principer ska en grupp aktieägare anses som en ägare, om de är ägargrupperade i Euroclearsystemet eller har offentliggjort och samtidigt till banken, via styrelsens ordförande, meddelat att de träffat en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bankens förvaltning.
– Vid utseende av valberedning ska aktieägare som önskar utse ledamot bekräfta till styrelsens ordförande att de förhållanden som enligt ovan ger aktieägaren rätt att utse ledamot fortfarande är korrekta.
– Valberedningen har rätt att adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fyra ägarna som har de största aktieinnehaven i banken och som inte redan har utsett ledamot till valberedningen. Adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.
– Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats.
– Valberedningen utser inom sig ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen.
– Ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ersättas, om valberedningen så beslutar, med en annan person som representerar samme aktieägare eller med en person som representerar den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och som inte redan har utsett ledamot till valberedningen.
– Ingen ersättning för arbete eller nedlagda kostnader ska utgå till ledamot av valberedningen.
– Valberedningen har rätt att på bankens bekostnad engagera rekryteringskonsult eller andra externa konsulter som valberedningen anser nödvändiga för fullgörande av sin uppgift.
– Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, inför kommande bolagsstämma lämna förslag till beslut om:
- val av stämmoordförande
- arvode till av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, inklusive för utskottsarbete
- arvode till revisor
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- val av revisor
- principer för utseende av valberedning

Punkt 15; Beslut om ändring av bolagsordning
Som en anpassning till nya regler i aktiebolagslagen föreslår styrelsen att ett nytt tredje stycke införs i § 9 (”Revisorer”) i bolagsordningen med följande lydelse: ”Revisor utses på årsstämma för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.”
Av samma skäl föreslår styrelsen att § 13 (”Kallelse till bolagsstämma m.m”) i bolagsordningen ändras enligt följande.

§ 13 (första–tredje styckena) Nuvarande lydelse:
”Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och minst en ytterligare tidning.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
I de fall som anges i aktiebolagslagen (2005:551) skall även skriftlig kallelse sändas till varje aktieägare, vars postadress är känd för banken. Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i en utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bankens huvudkontor senast kl 15.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

§ 13 (första–tredje styckena) Föreslagen lydelse:
”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bankens webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i en utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bankens huvudkontor senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Punkt 16; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i huvudsak följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
Med ledande befattningshavare avses i detta sammanhang Swedbanks verkställande direktör och de vid var tid till denne rapporterande chefer som också ingår i koncernledningen (Group Executive Committee). Ersättningar till och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska utformas så att de är förenliga med och främjar en effektiv riskhantering och motverkar ett överdrivet risktagande. Vidare ska de utformas med syfte att säkerställa bankens tillgång till befattningshavare med den kompetens banken behöver till för banken anpassade kostnader och så att de får för verksamheten avsedda effekter.
Riktlinjerna ska tillämpas avseende varje åtagande om ersättning till ledande befattningshavare, och varje förändring av ett sådant åtagande, som beslutas efter den årsstämma vid vilken riktlinjerna fastställts. Riktlinjerna ska gälla fram till nästa årsstämma. Utifrån riktlinjerna ska styrelsen besluta om ersättningsvillkoren. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Nivåerna på ersättningarna ska bestämmas i enlighet med en etablerad, strukturerad benchmarkprocess som stöd för jämförelse och avgörande av nivåer. Ersättningarna kan bestå av följande komponenter: fast ersättning i form av grundlön, förmåner och pension samt rörlig ersättning. Styrelsen ska se till att det finns en lämplig balans mellan fasta och rörliga komponenter. Varje ledande befattningshavare ska erhålla en grundlön och kan ha rätt både till allmänna förmåner som erbjuds samtliga medarbetare och särskilda extra förmåner. Pensionsförmåner ska generellt utgå i enlighet med regler, kollektivavtal och praxis i det land där respektive befattningshavare är stadigvarande bosatt. Pensionsförmåner för ledande befattningshavare kan vara förmånsbestämda enligt kollektivavtal eller premiebestämda och är oantastbara sedan de intjänats. För ledande befattningshavare som har anställts efter år 2006 ska den pensionsmedförande lönen ha ett tak. Om banken säger upp anställningen kan lön utbetalas under en uppsägningstid på 6–12 månader. Därutöver kan avgångsvederlag utgå under 6–12 månader.
Rörliga ersättningar ska vara kopplade till relevanta, förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bankens långsiktiga värdeskapande. Rörlig ersättning kan utgå i kontanter, aktier, andelar eller instrument som är kopplade till Swedbanks aktier eller andra instrument. För rörlig ersättning som utgår kontant ska gränser för det maximala utfallet fastställas för varje enskild ledande befattningshavare. För att ge utrymme för riskjustering av rörlig ersättning ska utbetalning av sådan ersättning i den utsträckning som krävs enligt Finansinspektionens föreskrifter skjutas upp och villkoras av att den kriterieuppfyllelse på vilken ersättningen grundas visat sig långsiktigt hållbar och av att koncernens ställning inte försämrats väsentligt. Om villkoren för utbetalning inte är uppfyllda ska den uppskjutna ersättningen bortfalla helt eller delvis. Varje incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman vars beslut ska omfatta de väsentliga villkoren i programmet.
Den totala ersättningskostnaden omfattar bankens årliga kostnad för grundlön, incitamentsprogram, förmåner och pension till respektive ledande befattningshavare, inklusive sociala avgifter och särskild löneskatt på pensionskostnader. Styrelsen har, under förutsättning av godkännande av årsstämman 2011, beslutat att inrätta prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram för 2011, vars kollektiva del omfattar ledande befattningshavare enligt vad som framgår av punkt 20 a) i förslaget till dagordning.

