Seco Tools AB

Valberedning inför årsstämman den 3 maj 2011

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 15:03 CEST

Vid Seco Tools AB:s årsstämma den 4 maj 2010 beslutades att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktie­ägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Vid bildandet av valberedningen skall ägarförhållandena, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti 2010, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelse­ledamöter, förslag till arvode till styrelseledamöterna och revisorerna, förslag till styrelse och styrelseordförande, samt förslag till hur en valberedning skall utses inför årsstämman 2012 jämte dess uppdrag.

Valberedningen är nu konstituerad och utgörs av Lars Pettersson, Sandvik AB, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Ramsay J Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, Johan Ståhl, Lannebo Fonder och Anders Ilstam, styrelsens ordförande. Lars Pettersson har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2011 kan göra detta via bolaget med post ställd till Seco Tools AB, Att: Britt-Marie Conradsson, 737 82 Fagersta eller via e-post ställd till britt-marie.conradsson@secotools.com

Information om årsstämman och valberedningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.secotools.com

Fagersta den 30 september 2010

SECO TOOLS AB (publ)

Anders Ilstam
Styrelsens ordförande och sammankallande för valberedningen

Ytterligare information kan erhållas av Anders Ilstam, styrelseordförande, tel. 070-630 76 02.

Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "About Seco/Investor Relations" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.