Socialdepartementet

Värdighetsgaranti, förändrad tillsyn och pneumokockvaccin

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 11:04 CEST

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson presenterar i budgeten en satsning på en värdig äldreomsorg, en reform för samordnad och effektiv social tillsyn och vaccin mot pneumokocker till alla barn.

200 miljoner kronor till en värdig äldreomsorg
Regeringen föreslår en satsning på 200 miljoner kronor under de närmaste tre åren för att stödja införandet av Värdighetsutredningens förslag om en nationell, lagreglerad värdegrund inom äldreomsorgen. Utredningens övriga förslag, bland annat en frivillig värdegrundsmärkning, innebär att värdighetsgarantier i verksamheterna kan införas med kriterier som definierar godkända nivåer. Satsningen fördelar sig enligt följande: 2009 avsätts 30 miljoner kronor, för 2010 avsätts 90 miljoner kronor och för 2011 avsätts 80 miljoner kronor.

Reform för samordnad och effektiv social tillsyn
Regeringen aviserar en tillsynsreform i budgetpropositionen. Grunden för reformen bör vara att tillsynen av socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska slås ihop och samordnas i Socialstyrelsen. Barnperspektivet i tillsynen ska stärkas, tillsynen ska tydliggöras och ambitionsnivån och effektiviteten i tillsynen ska öka. Regeringen föreslår att tillsynen ska tillföras 30 miljoner kronor per år från och med 2009. Vidare föreslås en riktad satsning på att stärka barntillsynen om 10 miljoner kronor per år 2009 och 2010.

En samordnad och gemensam tillsyn för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ger förutsättningar för ett mer strategiskt inriktat arbete för att förbättra kvaliteten i vården och omsorgen. Hälso- och sjukvård och socialtjänst är verksamheter som kräver väl samordnade och integrerade insatser. Detta gäller självklart också tillsynsansvaret. Annars är det lätt att människor "hamnar mellan stolarna" även i tillsynssammanhang. En samordnad tillsyn kommer att kunna bidra till att uppmärksamma brister och tydliggöra svagheter som finns i vårdkedjan mellan kommunernas och landstingens insatser.

Vaccin mot pneumokocker till alla barn
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nått en överenskommelse om finansieringen av pneumokockvaccin i det nationella vaccinprogrammet för barn. Det är ett välbehövligt vaccin som skyddar små barn mot de allvarliga, livshotande sjukdomar och komplikationer som pneumokockinfektioner kan ge upphov till. Regeringen tillför i budgetpropositionen 150 miljoner per år under 2009-2012 och därefter 120 miljoner kronor om året.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos
Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65

Henrik Kjellberg
Politiskt sakkunnig
08-405 33 60