Punkt 17; Beslut om förvärv av egna aktier enligt lagen om värdepappersmarknaden
Styrelsen föreslår att banken, för att underlätta värdepappersrörelsen, under tiden fram till årsstämman 2012 i sin värdepappersrörelse löpande ska få förvärva egna aktier – såväl preferensaktier som stamaktier – enligt lagen om värdepappersmarknaden till ett antal som innebär att innehavet av sådana aktier vid var tid inte överstiger en (1) procent av samtliga aktier i banken. Priset för sålunda förvärvade aktier ska motsvara vid var tid gällande marknadspris.

Punkt 18; Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier utöver vad som angivits i punkt 17
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till årsstämman 2012, besluta om förvärv, utöver vad som angivits i anslutning till punkt 17 i förslaget till dagordning, av egna aktier – såväl preferensaktier som stamaktier – vid ett eller flera tillfällen. Det sammanlagda innehavet av egna aktier får vid var tid inte uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i banken. Förvärv får ske endast genom köp på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv får endast ske till ett pris som ligger inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid förvärvstillfället gällande kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Banken har inget behov av att stärka sin kapitalisering ytterligare. Ett bemyndigande av årsstämman för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier är därför motiverat för att ge styrelsen möjlighet att fortlöpande kunna anpassa bankens kapitalstruktur till rådande kapitalbehov.

