Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens styrelse den 28 mars 2006: Sammanhållen IT-organisation Styrgrupp för demokrati inrättad

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 15:33 CEST

FULLMÄKTIGEÄRENDEN
En regiongemensam IT-organisation
Regionstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige besluta att en regiongemensam organisation etableras för teknisk drift av IT-infrastruktur, system och telefoni med helpdesk och att denna organisation placeras hos servicenämnden.
Den nya enheten bildas genom sammanslagningar av redan befintliga IT-enheter i Västra Götalandsregionen med en ledning och en chef och kommer att bedriva verksamhet på flera orter.
Regionstyrelsen beslutade för egen del att regiondirektören får uppdraget att återkomma med en konkret plan för genomförande av fullmäktiges beslut och vilka mål som skall uppnås och även en redovisning av i vilken utsträckning leverans av IT-tjänster kan ske genom extern upphandling.
Regiondirektören får vidare i uppdrag att etablera s k funktionsägare, som blir de som får svara för utveckling och anskaffning av regiongemensamma system.

Målbilden kan beskrivas så här:
1) Ett fönster mot informationen. Genom en inloggning ges tillgång till de informationssystem, som krävs för det dagliga arbetet i sjukvården.
2) En patient - en journal. Med patienternas medgivande ges då tillgång till all vårdinformation oavsett var den är skapad.

Den övergripande ägarstyrningen utövas av regiondirektören på uppdrag av regionstyrelsen.
Detta förslag om en regiongemensam driftorganisation för IT har utarbetats med en bred representation från sjukvårdens förvaltningar och regionkansliet.

Bakgrundsfakta:
Regionfullmäktige biföll den 1 mars 2005 en motion från Bijan Zainali (s) om en sammanhållen IT-organisation i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen hade 2003 fastställt en IT-strategisk handlingsplan med övergripande mål och arbetssätt för utvecklingen av regionens informationssystem.
Den sammanfattande målbilden är: Ett fönster mot informationen och "en patient - en journal" (se ovan under "målbilden kan beskrivas så här"!).

Handlingsplanen tog också fasta på de skalfördelar som kan uppnås vid investeringar, förvaltning och drift. En kartläggning visade att regionen då - 2004 - hade sju självständiga IT-driftenheter, som bedrev verksamhet i 75 datahallar med 1800 servrar.
En förstudie från 2005 visar, att regionen har 850 system i drift varav ca 600 var verksamhetsstödjande. Studien visade på besparingar vid konsolidering mot regiongemensamma lösningar.
Det fortsatta arbetet ledde fram till det förslag, som styrelsen fattar beslut om vid sammanträdet den 28 mars 2006. Analysarbetet , som inleddes i mars 2005, döptes till "Översyn av IT-organisationen i Västra Götalandsregionen" och leddes av IT-direktören Gösta Malmer i en styrgrupp på sex personer och med stöd av konsultföretaget Capgemini.
Syftet med projektet benämndes "Beskriva dagens IT-verksamheter inom VGR samt ta fram förslag på en IT-organisation som bättre stödjer vision och verksamhetsutveckling".

IT med 600 personer för 650 Mkr
Nuläget är att regionen sammanlagt har ca 600 personer sysselsatta på heltid med IT-verksamhet. Dessutom finns ca 100 telefonister organiserade i enheterna.
Kostnaderna för all IT verksamhet i Västra Götalandregionen var 2003 ca 650 Mkr, varav ca 230 avsåg personal.
En viktig förutsättning för en samlad IT-verksamhet är att det finns en IT-strategi och en strategisk enhet med starkt mandat.
Det är en allmän uppfattning i regionens organisation att strukturen för styrning och ledning av IT i Västra Götalandsregionen är oklar och behöver förtydligas. Den nya, sammanhållna organisationen måste därför vara enkel och tydlig.

