Cloudos.se

Världsarvet Grimeton sänder kl.13.00 på FN-dagen söndagen den 24 oktober..

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 14:21 CEST

GrimetonRadiostationen Grimeton på UNESCO:s världsarvslista

Inledning

Teknik finns omkring oss överallt i dagens samhälle, men utvecklingen går fort framåt. Detta har inte alla förstått. Radion och tv har haft ett liknande yttre utseende under lång tid och det har varit få personer som kände till den underliggande tekniken. Övergången från rör till transistorer på 1950- talet samt senare på 1970- talet till integrerade kretsar var för många en osynlig utveckling. Det var svårt för en sådan utveckling att erhålla kulturstatus. Man kan tydligen tala om en humanistisk kulturutveckling och teknisk. Den humanistiska utvecklingen med inriktning på ålder, utformning, historiskt värde, särart och äkthet samt den tekniska utvecklingen som byggde på nya uppfinningar, hade en liknande utveckling, men här tog man inte vara på det historiska värdet i samma grad. Dock kan man se att enskilda personer insåg värdet och tog aktivt del att bevara och skydda även denna typ av historiska egenarter . Sedan början av 1970- talet har det gjorts mycket för att lyfta fram denna typ av kultur minne som belyser de som arbetade med tekniken och deras utrustning. Ett område som har haft en mycket snabb utveckling är det teletekniska. Idag har vi en mängd kommunikations satteliter runt jorden och i huvudsak arbetar satteliterna inom det digitala området. Analoga sändare är intressanta kandidater till kulturarv eftersom det är en teknik som är på väg att försvinna i vår tid när allt fler människor går över till att använda digitala system för att kommunicera med varandra. Således är de analoga kommunikationsmetoder som användes i början av 1900- talet mycket historiskt exceptionella  och tillhör  utan tvekan vårat världarv.

Syfte

I denna uppsats är syftet att belysa hur nya rön och uppfinningar i början av 1900 talet möjliggjorde konstruktion och upprättelse av kommunikation mellan kontinenter. Uppsatsen redogör för hur detta genomfördes och i nutiden blev ett världskulturarv. Syftet är att analysera Grimeton Radiostation som världsarv och visa hur dåtida teknik och krav på samband på grund av emigration, skapar ett gemensamt minne under en viss tidsperiod och identitet av närvaro mellan avlägset boende människor. En teoretiskt inriktad analys av tekniken i relation till uppfinningarna som skapat möjligheter för milliontals människor i förskingringen att ha bra kontakt med hemlanden.

Historiskt perspektiv

Den 2 juli 2004 utnämndes radiostationen i Grimeton till världsarv på UNESCO:s världsarvslista. Därmed blev Grimeton det trettonde världsarvet i Sverige. Av en lycklig händelse så var stationen intakt och ensam kvar till skillnad från all andra i Europa . En liknande i Polen förstördes under andra världskriget. Grimeton radio station belägen i norra delen av Halland byggdes under åren 1922 till 1924 som en del av ett världsomfattande nätverk med sändare och mottagare för telegrafitrafik. Konstruktör av stationen och tekniken var Ernst Alexanderson (1878-1975). Anläggningen består av sex master 127 meter höga och varje mast har en tvärliggande järnkonstrutin som är 46 meter lång samt avståndet mellan varje mast var 380 meter . det löper åtta stycken koppartrådar mellan tornen med en tjocklek som en tvåkrona samt i stationshuset sändarstationens hjärta en 250 KW Alexanderson sändaralternator som kunde leverera 700 amper högfrekvent strålning till antennerna. I anslutning till tornen finns stationsbyggnader som är mycket välbevarade efter mer än åttio års användning. Byggnaderna var designade av arkitekt Carl Åkerblad. Anläggningen är ett viktigt steg i framväxandet av trådlös kommunikation och är den enda fungerande sändaren av sitt slag i världen.

