SystemSeparation Sweden Holding AB

Valberedningens förslag till årsstämman 2009

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 12:47 CEST

(Aktietorget: SYSE)

SystemSeparations valberedning har lämnat sitt förslag till årsstämman 2009. SystemSeparations styrelses fullständiga förslag till beslut på årsstämman har också offentliggjorts genom publicering på SystemSeparations hemsida www.systemseparation.com.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter, inga suppleanter och en revisor.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Sven Karlin, Magnus Unger och Göran Brorsson. Peter Henderson har avböjt omval. Till nyval föreslås Robert Eriksson samt Torbjörn Larsson. Robert Eriksson är chef för Media och Investor Relations i Vostok Nafta. Torbjörn Larsson är Verkställande Direktör för Bergvik Skog AB som idag är ett av Sveriges största skogsägande företag.

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 240.000 kronor och med 120.000 kronor till envar av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i Bolaget. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning.

Till följd av att Bolagets förvärv av Eastern Bio Holding AB medfört ett omfattande merarbete för styrelseledamöterna Magnus Unger, Sven Karlin och Göran Brorsson föreslår valberedningen att extra styrelsearvode utgår under 2009 med 250.000 kronor vardera till Magnus Unger och Sven Karlin samt med 50.000 kronor till Göran Brorsson.

PricewaterhouseCooopers valdes på årsstämman 2008 till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2011. Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt fastställd löpande räkning.

Valberedningen har bestått av Magnus Unger (på mandat av sig själv och Vostok Nafta), Lars Linzander (på mandat av Alga Styrinvest) och Lennart Nevrén (på mandat av sig själv). Magnus Unger har varit valberedningens ordförande.

SystemSeparations styrelses fullständiga förslag till beslut på årsstämman har också offentliggjorts genom publicering på SystemSeparations hemsida www.SystemSeparation.com.

Sollentuna, 30 april 2009

SystemSeparation Sweden Holding AB (publ.)

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Magnus Unger, Styrelseordförande
Tel: 0708 - 86 84 80

www.systemseparation.se

SystemSeparation är ett internationellt verksamt företag som utvecklar och marknadsför innovativa och högkvalitativa specialkemiska och biologiska energi- och miljötekniska ("Clean Technology") produkter åt elkraftverk, för ökad energieffektivitet och renare utsläpp. Företaget har idag verksamhet i Europa, Ryssland, USA, Kina, Korea och Pakistan.