IFS

Valberedning inför årsstämma 2011

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 17:10 CEST

I enlighet med beslut vid IFS årsstämma den 25 mars 2010 skall valberedningen inför årsstämman 2011, med utgångspunkt i ägarsituationen den 31 augusti 2010, utgöras av en representant för den största aktieägaren i bolaget, en representant vardera för de två största institutionella aktieägarna i bolaget, en representant för bolagets grundargrupp samt styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen och tillika sammankallande till dess möten skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som företräder bolagets huvudägare.

I den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti 2010 och med hänsyn tagen till ägargrupperingar var den största aktieägaren i bolaget Förvaltnings AB Wasatornet och de två största institutionella aktieägarna i bolaget Lannebo Fonder och Catella Capital. Dessa har utsett varsin representant att, tillsammans med en representant för bolagets grundargrupp och styrelsens ordförande, utgöra IFS valberedning.

Valberedningens ledamöter:

 • Gustaf Douglas, Förvaltnings AB Wasatornet, tillika valberedningens ordförande
 • Lars Bergkvist, Lannebo Fonder
 • Ulf Strömsten, Catella Capital
 • Bengt Nilsson, bolagets grundargrupp
 • Anders Böös, styrelseordförande i IFS.

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 55 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2011 för beslut:

 • förslag till stämmoordförande
 • förslag till styrelse
 • förslag till styrelseordförande
 • förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 • förslag till arvode för bolagets revisorer
 • förslag till förfarande för inrättande av valberedningen inför årsstämman 2012 och därtill anknytande frågor.

Årsstämman för IFS kommer att hållas fredagen den 25 mars 2011 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till IFS valberedning kan göra det, senast den 28 januari 2011:

via e-post till
nomination.committee@ifsworld.com

eller med brev till:

IFS AB
Att: Valberedningen
Lindhagensgatan 116
112 51 Stockholm

KONTAKTINFORMATION
Anne Vandbakk
Telefon: +47 66 90 73 00 
Corporate Communications
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: +46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2010 kl. 16.00.

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Teknikringen 5, Box 1545, 581 15 Linköping.
IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.