Punkt 19; Prestations- och aktiebaserat ersättningsprogram för år 2010 för Swedbank-koncernen
Punkt 19 a); Förslag till godkännande av styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier under program 2010
Styrelsen har för år 2010 beslutat om ett prestations- och aktiebaserat ersättningsprogram (”Program 2010”) som ersätter tidigare kortsiktiga icke-aktierelaterade incitamentsplaner, förutom avtal om provisionsbaserad ersättning som inte påverkar risknivån i koncernen. Program 2010 syftar till att attrahera, behålla och motivera den bästa kompetensen och att säkerställa att Swedbanks ersättningsnivåer är konkurrenskraftiga på varje delmarknad samt att stimulera de anställda till insatser, som stärker banken långsiktigt, samtidigt som Program 2010 ska vara rimligt och harmoniera med bankens affärsstrategi. Vidare syftar programmet till att genom uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier skapa ett långsiktigt engagemang i banken hos de anställda och sammanlänka deras intressen med aktieägarnas.
Program 2010 riktar sig till samtlig personal som kan få rörlig ersättning inom affärsområdena Svensk bankrörelse, Stora Företag & Institutioner (LC&I), Kapitalförvaltning och Group Business Support, samt viss personal inom funktionerna Group Risk, Group Finance och Group Treasury. Deltagarna omfattar därmed totalt cirka 6 400 anställda inom Swedbankkoncernen. Ledande befattningshavare omfattas inte av Program 2010.
Program 2010 ger möjlighet till rörlig ersättning dels i form av kontantersättning, dels i form av uppskjuten ersättning bestående av aktier. I den utsträckning vissa prestationsmål har uppnåtts under räkenskapsåret 2010 har deltagarna under februari 2011 tilldelats en rörlig ersättning, av vilken en viss andel (aktieprestationsbelopp) tilldelats i form av villkorade, icke-överlåtbara prestationsrätter. Under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda berättigar varje prestationsrätt att under år 2014 vederlagsfritt erhålla en stamaktie i Swedbank.
Av den rörliga ersättningen utgör aktieprestationsbeloppet för varje deltagare som enligt Finansinspektionens och bankens föreskrifter klassificeras som risktagare 60 procent och för deltagare som klassificeras som icke-risktagare 40 procent.
Det totala aktieprestationsbeloppet för samtliga deltagare i Program 2010 begränsades vid tidpunkten för inrättandet av programmet till högst 333 miljoner kronor jämte sociala avgifter. Det totala tilldelade aktieprestationsbeloppet för Program 2010 har i februari 2011 fastställts till 109 miljoner kronor jämte sociala avgifter. Antalet deltagare som har tilldelats aktieprestationsbelopp uppgår till cirka 6 000. Det sammanlagda tilldelade antalet prestationsrätter uppgår till cirka 1,1 miljoner.
För att vederlagsfritt erhålla stamaktier år 2014 krävs att vissa villkor är uppfyllda vid leveranstidpunkten. Dessa villkor inkluderar bland annat att prestationsmålen fortfarande ska vara uppnådda i samma utsträckning som vid tilldelningstidpunkten och att bankens, arbetsgivarföretagets och koncernens resultat inte ska ha försämrats väsentligt. Erhållande av stamaktier inom Program 2010 är dessutom villkorat av att deltagaren vid leveranstidpunkten inte sagt upp sig eller blivit uppsagd eller av annan anledning lämnat koncernen.
Det uppskattade värdet av samtliga prestationsrätter som uppskattas resultera i överlåtelse av stamaktier år 2014 uppgår till cirka 109 miljoner kr exklusive sociala avgifter, vilket motsvarar knappt 0,1 procent av Swedbanks börsvärde per den 31 januari 2011. Den uppskattade årliga kostnaden i resultaträkningen avseende prestationsrätterna uppgår till 26,2 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter.
Med beaktande av uppskattad personalomsättning och tillkommande stamaktier avsedda dels att överlåtas för kostnadstäckning av framför allt sociala avgifter, dels för eventuell utdelningskompensation, beräknas Program 2010 omfatta sammanlagt högst 1,5 miljoner stamaktier i Swedbank, varav cirka 0,4 miljoner stamaktier uppskattas utgöra sådana aktier som kan komma att överlåtas för kostnadstäckning av framför allt sociala avgifter. Om Swedbanks maximala beräknade åtagande enligt Program 2010 säkras genom nyemission, återköp och omvandling av C-aktier (se punkt 19 b) nedan) kommer aktiekapitalet att ökas med sammanlagt högst 31,5 miljoner kr genom utgivande av högst 1,5 miljoner nya aktier. Utgivande och omvandling till stamaktier av det högsta möjliga antalet C-aktier medför en total utspädningseffekt om cirka 0,13 procent i förhållande till antalet aktier och röster i Swedbank (per den 31 januari) efter full utspädning.
Kostnaderna för Program 2010 och en eventuell utspädning av Swedbanks aktiekapital förväntas ha en marginell inverkan på Swedbankkoncernens nyckeltal.
Styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier under Program 2010 är fattat under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner beslutet.
Punkt 19 b); Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av stamaktier m.m
Styrelsen har funnit att den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för att säkra Swedbanks åtagande enligt Program 2010 är att emittera och genast återköpa och till stamaktier omvandla aktier av ett nytt slag, så kallade C-aktier. Styrelsens förslag anges i p. 1-4 nedan.