Motivet

Var motivet att anlägga en radiostation för telegramtrafik från Sverige till USA? Det var många som hade emigrerat till USA och det var svårt med sjöförbindelserna på grund av krigsrisken under förste världskriget. De telegrafledningar som fanns var i krigförande länder i Europa och Sverige hade inga egna. de blev skadade och där för uppkom frågan att ersätta med en radiostation i Sverige. Därigenom kunde industrin, staten och allmänheten få tillgång till en egen förbindelse med Amerika. Vid slutet av första världskriget hade en sändare i Karlsborg använts för telegramtrafik. Sändaren i Karlsborg klarade trafiken till Europa, men hade problem att nå över Atlanten. Eftersom radiotekniken utvecklats betydligt före och under första världskriget så ges här en resumé på utvecklingen som leder fram till radiostationen i Grimeton. Denna utveckling började med en italienare vid namn Guglielmo Marconi, Född 25 april 1874 i Bologna, Italien. Hans far var den välborgade italienaren Giuseppe Marconi och hans mor var irländska Annie Jameson från WexfordRedan tidigt visade Marconi intresse för att gå vidare med vad tysken Hertz hade förutspått att överföra telegrafi trådlöst genom luften. År 1894 började Marconi på sitt projekt . Marconi var en praktisk man, som experimenterade sig fram till sina uppfinningar. Hans sändare använder sig av Hertz metod att alstra radiovågor med högfrekventa svängningar. Egentligen var det James Clark Maxwells förtjänst att det började. Han förutsade på 1860-talet med matematiska formler att det kunde vara så. Senare i England kunde Marconi bevisa att det fungerade då den i år 1900 Poldhu stationen på Cornwall byggs för försök med trådlös kommunikation över Atlanten. Motstationen låg på Newfoundland, 3350 km från Poldhu. Där uppfattar man 1901 med viss möda de första svaga signalerna från Poldhu. Samtidigt så befinner sig en ung svens ingenjör vid namn, Ernst Alexanderson (1878-1975). i Berlin där han studerar vid tekniska högskolan . Här läser han en bok utav DR. Charles Steinmetz som har titeln "Alternating Current Phenomena" boken inspirerade honom att ta kontakt med författaren i USA och att söka arbete på det stället som Steinmetz arbetade General Electric Company som låg i Schenectady, NY. Vid 24 år ålder får han arbete där år 1902. Hos General Electric kunde han samarbeta med den framstående forskaren Steinmetz. På julafton år 1906 hörde en telegrafist på ett fartyg utanför Newfoundlands kust inte de vanliga morsesignalerna utan en människoröst i sina hörlurar. Samma spöklika upplevelse hade några radioamatörer i omgivningen. En manlig människoröst påannonserade ett stycke musik av Händel som spelade Largo och läste därefter läste han upp jul evangeliet. Sedan följde mera musik, denna gång ett violinsolo varpå rösten önskade god jul till lyssnarna och uppmanade dem att skriva till honom och berätta om det var en bra mottagning. Mannen som hördes i etern var den 40-årige kanadensisk-amerikanske professorn Reginald Aubrey Fessenden (1866-1932) och han hade just genomfört världens första ljudradio utsändning. Fessenden var uppfinnare och hade 500 patent. Fessenden arbetade vid Thomas Edisons laboratorier. Hans patent för ljudsändning gjorde flera radiotekniska uppfinningar och banade väg för radions genombrott i början på 1920-talet. Nu vänd sig Fessenden till General Electric Companys och beställde en växelströmsgenerator, som skulle leverera en växelspänning med frekvensen 100 kHz och då blev Alexanderson inblandad i utvecklingen. Man kunde inte på den tiden med den dåvarande tekniken utveckla sådana maskiner . Alexanderson lyckades med att tillverka en dylik generator och tog 1909 ut patent på en generator, som vid 24000 r/m gav 100 kHz växelspänning. Under första världskriget kunde denna 200 kW-generator höras över hela världen. Från New Brunnswick i USA där sändaren fanns sändes president Wilsons "Fjorton punkter" över atlanten till Tyskland och uppfattades där i Nauen. "Det var Fessendens beställning på något, som vi inte hade, som kom mig att experimentera med radio och television i fortsättningen", sade Alexanderson.

Beslutet

Sveriges Riksdag bestämde sig år 1920 att anslå pengar till en ny radiostation på Sveriges västkust eftersom näringslivet, statens och allmänheten skulle få stor nytta av en dylik förbindelse.Fem företag fick uppgiften att komma in med kostnadsförslag. Det blev RCA (Radio Corporation of America), som dåvarande Telestyrelsen valde att levererade både sändarstation och mottagarstation. Sändarstationen placerades i Grimeton, ca 10 km syd ost om Varberg, och mottagarstationen placerades i Kungsbackakommun.Sändaren som valdes var den som den unge framgångsrike svenske ingenjör, Ernst Alexanderson hade konstruerat. Efter civilingenjörsexamen i Stockholm 1900 och vidareutbildning vid Tekniska Högskolan i Berlin, emigrerade Alexanderson 1902 till USA där han verkade som uppfinnare, konstruktör och chefsingenjör inom General Electric och Radio Corporation of America Ernst Alexanderson, som är okänd i Sverige, men känd uppfinnare i USA. Alexanderson få 344 patent beviljade inom elektroteknik och elektronik. Hans lösning med master och antenner och sändaregenerator blir nu vald att installeras i Sverige.

