Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens erfarenheter grund för förslag om framtida uppgifter

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 08:53 CEST

Med nästan sju års erfarenheter av att utöva regionalt självstyre, debatterade regionfullmäktige på tisdagen roll och uppgifter för Västra Götalandsregionen framöver. Som avslutning på debatten antog regionfullmäktige ett dokument, som också ska skickas till den statliga Ansvarskommittén.

Ansvarskommittén utreder för närvarande hur den offentliga samhällsorganisationen ska se ut på nationell, regional och lokal nivå. Vilka uppgifter ska ligga på staten, regionerna/landstingen och kommunerna? Hur ska en framtida indelning av Sverige i regioner se ut? Det är några av de frågor Ansvarskommittén ska ge svar på, när slutbetänkandet läggs fram i februari 2007.

I ett så kallat positionspapper har Västra Götalandsregionens Ansvarsberedning (utsedd av regionfullmäktige och med en ledamot från varje parti) sammanfattat erfarenheterna av hur det regionala självstyret har fungerat sedan regionbildningen 1999. De är att
• ett direktvalt regionfullmäktige med beskattningsrätt innebär ett tydligt forum för beslut och ansvarstagande
• Västra Götaland som region ger underlag för en effektiv hälso- och sjukvårdsstruktur, infrastrukturplanering, kollektivtrafik och internationellt agerande
• Inom hälso- och sjukvården kan vårdkedjan samordnas och regionens storlek ger möjlighet till en väl fungerande vårdstruktur
• ett permanent och fördjupat ansvar för tillväxt- och utvecklingsfrågorna ger större möjlighet att samla aktörer och driva viktiga frågor för utvecklingen i Västra Götaland.

Med utgångspunkt från erfarenheterna, blickar Västra Götalandsregionen i dokumentet också framåt och ger förslag till framtida uppgifter:
• Regionens och kommunernas inflytande över investeringsplanerna för infrastrukturen bör öka
• Ansvaret för att formulera miljömålen för Västra Götaland bör gå över från staten (länsstyrelsen) till regionen
• Regionen, staten, kommunerna och näringslivets samt arbetsmarknadens organisationer bör träffa överenskommelser om prioriteringarna inom arbetsmarknadspolitiken. Man kan också överväga att regionen på försök tar över ansvaret för delar av arbetsmarknadspolitiken
• Regionen bör utse styrelserna för högskolorna.

Dokumentet kommer nu att överlämnas till Ansvarskommittén.

Moderaterna och kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Mer om Västra Götalandsregionens arbete med ansvarsfrågorna...
http://www.vgregion.se/vgrtemplates/RegRightColumn____31839.aspx
Ansvarskommitténs webbsida...
http://www.sou.gov.se/ansvar/

Kontaktperson: Ansvarsberedningens ordförande Johnny Nilsson (s), telefon 070-828 17 25, eller beredningens sekreterare, Yngve Johansson, telefon 0521-27 55 08 eller 070-962 33 02.