Statistiska centralbyrån, SCB

Värdepappersstatistik, maj 2013: Omfattande bankemissioner i maj

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 10:30 CEST

Under maj ökade den totala emissionsstocken hos svenska emittenter med 136 miljarder kronor till 6 017 miljarder kronor netto. Emissionerna skedde främst i dollar och kronor.

Ökningen förklaras till stor del av omfattande emissioner bland banker samt icke-finansiella företag och övriga. Störst del i den ökade upplåningen hade bankerna, som  emitterade värdepapper för ett nominellt belopp på motsvarande 86 miljarder kronor netto och vid utgången av maj hade en samlad utestående skuldstock på drygt 1 854 miljarder kronor. Framför allt ökade bankernas upplåning i värdepapper med löptid på över ett år och i störst utsträckning i dollar.

Sektorn icke-finansiella företag och övriga, som består av icke-finansiella företag och övriga finansiella företag, ökade sin upplåning på värdepappersmarknaderna med 15 miljarder kronor under månaden. Emissionerna skedde främst i obligationer i kronor på svensk marknad och var utspridda över ett större antal mindre aktörer. I genomsnitt låg lånevolymerna på 200 miljoner kronor per lån. Vid månadens slut uppgick sektorns totala upplåning i värdepapper till 823 miljarder kronor varav cirka 60 procent i utländska valutor.

Staten minskade, genom Riksgälden, sin upplåning i penningmarknadsinstrument med 14 miljarder kronor. Minskningen utgjordes av penningmarknadsinstrument i dollar som återköptes för ett värde av motsvarande 17 miljarder kronor.  Samtidigt ökade upplåningen i värdepapper med löptid på över ett år med 18 miljarder kronor. I störst utsträckning emitterades krondenominerade statsobligationer. Svenska statens totala utestående skuld låg vid utgången av maj på 1 116 miljarder kronor.

Förfallostruktur, miljarder kronor
 Utestående belopp, miljarder kronor
Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

2013-07-16.

Logotyp 

Statistikansvarig myndighet och producent

Statistiska centralbyrån
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Martin Ullrich
Tfn 08-506 947 57
E-post fornamn.efternamn@scb.se