SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB

SBC - Väsentligt stärkt finansiell ställning efter genomförd renodling

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 08:54 CET

- Försäljning av projekten Fiskebäck och Johanneberg i västra Sverige till Skanska 

 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum  avyttrar projekten Fiskebäck och Johanneberg i Göteborgs kommun till Skanska. Genom försäljningen tar SBC det sista stora steget mot en renodling av verksamheten – förvaltningstjänster för bostadsrättsföreningar. Affären minskar koncernens skuldsättning och riskexponering påtagligt samt ger stabila finanser med en kassagenererande verksamhet. Den negativa resultateffekten av försäljningen till Skanska kombinerat med affären med JM bedöms såsom tidigare kommunicerat uppgå till cirka 50-70 Mkr. Renodlingen medför också att VD och CFO väljer att lämna SBC under 2010 som ett led i att undvika dubbla ledningsfunktioner.

 

”Vi lägger nu den slutliga biten på plats i renodlingen av SBC och har skapat en stark plattform, såväl finansiellt som organisatoriskt. Nu tar vi krafttag för tillväxt och för att leda utvecklingen på marknaden för förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar”, säger Helena Skåntorp, VD för SBC.

 Försäljningen av bostadsprojekten i västra Sverige till Skanska är, såsom den tidigare kommunicerade överlåtelsen till JM, en del av bemyndigandet från årsstämman 2009. Affärerna genomförs för att väsentligt minska SBCs riskexponering samt för att stärka SBCs likviditet och finansiella ställning. Tillsammans med en satsning på SBCs förvaltningsverksamhet skapar detta ökad möjlighet för konkurrenskraftiga tjänster och lönsam tillväxt. Styrelsen verkar för att, till följd av den väsentligt lägre skuldsättningen, erbjuda medarbetarna lösen av konvertibellånen.

 Affären är villkorad av sedvanliga tillstånd samt av att tillträde har skett i den, i pressmeddelandet den 22 januari, aviserade överlåtelseaffären med JM. Den beräknade förlusten i ”verksamhet till försäljning” uppgår till 50-70 Mkr till följd av den genomförda försäljningen och affären med JM.

SBC Bosparare
SBCs bosparare kommer att ha fortsatt förtur till projekten Fiskebäck och Johanneberg, där bosparpoäng och kötid per 31 maj 2010 kommer att tillgodoräknas. Bospararnas förtur till de två projekten kommer därefter att hanteras av Skanska.

"Vi är mycket nöjda med att vi genom den här affären får möjlighet att erbjuda två mycket attraktiva lägen i Göteborg till intresserade bostadsköpare", säger Lars Björklund, VD, Skanska Bostadsutveckling Norden.

Framtida SBC
Genom renodlingen och den stärkta finansiella ställningen kan SBC öka tempot i satsningarna på heltäckande förvaltningstjänster för att förenkla styrelsearbetet i landets bostadsrättsföreningar.

Nya SBC kommer huvudsakligen att bestå av affärsområdet Förvaltning och det 30-procentiga innehavet i SBC Bo samt SBC Bospar. En samordning av koncernledningen och ledningen i affärsområdet Förvaltning kommer att ske under våren när JM- och Skanska-affärerna slutförts. En bedömd årlig besparing om cirka 10 Mkr beräknas från och med 2011. Mot bakgrund av samordningen av ledningsfunktionerna har VD Helena Skåntorp enligt avtal rätt att lämna företaget, vilket kommer att ske inom sex månader. Även CFO Leif Carlsson väljer att lämna företaget under våren 2010. Processen med att tillsätta en ny ledning har inletts.

”Med fullföljandet av renodlingen kan vi nu förverkliga visionen om att vara Sveriges ledande aktör inom bostadsrätt”, säger Lennart Hedquist, Styrelseordförande SBC.

Publiceringen av bokslutskommunikén senareläggs till den 26 februari kl 8:30.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "att i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan skapa, förvalta och utveckla värden som är till nytta för bostadsrättsföreningar, boende och bosparare i SBC ek för". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar och producerar nya bostadsrätter för alla skeden i livet. SBC har sex kontor i landet med totalt cirka 210 anställda. 2008 var koncernens intäkter 390 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.

För ytterligare information kontakta:

Helena Skåntorp, VD och koncernchef SBC, Tel 0708-18 39 07, e-post: helena.skantorp@sbc.se
Leif Carlsson, CFO SBC, Tel 0730-74 50 64, e-post: leif.carlsson@sbc.se
Lennart Hedquist, Styrelseordförande SBC, Tel 070-671 54 30, e-post: lennart.hedquist@riksdagen.se

 Se även:
www.sbc.se
www.sbc.se/nybostad (SBC Bospar)