Statistiska centralbyrån, SCB

Värdepappersstatistik, juli 2013: Bankerna lånar i utländska certifikat

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2013 11:37 CEST

Den svenska skulden i räntebärande värdepapper uppgick till 5 951 miljarder kronor vid utgången av juli, vilket var en minskning på 37 miljarder kronor jämfört med föregående månad.

Bakom denna minskning ligger en liten kronförstärkning gentemot euron. Totalt har svenska institut utestående värdepapper till ett nominellt värde på 1337 miljarder kronor utestående i euro vilket motsvarar nästan en fjärdedel av alla emitterade värdepapper.

Trots minskningen i de nominella utestående beloppen emitterade svenska institut för 20 miljarder kronor netto under månaden. Banker och bostadsinstitut emitterade för 24 respektive 9 miljarder kronor netto medan övriga sektorer minskade sin upplåning. Bankerna emitterade främst dollar, samtidigt som de minskade sin upplåning i euro. Framförallt handlade det om värdepapper med korta löptider. Bostadsinstituten var däremot aktiva med lite längre löptider på den svenska marknaden. Sammantaget ökade bostadsinstituten sin upplåning i krondenominerade obligationer med 13 miljarder. Upplåningen i utländsk valuta minskade med tre miljarder kronor.

Den svenska statens nominella skuld i värdepapper minskade med 9 miljarder kronor. Främst rörde sig minskningen om en förstärkning av kronan gentemot dollarn. Förfall i en statskuldsväxel bidrog också till minskningen, totalt minskade upplåningen i statsskuldsväxlar med nästan 4 miljarder kronor.

Förfallostruktur, miljarder kronor Utestående belopp, miljarder kronor

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

2013-09-17.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Jon Smedsaas
Tfn 08-506 947 08
E-post fornamn.efternamn@scb.se