Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Värdefull lövskog räddas i Bredforsens naturreservat

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:50 CET

Med sina forsar, lugnvatten, älvängar och strandskogar är Bredforsens naturreservat en värdefull representant för den skyddsvärda naturen vid nedre Dalälven. Genom att de naturliga vattenståndsvariationerna satts ur spel när älven reglerades har dock gran kunnat vandra ut i de strandnära lövskogarna. I veckan påbörjade därför Länsstyrelsens fältpersonal och lokala entreprenörer en urhuggning av gran i naturvårdande syfte.
Snöklädd strandskog.

I reservatets strandskogar finns många olika trädslag. Ädla lövträd som ek, ask, lind och hassel samsas med asp, klibbal och björk. Innan älven reglerades var strandskogarna ljusa och innehöll nästan bara lövträd. Efter regleringen av älven har de längre översvämningsperioderna, som förr var vanliga, nu nästan helt uteblivit. Det har gjort det möjligt för granen att vandra ut bland lövträden i strandzonen. Granen tål nämligen inte - till skillnad mot ek och flera andra lövträd - att stå under vatten längre tid.

Detta skapar ett naturvårdsproblem. Granarnas täta barrmassor gör strandskogarna mörkare. Ek, hassel och andra ljuskrävande träd och buskar börjar må dåligt. På lång sikt skulle de flesta av dessa konkurreras ut av granen. Det är för att förhindra denna utveckling som Länsstyrelsen nu genomför en urhuggning av gran i Bredforsens naturreservat, nära Lågbo i Hedesunda. Liknande insatser har tidigare gjorts i andra skyddade områden i länet, t.ex. i Gysinge och Spjutholmens naturreservat och i Färnebofjärdens nationalpark.

För att skona marken sker arbetet på vintern och genom helt manuell huggning. Virket körs ut med en liten lätt bandgående maskin med minimalt marktryck. Grenar och kvistar från avverkningen kommer att eldas upp på platsen. Arbetet beräknas pågå i ca 3 veckor.

När Bredforsens strandskogar nu blir ljusare är förhoppningen att de tidigare trängda lövträden ska få en bättre situation. Att t.ex. ek och hassel skall stärka sin ställning i området och att skogarna mer skall likna äldre tiders strandskogar. Strandmiljön kommer också att bli bättre för en rad mer ljus- och värmekrävande insekter.

Bilder för nedladdning (Foto: Jonas Lundin) finns på http://www.x.lst.se/x/Pressrum/Nyheter/2007/Vardefull_lovskog_raddas_i_Bredforsens_NR.htm

För mer information, kontakta
Jonas Lundin, tel 026-17 12 53