Orexo AB

Valberedning inför Orexos årsstämma 2007

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 08:46 CET

Vid Orexo AB´s årsstämma den 27 april 2006 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att senast sex månader före årsstämman offentliggöra en valberedning, bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna.

Efter kontakt med bolagets tre största aktieägare har nomineringar inkommit i enlighet med följande:

- Per Samuelsson, HealthCap AB, (37,27 procent av kapital och röster),
- Thomas Halvorsen, Fjärde AP-fonden, (8,97 procent av kapital och röster), samt
- Thomas Ehlin, Nordea Fonder, (4,99 procent av kapital och röster).

Valberedningen representerar tillsammans cirka 51,23 procent av kapital och röster i bolaget per den 31 oktober 2006.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2007 samt på bolagets webbplats, www.orexo.se.

Årsstämma i Orexo AB kommer att hållas måndagen den 23 april 2007 kl 17.00, i Stockholm.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Zsolt Lavotha, VD och koncernchef, Orexo AB
+46 (0)18 780 88 12, e-post: zsolt.lavotha@orexo.se

Claes Wenthzel, vice VD och Finansdirektör, Orexo AB
+46 (0)18 780 88 44, +46 (0)708-62 01 22 , e-post: claes.wenthzel@orexo.se


TILL REDAKTÖRERNA

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsbolag, som fokuserar på att utveckla nya läkemedel inom områden där det idag finns stora medicinska behov. Orexos produkter bygger på existerande läkemedel och bolagets patenterade drug delivery-teknologier. Med bred kunskapsbas inom medicin och farmaci arbetar Orexo med vidareutveckling av existerande läkemedelssubstanser. Genom att kombinera väldokumenterade läkemedelssubstanser med egna, patenterade drug delivery-metoder och sin unika expertis inom så kallade "torra beredningar" (exempelvis tabletter) kan nya patenterade läkemedel utvecklas.

Orexo har för tillfället två produkter på marknaden, en produkt inlämnad för registrering på den europeiska marknaden, tre produkter i sen klinisk utvecklingsfas – varav en produkt är utlicensierad i USA, Europa och Japan - och två projekt inom farmaceutisk formuleringsfas. Orexo har antagit en aktiv immaterialrättsstrategi och har sedan start byggt upp en utförlig patentportfölj som skydd för bolagets produkter och teknologier.

Orexo är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan november 2005.
www.orexo.se

Om drug delivery
Drug delivery handlar om att få den aktiva substansen i ett läkemedel att verka på bästa möjliga sätt. Efterfrågan på drug delivery-produkter ökar snabbt, eftersom dessa nya läkemedel t ex kan få en läkemedelssubstans att verka snabbare, eller att vara säkrare.

Många av de läkemedel som i dag säljs är behäftade med brister - som att de till exempel verkar långsamt, ger biverkningar, måste intas ofta eller kanske enbart kan injiceras. Detta är anledningen till att efterfrågan på teknologier som kan effektivisera redan existerande preparat ökar kraftigt. Under 2004 översteg enligt branschkällor försäljningen av läkemedelsprodukter som tillämpar drug delivery-metoder USD 79 miljarder, en siffra som uppskattas växa till USD 117 miljarder 2009. (Datamonitor 2004)