19 b) p. 1 – Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att årsstämman 2011 beslutar om ändring av bolagsordningens § 3 (Aktiekapital m m) och § 14 (Rätt till vinstutdelning m.m) innebärande införande av ett nytt, tredje aktieslag, benämnt C-aktier, som medför en tiondels röst per aktie. C-aktier får utges till ett antal om högst 50 miljoner och ska inte berättiga till vinstutdelning och medföra begränsad rätt till tillgångar vid bankens upplösning. C-aktier ska vara inlösenbara på begäran av styrelsen. Vid inlösen ska inlösenbeloppet per C-aktie motsvara aktiens kvotvärde uppräknat med en räntefot motsvarande STIBOR 30 dagar med tillägg av en procentenhet från dag för betalning av teckningslikvid för aktien till dess lösen betalas. Vidare ska C-aktier, som innehas av banken själv, genom beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier.
19 b) p. 2 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman 2011 beslutar bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om ökning av Swedbanks aktiekapital med högst 31 500 000 kr genom nyemission av högst 1 500 000 C-aktier (eller sådant ändrat högre antal som kan bli en följd av fondemission, uppdelning av aktier eller motsvarande bolagshändelser). De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till ett av styrelsen särskilt för ändamålet anlitat finansiellt institut till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av stamaktier till deltagarna i Program 2010 och deltagare i eventuella efterföljande program, samt att täcka vissa kostnader i samband med Program 2010 samt eventuella efterföljande program, framför allt sociala avgifter.
19 b) p. 3 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman 2011 beslutar bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga C-aktier. Det högsta antal C-aktier som får förvärvas ska uppgå till det högsta antalet C-aktier som får ges ut med stöd av bemyndigandet enligt p. 2 ovan. Förvärv ska ske till ett pris per aktie motsvarande lägst 100 procent och högst 105 procent av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet enligt ovan. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärvet. Förvärv ska också kunna ske av så kallad interimsaktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA) avseende C-aktie. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa leverans av stamaktier till deltagarna i Program 2010 och deltagare i eventuella efterföljande program, samt att täcka vissa kostnader i samband med Program 2010 samt eventuella efterföljande program, framför allt sociala avgifter.
19 b) p. 4 – Överlåtelse av egna stamaktier
Styrelsen föreslår att årsstämman 2011 beslutar att C-aktier som förvärvas med stöd av bemyndigandet för styrelsen enligt ovan, efter omvandling till stamaktier, eller stamaktier som förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm med stöd av eventuellt vid var tid föreliggande bemyndigande om förvärv av egna aktier, får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåtas till deltagarna i Program 2010 och om tillämpligt även till deltagare i eventuella efterföljande program. Vidare ska dotterföretag inom Swedbankkoncernen samt i förekommande fall av styrelsen särskilt för ändamålet anlitad utomstående part ha rätt att förvärva aktier, varvid sådana dotterföretag och i förekommande fall sådan utomstående part ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till berörda anställda som omfattas av Program 2010 och eventuella efterföljande program. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av stamaktier till deltagarna i Program 2010 och deltagare i eventuella efterföljande program. Högst 1 500 000 stamaktier får därvid överlåtas (eller sådant ändrat högre antal stamaktier som kan bli en följd av fondemission, nyemission, uppdelning av aktier, utdelningskompensation eller motsvarande bolagshändelser). Överlåtelse av aktier ska ske vederlagsfritt till deltagarna i Program 2010 och deltagare i eventuella efterföljande program och i enlighet med de villkor på vilka deltagarna i Program 2010 och deltagare i eventuella efterföljande program är berättigade att erhålla stamaktier, efter offentliggörandet av Swedbanks bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2013 eller motsvarande bokslutskommuniké beträffande eventuella efterföljande program, dock senast inom elva månader från offentliggörandet av relevant bokslutskommuniké. Swedbank får vidare överlåta högst 1 500 000 stamaktier (eller sådant ändrat högre antal stamaktier som kan bli en följd av fondemission, nyemission, uppdelning av aktier, utdelningskompensation eller motsvarande bolagshändelser) på NASDAQ OMX Stockholm i syfte att täcka vissa kostnader i samband med Program 2010 och eventuella efterföljande program, framför allt sociala avgifter. Överlåtelse ska därvid ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för stamaktien på NASDAQ OMX Stockholm.
Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 19 b) p. 1–4 ovan är villkorade av varandra och ska därför fattas som ett och samma beslut. Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 19 b) p. 1–4 ovan är dessutom villkorade av att styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier under Program 2010 godkänts av årsstämman 2011 enligt punkt 19 a) ovan.

