Finansdepartementet

Värdepappersmarknadsutredningen överlämnar sitt huvudbetänkande

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 14:13 CEST

Värdepappersmarknadsutredningen har idag överlämnat sitt huvudbetänkande "En ny lag om värdepappersmarknaden" (SOU 2006:50) till statsrådet Sven-Erik Österberg.

Genom lagen genomförs ett mycket omfattande och komplicerat EG-direktiv om marknader för finansiella instrument (MiFID). Direktivet syftar i stora delar till s.k. fullharmonisering - dvs. medlemsstaterna får inte införa vare sig strängare eller mindre långtgående regler än dem som följer av direktivet och genomförandeåtgärderna.

Den nya lagen innebär en omfattande reglering av verksamheten i bl.a. börser och värdepappersinstitut. En rad nya definitioner och begrepp föreslås som bygger på direktivet och som måste införas i Sverige. Så t.ex. införs begreppet reglerad marknad för vad som hittills har kallats börsverksamhet. Ett annat nytt begrepp är MTF, som står för ett multilateralt handelssystem ("Multilateral trading facility") som drivs av ett värdepappersinstitut eller en börs och som sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man men inte är underkastat en lika ingående reglering som en reglerad marknad.

Stor vikt läggs i förslaget vid konkurrensneutralitet, genomlysning, investerarskydd och övervakning av värdepappersinstituten. En annan fråga som prioriteras är samarbete mellan behöriga myndigheter i olika länder vid gränsöverskridande verksamhet.

Den nya lagen måste enligt direktivet vara antagen av riksdagen senast den 31 januari 2007 och träda i kraft senast den 1 november 2007.


Kontakt:
Justitieråd
Johan Munck
Särskild utredare
08-35 80 68

Johan Lycke
Utredningssekreterare
08-522 295 73

Mattias Steen
Utredningssekreterare
040-35 58 74

Johan Molin
Utredningssekreterare
08-787 07 14