Investor AB

Valberedning för Investor AB inför årsstämma 2009

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:27 CEST

I enlighet med beslut vid Investors årsstämma den 3 april 2008 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2009 utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009.

De fyra till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) utgjordes, per den 31 augusti 2008, av Wallenbergstiftelserna, SEB-Stiftelsen, Skandia Liv och Third Avenue Management LLC. Dessa har utsett varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordföranden utgöra Investors valberedning.

Valberedningens ledamöter:

Johan Stålhand, Wallenbergstiftelserna

Lars Isacsson, SEB-Stiftelsen

Caroline af Ugglas, Skandia Liv

Curtis Jensen, Third Avenue Management LLC

Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB

De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 60 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2009 för beslut:

- förslag till stämmoordförande,

- förslag till styrelse,

- förslag till styrelseordförande,

- förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,

- förslag till arvode för bolagets revisorer och

- förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2010.

Årsstämman för Investor AB kommer att hållas tisdagen den 31 mars 2009 i City Conference Centre.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@investorab.com eller med brev till adressen: Investor AB, Att: Valberedningen, 103 32 Stockholm, senast den 6 februari 2009.

INVESTOR AB

 

För ytterligare information:

Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 2031, 073-524 2031

Oscar Stege Unger, IR-chef: 08-614 2059, 070-624 2059