Uppförandet

Arbetet med att sätta upp den multipelavstämda antennen för låg frekvens (omkring 100 kHz) som är en av Alexandersons mest kända uppfinningar samt bygga stationshuset påbörjades i november 1922.  Man hade valt området vid Grimeton därför att det låg bra till nära havet vilket underlättar för radiovågorna att ta sig till andra sidan Atlanten. Nu fick man underhandla med markägarna en efter en för att göra upp med priset. När köpesumman var bestämd så skjutsades säljaren till Varberg där avtal skrevs. När markköpen var klara startade själva byggandet . MAB uppförde maskinhall och telegrafhall samt förrådsbyggnader. Vidare fem bostadshus för en del av personalen. Alla behövde inte bostad på stationen eftersom det var många från orten som skötte driften och redan hade bostad. Viktigaste delen var de sex masterna som var nödvändiga för sändningen. Masterna förankrades i urberget . Det grävdes fyra hål för varje mast för att nå berget var det olika djupt på mellan åtta till tjugofyra meters djup. detta arbete utfördes helt med handkraft med hjälp av spade, spett och korphacka. Allt detta enligt Erik Anderson ifrån Hunnerstad som själv deltog i uppförandet av stationen.Erik Anderson fortsätter: när grävningen var klar så vidtog gjutningen där rundjärn förankrades i betongen . Dessa gick ända upp till marknivå och var således mellan åtta och tjugofyra meter långa. Nu kunde masterna resas . Dessa monterades av ett bolag som kallades Limo som bestod av Motala verkstad och Lindholmen varv i Göteborg. Masterna hopmonterades med nitning och med trycklufts hammare . Resningen av de 127 meter masterna beräknades att ta tjugofyra timmar men genomfördes på åtta timmar och den sista blev rest på fyra timmar efter som man nu hade fåt erfarenhet med de andra. Nu vidtog monteringen av tvär armarna som var 46 meter breda. Till slut är det ytterligare en sak som jag vill ta upp nämligen kostnaden . Varje mast vägde 150000 kg och kostade 1kr/kg . Timpengen för oss på marken var 80 öre/timmen.

Invigning och start av stationen

Stationen togs i drift den 1 december 1924. Den 2 juli 1925 invigdes stationen officiellt av kung Gustaf V. kostnaderna för det hela uppgick för den tiden till 4 miljoner kronor.  I samband med invigningen av stationen så skickade kung Gustav ett telegram till den Amerikas president som vid den tidpunkten var Calvin Coolidge.  Telegrammet innehöll ett budskap på engelska som lydde “ My conviction is that the new link would greatly strengthen the cultural and commercial relations that had so long existed between Sweden and the United States with its "democratic shelter beneath which millions of Swedes have found new homes". Närvarande vid invigningen var också RCA vice presidenten David Sarnoff och chefs ingenjören Ernst Alexanderson. Stationen tillägnades stor betydelse för direkta kontakter med USA. I synnerhet under andra världskriget när kommunikations kablar som innan fanns i atlanten förstördes. Hur stationen fungerarI Grimeton togs inga meddelande emot utan mottagningen sköttes ifrån Kungsbacka till Radiocentralen i Telegrafstyrelsens byggnad vid Kaserntorget i Göteborg. Här togs telegrammen emot. Man hade också en ledning till Grimeton . Här stansade in morsekorden på hålremsor och på så sätt fick man sändaren att sända telegrammen som morsetecken till mottagarstationerna i Labrador. Sändare expeditionen flyttades till Stockholm 1938.  För att säkra driften så beställdes två sändare stationer . En i reserv men man kan man tycka men man körde sändarna en månad i taget och under ställtiden utförde man under håll på den stillastående maskinen.Den nya förbindelsen visade sig mycket stabil och tillförlitlig, och nästan all telegramtrafik från Sverige till Nord- och Sydamerika förmedlades via Grimeton . Det dröjde till 1938 innan den nya tekniken med elektronrörssändare för kortvåg började användas vid sidan av alternatorsändaren. Under andra världskriget ökade behovet av utrikes telegramförbindelser via radio så ytterligare kortvågssändare installerades för att ta hand om trafiken. Alternatorsändaren användes under kriget för att sända meddelanden till Svenska ubåtar. Det var i undervattensläge som den låga frekvensen under 20 kHz tränger under vattnets yta till ubåten och möjliggör mottagning när båten befinner sig i undervattensläge. Stormakterna har utvecklat detta och använder ännu lägre frekvenser för att meddela sina atomubåtar i undervattensläge som till exempel under nordpolens polarisar. Efter andra världskriget förmedlades huvuddelen av telegramtrafiken via kortvågssändare, och alternatorsändaren användes allt mindre.