Motion om Vårdvisare föreslås bli avslagen
Regionstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att avslå en motion från moderaterna om inrättandet av s k Vårdvisare.
Regionrådet Lars Bergsten m fl, m, föreslår i motionen att Västra Götalandsregionen skall inrätta Vårdvisare med uppdrag att lotsa patienter rätt i vårdsystemet. Lars Bergsten pekar på uppgifter som hävdar, att ca 3,5 procent av befolkningen konsumerar hälften av sjukvårdskostnadena och att om bara några av dessa inte rätt vård så ökar kostnaderna dramatiskt. Han menar därför att gruppen av vårdkrävande patienter sakll ägnas särskild uppmärksamhet, så att deras vård planeras och utförs på bästa möjliga sätt.
Vårdvisarna bör arbeta över traditionella huvudmannagränser och vara ett stöd i kontakterna med aktuella verksamheter. Lars Bergsten föreslår i motionen att regionen startar ett pilotprojekt före den 1 juni i år.
M och kd reserverade sig mot beslutet.

REGIONSTYRELSEN
Fortsatt arbete för demokrati med inriktning på de unga
Regionstyrelsen beslutade att styrgruppen för demokratifrågor får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med styrgruppens slutrapport "Påverkanstorg på gymnasieskolor". Frågan om styrgruppens arbete under kommande mandatperiod behandlas efter valet i höst.

Bakgrunden är det arbete för demokratifrågor, som inleddes i december 2003 och som hade huvuduppgiften att öka ungdomars inflytade och delaktighet i demokratifrågor. Styrgruppen lämnade sommaren 2005 en rapport och då fattade regionstyrelsen beslut om att förlänga arbetet med ungdomars medverkan i demokratiprocessen.
Det lyckosamma projektet med ungdomars inflytade har lett till genomförandet av 17 påverkanstorg där 1350 ungdomar och 130 politiker träffats på nio gymnasieskolor i Västra Götaland, Tranemo Gymnasieskola, Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan, naturbruksgymnasiet Uddetorp i Skara, Angeredsgymnasiet i Göteborg, Alströmergymnasiet i Alingsås, de la Gardiegymnasiet i Lidköping, NTI-gymnasiet i Göteborg, Karlbergsgymnasiet i Åmål och Kunskapskällan i Herrljunga.
Gymnasieelever från samtliga årskurser och från flera olika program deltog i påverkanstorgen. De träffade politiker från Västra Götalandsregionen och från kommunerna, som regel representanter för deras respektive fullmäktigeförsamlingar.
Fyra teman diskuterades samtliga gånger:
1) Demokrati och delaktighet,
2) Ungas hälsa,
3) Kollektivtrafik samt
4) Utvecklingen i Västra Götaland.
En magisteruppsats från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet konstaterar, att ungdomarna efter dessa aktiviteter fått ett ökat intresse för politik, en större tilltro till sin egen förmåga att påverka samt ett ökat förtroende för det politiska systemet.
I styrgruppens rapport till regionstyrelsen konstateras, att påverkanstorg verkar vara en lämplig metod för det fortsatta arbetet med att öka ungas inflytande och delaktighet i beslutsprocesser. Styrgruppen rekommenderar därför en fortsättning på denna process även under kommande mandatperiod.

Igångsättning av projekt för drygt 30 Mkr
Regionstyrelsen beslutade bevilja åtta förvaltningar att få ta i anspråk eget kapital på sammanlagt drygt 24 Mkr samt 7,6 Mkr enligt tidigare beslut för en rad satsningar.
Förvaltningarna är Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, handikappförvaltningen, miljönämnden, kulturnämnden, gymnasienämnden, hälsan& arbetslivet samt Westma.
Resurserna avsätts till olika kompetenshöjande utbildningar för personal, införandet av den elektroniska journalen Melior, IT-satsningar, en ökad andel ekologiska livsmedel i regionens kök, stöd till Universeums pedagogiska verksamhet, ge GöteborgsOperan 1 Mkr för att täcka engångskostnader 2005 bl.a. för att statens stöd till operan minskade det året, för att avhjälpa eftersatt underhåll i gymnasieskolor, för regionövergripande arbetsmiljöprojekt samt IT-investeringar hos Westma.