Punkt 20; Prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram för år 2011 för Swedbankkoncernen
Vid införandet av Program 2010 aviserades att programmet årligen skulle utvärderas och att avsikten var att det, med eventuella förändringar föranledda av den årliga utvärderingen, skulle åtföljas av motsvarande prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram under kommande år.
Mot bakgrund av detta och efter genomförd utvärdering har styrelsen beslutat att inrätta ett tvådelat prestations- och aktiebaserat ersättningsprogram för 2011 bestående av ett kollektivt program, vilket omfattar i princip samtliga anställda i koncernen (”det kollektiva programmet” eller ”KP 2011”), med uppskjuten rörlig ersättning i sin helhet bestående av aktier (se punkt 20 a) nedan) och ett individuellt program, vilket omfattar cirka 1 200 anställda inom koncernen (”det individuella programmet” eller ”IP 2011”), med rörlig ersättning i två delar: kontant ersättning och uppskjuten rörlig ersättning bestående av aktier (se punkt 20 b) nedan).
Punkt 20 a); Förslag till godkännande av styrelsens beslut om kollektivt program 2011
KP 2011 omfattar cirka 15 500 av totalt cirka 17 500 anställda inom Swedbankkoncernen. Även ledande befattningshavare omfattas av KP 2011. Med ledande befattningshavare avses i detta sammanhang de vid var tid till bankens verkställande direktör rapporterande chefer som också ingår i koncernledningen (Group Executive Committee), dock inte verkställande direktören själv eller de ytterligare fyra medlemmar i koncernledningen som omfattas av bankens åtaganden i garantiavtal med staten. Ryssland och Ukraina omfattas inte av KP 2011, inte heller joint venture-bolaget Entercard.
KP 2011 innebär i huvudsak att i den utsträckning vissa prestationsmål uppnås under räkenskapsåret 2011 kan deltagarna i början av år 2012 tilldelas en rörlig ersättning (aktieprestationsbelopp) i form av villkorade icke-överlåtbara prestationsrätter. Varje prestationsrätt medför en rätt att vid en framtida tidpunkt vederlagsfritt erhålla en stamaktie i Swedbank; för hälften av prestationsrätterna erhålls stamaktier år 2014 och för andra hälften år 2015. För vissa kategorier av deltagare kan emellertid en högre andel av prestationsrätterna än hälften eller samtliga prestationsrätter komma att avse erhållande av stamaktier först år 2015, om det krävs för att uppfylla regulatoriska eller andra krav.
Tilldelningen av prestationsrätter och utfallet av KP 2011 är för varje deltagare beroende av i vilken utsträckning prestationsmålen uppnås. Prestationsmålen mäts under 2011 och fastställs, för majoriteten av deltagarna, baserat på det kapitalkostnads- och riskjusterade resultatet för Swedbank-koncernen och i respektive affärsområde samt riskjusterad prestation på individuell och teamnivå och prestation utifrån bankens performance developmentprocess. Vidare utvärderas ett antal beteendevariabler vilka är kopplade till Swedbankkoncernens värdegrunder.
Det maximala aktieprestationsbeloppet för en enskild deltagare är begränsat till 300 000 kr eller, för deltagare med en fast grundlön för 2011 överstigande 30 inkomstbasbelopp (1 563 000 kr), 20 procent av den fasta grundlönen. Det totala aktieprestationsbeloppet för samtliga deltagare i KP 2011 är begränsat till 530 miljoner kr exklusive sociala avgifter.
Omvandling av tilldelat aktieprestationsbelopp till prestationsrätter sker genom att beloppet divideras med den genomsnittliga dagliga volymviktade betalkursen för en stamaktie i Swedbank på NASDAQ OMX Stockholm under de tio sista handelsdagarna i januari månad 2012 (omräkningskursen), dock lägst 50 kr per aktie.
Det sammanlagda antalet prestationsrätter som kan komma att tilldelas deltagarna uppgår teoretiskt till högst 10,6 miljoner, vilket är lika med kvoten av (a) det högsta totala aktieprestationsbeloppet för samtliga deltagare dividerat med (b) 50 kronor. Om omräkningskursen hypotetiskt antas vara 100 kronor, uppgår det sammanlagda antalet prestationsrätter som kan komma att tilldelas deltagarna till högst 5,3 miljoner.
För att vederlagsfritt erhålla stamaktier år 2014 och år 2015 krävs att vissa villkor är uppfyllda vid leveranstidpunkten på samma sätt som anges för Program 2010 (se punkt 19 a) ovan).
Det uppskattade maximala värdet av samtliga prestationsrätter som kan resultera i överlåtelse av stamaktier år 2014 och år 2015 uppgår till cirka 530 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5 procent av Swedbanks börsvärde per den 31 januari 2011. Det uppskattade värdet av samtliga prestationsrätter som uppskattas resultera i överlåtelse av stamaktier år 2014 och år 2015 uppgår till cirka 424 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,4 procent av Swedbanks börsvärde per den 31 januari 2011.
Den maximala teoretiska årliga kostnaden i resultaträkningen för KP 2011 beräknas till 147 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter. Den uppskattade årliga kostnaden i resultaträkningen uppgår till 118 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter.
Uppskattningarna ovan är schablonmässiga och baseras på uppfyllelse av prestationsmålen som motsvarar 80 procent av det totala aktieprestationsbeloppet.
