Socialstyrelsen

Väntetiderna bör förkortas och medicinsk abort erbjudas

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:54 CET

Praxis och väntetider varierar mellan olika landsting och mellan enheter inom samma landsting. Det konstaterar Socialstyrelsen, som på regeringens uppdrag kartlagt bland annat väntetider för abort.

Socialstyrelsen har kartlagt abortvården i landet till och med graviditetsvecka 12. Sådana aborter kan ske antingen medicinskt fram till vecka 9 (via läkemedelsbehandling, se faktaruta) eller kirurgiskt. Totalt utfördes cirka 34 000 aborter från juli 2005 till juni 2006 till och med graviditetsvecka 12.

Studien visar att väntetider och behandlingsmetoder varierar starkt mellan såväl vårdenheter som landsting. Kartläggningen har genomförts genom att verksamhetschefer på kliniker som utför aborter har besvarat frågor om bland annat verksamhetens organisation, behandlingspraxis och väntetider.

Väntetider kan uppstå i olika delar av abortprocessen, till första läkarbesök, till utförd abort och till stödsamtal. Väntetiden från tidsbeställning till det första läkarbesöket var genomsnittligt i landet drygt 6 dagar. Det landsting som hade den kortaste genomsnittliga väntetiden till första läkarbesöket låg på 2,5 dagar. Landstinget med längst väntetid hade 10 dagar .

Totala väntetider från tidsbeställning till utförd kirurgisk abort i de olika landstingen varierade mellan cirka 5 dagar och 19 dagar. Den genomsnittliga totala väntetiden för kirurgisk abort i riket var 12 dagar.

Den totala väntetiden till medicinska aborter som utförs på vårdenheten varierar mellan 4 dagar i ett landsting till 14 dagar i flera landsting (genomsnitt 10 dagar). Medicinsk abort där den avslutande behandlingen görs i hemmet har den kortaste totala, genomsnittliga väntetiden och varierar mellan 3 och 10 dagar (genomsnitt 8 dagar). Denna metod erbjöds inte i alla landsting.

Under sommarens semestertider stänger 23 procent av abortklinikerna i Sverige. I Stockholms län har 67 procent av verksamhetscheferna uppgivit att de har längre väntetider under sommaren, mot endast 7 procent i Västra Götaland och resten av riket.

– Resultaten tyder på att kvinnan snabbare kan få en medicinsk abort när den avslutande behandlingen genomförs i hemmet. Med utgångspunkt från att abortverksamhet är akut vård menar vi därför att denna möjlighet, där det är lämpligt och då kvinnan så önskar, borde kunna erbjudas av samtliga landsting och inte bara de 15 som i undersökningen sa sig göra det, säger projektledare Katrin Ekström på Socialstyrelsen.

Väntetider till abortvården beror troligtvis på en kombination av orsaker, till exempel organisation, styrning och mål, samt personaltillgång. Det är viktigt att väntetider som orsakas av vårdenheterna hålls så korta som möjligt. Det gäller särskilt under semesterperioder, då man via samordning mellan enheterna kan se till att behålla kapaciteten så att inte väntetiderna ökar och den samlade kapaciteten behålls.

– Abortverksamhet är att betrakta som akut vård. Därför anser vi att målsättningen måste vara att ingen kvinna ofrivilligt ska behöva vänta på det första läkarbesöket, säger Katrin Ekström

På Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se finns hela studien publicerad, komplett med uppgifter för varje landsting.

Mera information: Katrin Ekström, 08-555 530 76, Inger Erlandsson, 08-555 531 44

Fakta om medicinsk abort:

Aborten inleds dag 1 med en engångsdos av ett antiprogesteron (en substans som bereder livmodern för sammandragningar). Det andra steget startar 36 till 48 timmar efter den inledande behandlingen och innebär intag av ett prostaglandinpreparat (ett preparat som mjukar upp livmoderstappen och underlättar vidgningen av livmoderhalskanalen). Hela processen kan liknas vid ett framkallat missfall.