Regionstyrelsen stödjer utredarens förslag att abort medges utländska kvinnor
Västra Götalandsregionen stödjer utredarens, ämnesrådet Lena Jonsson, förslag till ändring av abortlagen, som innebär att utländska kvinnor skall kunna få abort i Sverige utan prövning av särskilda skäl och enligt de regler som gäller för svenska kvinnor.
Regionen instämmer vidare i den bedömning som utredaren gör av konsekvenserna av en lagändring, det vill säga att det inte kommer att leda till någon större ökning av antalet utländska kvinnor som söker abort i Sverige.
De belopp för medicinsk och kirurgisk abort i Västra Götalandsregionen som anges i betänkandet baseras på Sveriges Kommuner och Landstings nationella databas över kostnad per patient (KPP). De relevanta beloppen bör vara priserna enligt 2006 års prislista för utomregional vård.
I betänkandet betonas vikten av att erbjuda stödsamtal till kvinnan före och efter abort. Regionen vill framhålla att det vid dessa samtal och vid alla kontakter med utländska kvinnor i samband med abortvården måste finnas tillgång till tolk. Dessa kostnader skall beaktas då den totala kostnaden och priset för abort beräknas.

Ny arbetsmetod och inriktning för nya läkemedel
Regionstyrelsen beslutade att de läkemedel, som tidigare ingått i den nationella solidariteten, finansieras även 2006 av hälso- och sjukvårdsutskottet.
Den nya modellen för solidarisk finansiering innebär att landstinget där patienten bor skall stå för kostnaderna men berörda landsting får stöd vid fördelningen av statsbidraget. Den solidariska finansieringen har avsett dyra läkemedel som t ex blödarpreparat, HIV-medel samt läkemedlen Cerezyme och Zavesca föreskrivna på recept.

Ansökan om utvidgad förskrivningsrätt för avancerade specialistsjuksköterskor
Regionstyrelsen beslutade avge en ansökan om utökad förskrivningsrätt för avancerade specialistsjuksköterskor ("nurse practitioners") till socialdepartementet.

Bakgrunden är, att primärvården i Västra Götaland i samverkan med socialstyrelsen och Högskolan i Skövde tagit fram en 60 poängs påbyggnadskurs till avancerad specialistsjuksköterska. Kursen har utgått främst från en brittisk modell. Fyra distriktssköterskor från primärvården i Skaraborg, som genomgått en kurs för förskrivningsrätt för distriktssköterska, har även gått den nya påbyggnadskursen. De fyra arbetar sedan i februari 2005 som "nurse practitioners", som är det engelska begreppet, inom området infektionssjukdomar. De har fått rätten att skriva remisser till sjukhusklinikerna.
En omfattande utvärdering pågår, men preliminära resultat visar att funktionen tagits mycket väl emot av patienter och personal.

För att till fullo kunna fullgöra sina uppgifter som avancerad specialistsjuksköterska ("nurse practitioner") på motsvarande sätt som i övriga länder, där denna funktion finns, ansöker regionstyrelsen om dispens så att dessa fyra medges utvidgad förskrivningsrätt.

Kommentarer angående dagens beslut i regionstyrelsen kan finnas på de politiska partiernas hemsidor:
Socialdemokraterna Västra Götaland
Folkpartiet Västra Götaland
Centerpartiet Västra Götaland
Moderaterna Västra Götaland
Vänsterpartiet Västra Götaland
Kristdemokraterna Västra Götaland
Miljöpartiet Västra Götaland
Sjukvårdspartiet Västra Götaland


Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson på telefon 0702 – 49 17 24 ,IT-direktör Gösta Malmer på telefon 0705 - 58 42 55, eller informationsdirektör Göran Ekstedt på telefon 0709 – 600 591.