Om omräkningskursen hypotetiskt antas vara 100 kronor, uppgår det sammanlagda antalet prestationsrätter som kan komma att tilldelas deltagarna till högst 5,3 miljoner. Med beaktande även av det högsta antal stamaktier som kan tillkomma för att överlåtas för kostnadstäckning av framför allt sociala avgifter samt för eventuell utdelningskompensation omfattar KP 2011 teoretiskt sammanlagt högst 14,0 miljoner stamaktier i Swedbank, av vilka 10,6 miljoner uppskattas avse stamaktier för leverans till deltagarna. Resterande 3,4 miljoner stamaktier utgör sådana aktier som kan komma att överlåtas för kostnadstäckning av framför allt sociala avgifter.
Om Swedbanks maximala teoretiska åtagande enligt KP 2011 säkras genom nyemission, återköp och omvandling av C-aktier (se punkt 20 c) nedan) kommer aktiekapitalet att ökas med sammanlagt högst 294 miljoner kr genom utgivande av högst 14,0 miljoner nya aktier. Utgivande och omvandling av det teoretiskt högsta möjliga antalet C-aktier till stamaktier medför en total utspädningseffekt om högst cirka 1,2 procent i förhållande till antalet aktier och röster i Swedbank (per den 31 januari 2011) efter full utspädning.
Kostnaderna för KP 2011 och en eventuell utspädning av Swedbanks aktiekapital förväntas ha en marginell inverkan på Swedbankkoncernens nyckeltal, även tillsammans med det föreslagna individuella programmet för år 2011.
Styrelsens beslut om KP 2011 är fattat under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner beslutet.
Punkt 20 b); Förslag till godkännande av styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier under individuellt program 2011
IP 2011, som är konstruerat på väsentligen samma sätt som Program 2010, riktar sig till anställda i befattningar där den individuella prestationen bedöms kunna påtagligt positivt bidra till ett långsiktigt och hållbart aktieägarvärde och där rörlig ersättning bedöms kunna främja prestationen. Ledande befattningshavare omfattas emellertid inte av IP 2011.
Deltagarna i IP 2011 omfattar totalt cirka 1 200 anställda inom Swedbankkoncernen. Ryssland och Ukraina omfattas inte av IP 2011, inte heller joint venturebolaget Entercard.
IP 2011 ger möjlighet att erhålla rörlig ersättning dels i form av kontantersättning, dels i form av uppskjuten ersättning bestående av aktier. Programmet innebär i huvudsak att i den utsträckning vissa prestationsmål uppnås under räkenskapsåret 2011 tilldelas deltagarna i programmet en rörlig ersättning, av vilken en viss andel (aktieprestationsbelopp) tilldelas i form av villkorade icke-överlåtbara prestationsrätter. Under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda berättigar varje prestationsrätt att under år 2015 vederlagsfritt erhålla en stamaktie i Swedbank.
Aktieprestationsbeloppet för varje deltagare utgör 40 procent av den för deltagaren fastställda rörliga ersättningen. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att – om och i den utsträckning det krävs för att uppfylla regulatoriska krav – besluta att för vissa kategorier av deltagare ska aktieprestationsbeloppet utgöra en högre andel av den rörliga ersättningen än 40 procent samt att även på annat sätt göra justeringar av den rörliga ersättningens fördelning på dels ersättning bestående av aktier och kontant ersättning, dels uppskjuten ersättning och icke-uppskjuten ersättning.
Tilldelningen och utfallet av IP 2011 är för varje deltagare beroende av i vilken utsträckning prestationsmålen uppnås. Prestationsmålen mäts under 2011 och fastställs, för majoriteten av deltagarna, på följande tre utvärderingsnivåer. (1) Det kapitalkostnads- och riskjusterade resultatet i hela Swedbankkoncernen efter skatt. (2) Det kapitalkostnads- och riskjusterade resultatet i respektive affärsområde och huruvida detta åstadkommits i överensstämmelse med affärsområdets strategiska plan och ett sunt riskförhållningssätt. (3) Riskjusterat resultat på individuell nivå och teamnivå. Vid bedömningen av målen på denna nivå utvärderas såväl finansiella som operationella faktorer varvid de operationella som huvudregel ska utgöra minst 30 procent av den totala utvärderingen. Vidare utvärderas även ett antal beteendevariabler vilka är kopplade till Swedbankkoncernens värdegrunder.
Omvandling av tilldelat aktieprestationsbelopp till prestationsrätter görs på samma sätt som i KP 2011 på basis av en omräkningskurs (lägst 50 kr) som fastställs under de tio sista handelsdagarna i januari månad 2012.
Det totala aktieprestationsbeloppet för samtliga deltagare i IP 2011 är begränsat till högst 303 miljoner kr exklusive sociala avgifter. Det sammanlagda antalet prestationsrätter som kan komma att tilldelas deltagarna uppgår teoretiskt till högst 6,1 miljoner, vilket är lika med kvoten av (a) det högsta totala aktieprestationsbeloppet för samtliga deltagare dividerat med (b) 50 kr. Om omräkningskursen hypotetiskt antas vara 100 kr, uppgår det sammanlagda antalet prestationsrätter som kan komma att tilldelas deltagarna till högst 3,0 milj.
För att vederlagsfritt erhålla stamaktier år 2015 krävs att vissa villkor är uppfyllda vid leveranstidpunkten på samma sätt som anges för Program 2010 (se punkt 19 a) ovan).
