Cision

Valberedningens förslag till beslut på Observers årsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:04 CET

Observers valberedning som består av ordförande Caroline af Ugglas (Skandia Liv), Cecilia Lager (SEB Fonder), Kjell Norling (Handelsbanken Asset Management) och Anders Böös (styrelseordförande i Observer AB), föreslår nedan angivna beslut. Valberedningen föreslår att Anders Böös, tillika styrelsens ordförande, utses till ordförande vid årsstämman. Valberedningen föreslår att antal styrelseledamöter skall vara åtta samt att inga suppleanter skall utses. Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med oförändrat 1.800.000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 600.000 kronor till ordföranden, 200.000 kronor till vardera ledamot som inte är anställd i bolaget och, därutöver, ett arvode för ledamöter med uppdrag i revisions- respektive ersättningsutskotten om sammanlagt högst 100.000 kronor. Valberedningen föreslår vidare att det för 2007 skall utgå ett extra arvode till ordföranden om 600.000 kronor som ersättning för merarbete med anledning av pågående omstrukturering. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår omval av Anders Böös, Per-Eric Fylking, Pia Gideon, Ulf Ivarsson, Peter Leifland och Gunilla von Platen samt nyval av Niklas Flyborg och Thomas Heilmann som styrelseledamöter. Maria Lilja har undanbett sig omval. Anders Böös föreslås kvarstå som styrelsens ordförande. Niklas Flyborg är född 1962 och bor i Stockholm. Han är verkställande direktör och koncernchef i Observer. Niklas är civilekonom DHS och har tidigare varit VD på Mandator AB. Han är styrelseledamot i Carl Lamm AB och Tieturi Oy. Niklas Flyborg äger 50.000 aktier och innehar personaloptioner motsvarande 70.000 aktier i Observer. Thomas Heilmann är född 1964 och bor i Berlin, Tyskland. Han är jurist samt koncernchef och partner i Scholz & Friends Group. Han är styrelse¬ordförande i Ampere AG och Econa AG samt styrelseledamot i Aperto AG, Medienboard Berlin Brandenburg GmbH samt Töchter & Söhne GmbH. Thomas Heilmann äger inga aktier i Observer. Valberedningen föreslår val av Ernst & Young, med Bertel Enlund som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2011. Observer AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulrika Nyberg, Communications Manager, tfn: +46 8 507 417 28 e-post: ulrika.nyberg@observergroup.com Observer förbättrar kunders konkurrenskraft genom integrerade tjänster och webbaserade portallösningar för omvärldsbevakning, reputation & campaign management och hantering av mediekontakter. Observer AB är noterat på nordiska börsen och har cirka 20 000 aktieägare. Bolaget har cirka 2 700 anställda och omsatte 1,9 miljarder kronor 2006. Observer bedriver verksamhet i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal och Litauen.