Nyetablering

År 1960 skrotades den ena altornatorsändaren för att ge plats åt två nya kortvågssändare i sändarehuset. Som tur är har nyetableringen inte fortsatt i den gamla hallen utan det uppfördes en ny sändarhall vilket gjorde att den gamla utrustningen stod kvar till glädje för eftervärlden. Man kan också se att monopolsituationen inom radiotrafiken var konserverande för anläggningen då bland annat nymålningen av masterna kostade miljoner vilket betalades med bland annat av statliga medel. I slutet av 1950-talet kom sändare för TV och FM-rundradio till Grimeton för här fanns gott om yta att expandera på . Dessa sändare placerades i mindre hus i nära och en egen antenn för sändningarna uppfördes för att hantera TV och FM sändarna. År 1965 uppfördes en ny stationsbyggnad för TV och FM. sändarna och sedan dess har så gott som alla nya sändare i Grimeton placerats i "nya stationen". Därmed har gamla stationsbyggnaden kunnat bevaras intakt med den utrustning och inredning som fanns i mitten av 1960-talet. NUTIDEN Således blev Grimeton det trettonde världsarvet i Sverige. Grimeton antogs till världsarvslistan med följande motivering: "Varbergs Radiostation i Grimeton är ett unikt och enastående monument som representerar utvecklingsprocessen inom kommunikationsteknologin under perioden efter första världskriget samtidigt som det dokumenterar den fortsatta utvecklingen under tre årtionden. I samband med att ett mycket elegant och arkitekttoniskt museum eller besökcenter byggdes har nu allmänheten tillgång på höst, sommar, och vår att besöka stationen och vandra under masterna på samma sätt som en besökare skulle uppleva det 1921. Man har möjlighet att delta i guidade turer på stationen och museet av kunniga guider. Varje år har en ökande besöksfrekvens med stort inslag av besökare ifrån utlandet. Det Världsarv Halland nu fått kommer att vara en väsentlig tillgång för länet. Turism är viktig för Halland. Ett rikt utbud av kulturmiljöer stärker och bidrar till den regionala utvecklingen. Länet och de närliggande städerna Falkenberg och Varberg kommer också i hög grad att kunna dra nytta av Världsarvet. Det museum som nu har byggts visar att Världsarvet Grimeton inte enbart handlar om att bevara det existerande. Stiftelsen som förvaltar arvet arbetar också ambitiöst för att kulturarvet ska användas som fundament för ett nydanande och framåtsyftande arbete, som handlar om att kultur kan vara en viktig tillväxtfaktor.

Slutdiskussion

Det är miljön som bestämmer och påverkar och formar oss. Det var så många svenskar som emigrerad till Amerika på 1900 talet att det blev ett stort behov av förbindelser mellan länderna . Det var över en miljon människor som hamnade på andra sidan av Atlanten. Att kommunicera trådlöst blev en stor skillnad i hastighet om man jämför med vanlig postgång. Det är kanske inte så lätt att ta till sig ett kulturarv som har så litet perspektiv bakåt och särskilt inte när det nu är möjligt med Internet att koppla ihop hela jordklotet praktiskt tagit Vad är det då som är intressant och i vilket perspektiv gör att Grimeton blev ett världskultur arv. Kan man säga att med moderna miljöer så är det stor risk att utvecklingen går för fort och vi tar inte vara på kulturarven utan de löper risk att förfalla, rivas och ersättas med modernare utrustning. Då är det viktigt att först och främst värna om identiteten, ja att överhuvud taget förstå sambanden och historiska förhållanden till vår tid. Teknikhistoria uppskattas inte alltid av alla utan där finns olika värderingar som måste göras utan att framstå som oöverlagda. Här får man ta hänsyn till att människor med utbildning, ålder, genus, social bakgrund kan har olika motiv till i vad som kan betraktas som kulturarv. Är det då självklart att bevara till eftervärden stora och höga master som tar plats och också är hinder för flygplan? Masterna har även målats med blymönja för att motverka rost, som kan förgifta marken i området. I många fall så består industriminne och äldre tekniska konstruktioner av förfallna och misskötta skräphögar men av olika tursamma orsaker så har sändarestationen och masterna i Grimeton blivit häpnadsväckande intakta. Men eftersom sändarna och masterna i Grimeton är unika i hela världen och i sådant fint skick eftersom att Grimeton radiostation blev intakt bevarad på grund av den monopolställningen som televerket hade och till viss del fortfarande har i Sverige. Historiskt så har inget nytt material tillförts den del av stationen som nu är världsarvet utan allt är välvårdat ursprungsmaterial. En ytterligare avgörande faktor var att Sverige var neutral under två världskrig. I Polen jämnade tyskarna en liknande station med marken. Kvar i världen med den utrustningen var endast Grimeton radiostation, alltså en mycket stark kandidat till att utnämnas till världsarv.

http://www.cloudos.se

Får fritt användas. Redaktör Alexander Holmström