Det uppskattade maximala värdet av samtliga prestationsrätter som kan resultera i överlåtelse av stamaktier år 2015 uppgår till cirka 303 miljoner kr, vilket motsvarar 0,26 procent av Swedbanks börsvärde per den 31 januari 2011. Det uppskattade värdet av samtliga prestationsrätter som uppskattas resultera i överlåtelse av stamaktier år 2015 uppgår till cirka 152 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,13 procent av Swedbanks börsvärde per den 31 januari 2011.
Den maximala teoretiska årliga kostnaden i resultaträkningen för aktiedelen i IP 2011 beräknas till 73 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter. Den uppskattade årliga kostnaden i resultaträkningen uppgår till 36,5 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter.
Uppskattningarna ovan är schablonmässiga och baseras på en uppfyllelse av prestationsmålen som motsvarar 50 procent av det totala aktieprestationsbeloppet.
Med beaktande även av det högsta antal stamaktier som kan tillkomma för att överlåtas för kostnadstäckning av framför allt sociala avgifter samt för eventuell utdelningskompensation omfattar IP 2011 teoretiskt sammanlagt högst 8,0 miljoner stamaktier i Swedbank, av vilka 6,1 miljoner uppskattas avse stamaktier för leverans till deltagarna. Resterande 1,9 miljoner stamaktier utgör sådana aktier som kan komma att överlåtas för kostnadstäckning av framför allt sociala avgifter.
Om Swedbanks maximala teoretiska åtagande enligt IP 2011 säkras genom nyemission, återköp och omvandling av C-aktier (se punkt 20 c) nedan) kommer aktiekapitalet att ökas med sammanlagt högst 168 miljoner kr genom utgivande av högst 8,0 miljoner nya aktier. Utgivande och omvandling av det teoretiskt högsta möjliga antalet C-aktier till stamaktier medför en total utspädningseffekt om högst cirka 0,7 procent i förhållande till antalet aktier och röster i Swedbank (per 31 januari 2011).
Kostnaderna för IP 2011 och en eventuell utspädning av Swedbanks aktiekapital förväntas ha en marginell inverkan på Swedbankkoncernens nyckeltal, även tillsammans med det föreslagna kollektiva programmet för år 2011.
Styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier under IP 2011 är fattat under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner beslutet.
Punkt 20 c); Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av stamaktier m.m
Styrelsen har funnit att den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för att säkra Swedbanks åtagande enligt KP 2011 och IP 2011 (tillsammans ”Program 2011”) är att emittera och genast återköpa och till stamaktier omvandla så kallade C-aktier. Styrelsens förslag nedan motsvarar därför de förslag som anges i punkten 19 b) ovan avseende Program 2010.
20 c) p. 1 – Ändring av bolagsordning
För det fall att erforderlig ändring av bolagsordningen inte beslutats i anslutning till beslut om Program 2010 föreslår styrelsen att årsstämman 2011, beslutar om samma bolagsordningsändringar som föreslagits i anslutning till Program 2010.
20 c) p. 2 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman 2011 beslutar bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, utöver vad som beslutas avseende Program 2010, under tiden intill nästa årsstämma besluta om ökning av Swedbanks aktiekapital med högst 462 000 000 kr genom nyemission av högst 22 000 000 C-aktier (eller sådant ändrat högre antal som kan bli en följd av fondemission, uppdelning av aktier eller motsvarande bolagshändelser). Nyemission av C-aktier får ske på sätt som närmare beskrivits under Program 2010.
20 c) p. 3 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman 2011 beslutar bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, utöver vad som beslutas avseende Program 2010, under tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp av egna C-aktier. Det högsta antal C-aktier som får förvärvas ska uppgå till det högsta antalet C-aktier som får ges ut med stöd av bemyndigandet enligt ovan. Återköp får ske på sätt som närmare beskrivits under Program 2010.
20 c) p. 4 – Överlåtelse av egna stamaktier
Styrelsen föreslår att årsstämman 2011 beslutar att C-aktier som förvärvas med stöd av bemyndigandet för styrelsen enligt ovan, efter omvandling till stamaktier, eller stamaktier som förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm med stöd av eventuellt vid var tid föreliggande bemyndigande om förvärv av egna aktier, får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåtas till deltagarna i Program 2010 eller Program 2011 och om tillämpligt även till deltagare i eventuella efterföljande program. Högst 22 000 000 stamaktier får därvid överlåtas (eller sådant ändrat högre antal stamaktier som kan bli en följd av fondemission, nyemission, uppdelning av aktier, utdelningskompensation eller motsvarande bolagshändelser).
Swedbank får vidare överlåta högst 22 000 000 stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm i syfte att täcka vissa kostnader i samband med Program 2010 eller Program 2011 och eventuella efterföljande program, framför allt sociala avgifter. Överlåtelse ska därvid ske på sätt som närmare beskrivits under Program 2010.
Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 20 c) p. 1–4 ovan är villkorade av varandra och ska därför fattas som ett och samma beslut. Styrelsens förslag till beslut enligt 20 c) p. 1–4 ovan är dessutom villkorade av att styrelsens beslut om KP 2011 och/eller om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier under IP 2011 godkänts av årsstämman 2011.

