Paper Province

Värmland får bli Teknikcollege!

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 14:48 CET

Både representanter från lokalt och regionalt näringsliv och offentlighet fanns på plats under presskonferensen. Industrikommittén representerades av Johan Ancker, Teknikföretagen och Ola Asplund, IFMetall som överräckte Teknikcollegecertifikat till den nya ordföranden för den regionala styrgruppen; Eva Karlsson-Berg, produktionschef Stora Enso Skoghall.

Bakgrund Teknikcollege
Det som skiljer Teknikcollege från traditionella skolreformer är att initiativet till konceptet kommer från arbetslivet. Initiativtagare är Industrikommittén som är en partsammansatt grupp bestående av representanter för arbetsgivare- respektive arbetstagarförbund kopplade till det s.k. industriavtalet. I november 2004 lämnade Industrikommittén in något som kallades ”industrins offert till Sverige”. Offerten innehåller en rad förslag till konkreta åtgärder inom forskning och utbildning i syfte att stärka de gemensamma strävandena industri och offentliga utförare emellan. Dessa förslag ska ses som ett urval av angelägna åtgärder för att främja svensk industris konkurrenskraft. Förslagen ska enligt nedan i allt väsentligt vara genomförda till år 2010.

En konkurrenskraftig svensk industri ställer krav på ständig utveckling och förnyelse. Tillgång på kompetens för dagens och framtidens behov av personal är nyckeln till en hållbar utveckling för svensk industri. Industrins efterfrågan på kvalificerad arbetskraft med gymnasial och eftergymnasial yrkesutbildning är stor och bedöms bli större när fyrtiotalisterna lämnar arbetsmarknaden. Den generation som ska ta över är färre till antalet, samtidigt ser industrin ökade kompetenskrav på de som ska rekryteras. Fler ungdomar måste söka sig till tekniska utbildningar om inte bristen på yrkesutbildade medarbetare ska bli ett tillväxthinder för företagen. Mot bakgrund av detta har konceptet om Teknikcollege växt fram under offertens punkt ”En förstärkt yrkesutbildning”.


Vad är Teknikcollege?
Teknikcollege är inte en ny utbildningsform eller en ny skolbyggnad. Teknikcollege innebär ett starkt nätverksarbete mellan utbildningsanordnare, kommuner och företag där man tillsammans arbetar för att skapa en förbättrad samverkan mellan dessa parter. Nätverket ska fungera som en gemensam utbildningsarena i samverkan mellan skola och arbetsliv som erbjuder ungdomar och vuxna utbildningar på olika nivåer inom teknikområdet.
Utbildningarna inom Teknikcollege bedrivs av kommuner och företag i samverkan. Kommunerna ansvarar fortsatt för utbildningen medan företagen får möjlighet att påverka innehållet i utbildningen för att öka kopplingen mellan teori och praktik. En nyckelpunkt i konceptet om Teknikcollege är att bidra till en högre kvalitet på tekniska utbildningar och ge en tydligare kvalitetssäkring av dessa. För att stärka kvaliteten på utbildningar krävs att näringsliv och utbildningsanordnare arbetar tillsammans. Teknikcollege strävar till att utbilda det näringslivet efterfrågar både idag och imorgon.

Teknikcollege bygger på ett tiotal grundläggande kriterier som skall vara uppfyllda, se www.teknikcollege.se


Nuläge Teknikcollege Värmland
I slutet av maj 2006 lämnades en regional ansökan om att få bli Teknikcollege Värmland in till Industrikommittén tillsammans med varsin lokal ansökan ifrån kommunerna Sunne, Kristinehamn och Karlstad-Hammarö. Industrikommittén har nu gått igenom ansökningarna och gjort granskningsbesök både för den regionala ansökan och ute hos de tre kommunerna. I turordning börjar man med granskning av den regionala ansökan och därefter vidare med besök hos kommunerna. Granskningsbesöken fungerar som en slags avstämning, att skriftlig ansökan och verklighet stämmer överens. Man tittar då på hur långt man kommit med arbetet att uppfylla de tio kriterier som finns uppställda för Teknikcollege. Besöken ger också en fingervisning om vilka kriterier de olika kommunerna behöver arbeta mer med innan ett godkännande blir aktuellt. Teknikcollege Värmland räknar med att vara igång till höstterminen 2007. Fler kommuner har visat intresse av att ansluta sig till Teknikcollege Värmland, bland annat Arvika, Eda, Säffle (& Åmål).

Industrikommittén har sagt sig villiga att medverka till start av 20 olika Teknikcollege runt om i landet fram till år 2010. Teknikcollege är en nationell angelägenhet och projektet har tagit en rivstart ute bland Sveriges kommuner. Just nu arbetar ungefär 100 kommuner i olika faser med arbetet med Teknikcollege. De som kommit längst är regionerna Örebro län, Värmland, Östergötland och Västra Mälardalen. Örebro län har fått godkännande på sin regionala ansökan och har som första skolor i landet fått sina respektive lokala godkännanden i slutet av september. Östergötland arbetar som bäst med att få sina lokala ansökningar godkända och har än så länge fått ackreditering på sin regionala ansökan.


Industridagen 15 november
Teknikcollege Värmland kommer att medverka på Industridagen den 15 november 2006 tillsammans med de andra två godkända regionerna i Sverige. Industridagen hålls årligen i Stockholm och kommer bland annat att gästas av statsminister Fredrik Reinfeldt. Punkterna från Industrikommitténs offert till Sverige kommer att finnas med i form av olika skarpa projekt eller goda exempel.Teknikcollege i korthet
Har ett regionalt perspektiv, är en gemensam resurs för berörda kommuner som samverkar genom avtal. Genomför kvalificerad yrkesinriktad teknikutbildning både på gymnasial och eftergymnasial nivå. Har en utbildning som kännetecknas av sammanhållna arbetsdagar och en verksamhetsanpassad bemanning. Har maskiner och utrustning av hög kvalitet vilket ger eleverna möjlighet att lära sig ny teknik. Har en pedagogik där lärarna jobbar i team med ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling. Undervisningen ska bygga på integration mellan praktiska och teoretiska ämnen.
Läs mer på: www.teknikcollege.se
www.industridagen.se
www.industriavtalet.se
Ytterligare upplysningar:
Elsa Lagström
Teknikcollege Värmland
070-593 01 62

Britta Zetterlund-Johansson
Region Värmland
070-618 77 58