Statistiska centralbyrån, SCB

Värdepappersstatistik, juni 2013: Minskad emissionsstock hos banker och bostadsinstitut

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2013 09:40 CEST

Den totala emissionsstocken hos svenska emittenter minskade under juni med 9 miljarder kronor till knappt 6 003 miljarder kronor netto. Minskningen berodde främst på återköp och förfall av värdepapper denominerade i kronor.

En betydande del av minskningen förklaras av att banksektorn minskade sin upplåning i värdepapper med löptid på upp till ett år i utländsk valuta samt i värdepapper med löptid på över ett år denominerade i kronor. Bankernas totala skuldstock i räntebärande värdepapper minskade med 34 miljarder kronor under juni, till ett nominellt värde av 1 819 miljarder kronor. Emissionsstocken minskade även hos bostadsinstituten, som återköpte värdepapper till ett nominellt värde av 16 miljarder kronor. I störst utsträckning minskade emissionsstocken i värdepapper med löptid på över ett år och denominerade i kronor.

Riksgälden fortsätter minska sin upplåning i räntebärande värdepapper med löptid upp till ett år, till ett nominellt värde av 15 miljarder kronor. Minskningen har i stort sett enbart skett i värdepapper denominerade i dollar. Samtidigt fortsätter upplåningen i räntebärande värdepapper med löptid på över ett år att öka. Under juni ökade upplåningen i statsobligationer med 27 miljarder kronor netto, varav värdepapper för 22 miljarder var denominerade i dollar. Vid utgången av juni var statens utestående skuld 1 129 miljarder kronor, varav 882 miljarder är denominerade i kronor.

Upplåningen bland icke-finansiella företag och övriga finansiella företag ökade under juni med 26 miljarder kronor netto. Nettoökningen var störst i räntebärande värdepapper med löptid på över ett år, som nettoemitterades för 23 miljarder. I störst utsträckning nettoemitterades värdepapper i euro.

Förfallostruktur, miljarder kronor Utestående belopp, miljarder kronor

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

2013-08-16.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Martin Ullrich
Tfn 08-506 947 57
E-post fornamn.efternamn@scb.se