Punkt 21; Ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende av denne aviserat förslag angående särskild granskning enligt 10 kap 21 § aktiebolagslagen
Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att årsstämman beslutar om särskild granskning avseende bankens roll som förvaringsinstitut med anledning av att Finansinspektionen beslutat om straffavgift på 2,5 miljoner kr för banken.

Punkt 22; Ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende av denne aviserat förslag angående utvärdering av ”jämställdhets- och etnicitetsarbetet”
Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att årsstämman beslutar uppdra åt styrelsen att verkställa en redovisning och utvärdering av jämställdhets- och etnicitetsarbetet inom banken samt redovisa resultatet i årsredovisningen.

Punkt 23; Ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende av denne aviserat förslag angående gratis bok till aktieägarna
Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att årsstämman beslutar att samtliga vid årsstämman närvarande aktieägare som så önskar ska erhålla boken ”Fritt fall–Spelet om Swedbank” utan kostnad.

Punkt 24; Ärende väckt av aktieägaren Tommy Jonasson avseende av denne aviserat förslag angående avsättning av 10 miljoner kr av årets resultat till ett institut med vissa uppgifter
Aktieägaren Tommy Jonasson föreslår att årsstämman beslutar att 10 miljoner kronor av årets resultat avsätts till ett institut med uppgift att dels förebygga och förhindra samt reparera ekonomiska skador som följd av fel eller försummelse vid svensk kommunal eller statlig myndighetsutövning, dels att stärka rättssäkerheten för invandrare som får uppehålla sig i Sverige.

Totalt antal aktier och röster i Swedbank
Det totala antalet aktier och röster i Swedbank uppgår till 1 159 590 177, varav 207 266 738 preferensaktier, vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse. Av det totala antalet aktier innehas 568 aktier, varav 424 preferensaktier, av banken själv.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 15, 17 och 18 krävs att årsstämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 19 b) och 20 c) krävs att årsstämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För beslut i enlighet med Thorwald Arvidssons förslag enligt punkten 21 krävs att årsstämmans beslut biträds av aktieägare representerande antingen minst en tiondel av samtliga aktier i banken eller minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullständiga förslag m.m
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser, styrelsens fullständiga förslag under punkterna 15–20, styrelsens yttrande över punkterna 17–20, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, valberedningens fullständiga förslag samt de övriga framställningarna enligt punkterna 21–24 kommer att hållas tillgängliga hos Swedbank, Styrelsens sekreterare, Brunkebergstorg 8, Stockholm, senast fr o m den 4 mars 2011. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna liksom årsredovisningen hålls vidare tillgängliga senast fr o m ovannämnda datum på www.swedbank.se/ir.

Upplysningar på årsstämman
Vid årsstämman har styrelsen och verkställande direktören en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för banken och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bankens ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bankens förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som anges i föregående mening.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

Stockholm i februari 2011
Swedbank AB (publ)
Styrelsen

English-speaking shareholders
This notice to attend the Annual General Meeting of Swedbank AB, to be held at 11:00 am (CET) on March 25, 2011 at Cirkus,Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm, Sweden, can also be obtained in the English language at www.swedbank.com/ir.