Västtrafik

Västtrafiks budget för 2012 klar

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 15:26 CET

Västtrafiks styrelse beslutade idag om 2012 års budget. Den innebär bland annat ett utökat ägartillskott för att möta resandeökningen inom kollektivtrafiken och genomföra förberedelser för införandet av trängselskatter.

2012 är första året som Västra Götalandsregionen och den nyinrättade Kollektivtrafiknämnden lägger en beställning och ekonomisk ram som ensam ägare till Västtrafik. Beställningen utgår från Regionfullmäktiges strategiska inriktning och prioriterade mål för kollektivtrafiken, som finns beskrivna i verksamhetsplanen, samt den mer detaljerade trafikförsörjningsplanen för 2012.

Västtrafik har haft en mycket kraftig resandeutveckling under året och till och med oktober månad har resandet ökat med cirka 10 procent jämfört med 2011. Trenden förväntas fortsätta under 2012.

– Ökningen innebär att Västtrafik redan idag har nått resandemålet för 2013 men gjort det inom ramen för 2011 års budget, säger Leif Blomqvist, Västtrafiks styrelseordförande.

De totala kostnaderna i Västtrafiks detaljbudget uppgår till närmare 6 500 mnkr varav nästan hälften finansieras genom ägartillskott från Västra Götalandsregionen. Ägartillskottet för 2012 innebär en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. Biljettintäkterna står för drygt 2 500 mnkr. Satsningarna under året utgår från Västtrafiks Trafikförsörjningsplan (TFP 2012). Den nya tågpendeln till Ale, nya pendel- och regiontåg, utökad spårvagnstrafik i Göteborg, förstärkningar på linje 100 mellan Borås och Göteborg samt förberedelserna i Göteborgsregionen för införandet av trängselskatten är några av de betydande satsningar som kommer att genomföras.

– Den stora resandeökningen under året är mycket glädjande, men innebär också att vi måste leva upp till våra kunders förväntningar på pålitlig och punktlig trafik. Utökad trafik och nya fordon är en förutsättning för att vi ska klara av detta, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771–41 43 99

Varje dag reser 400 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.