Nordea Bank AB

Valberedningens förslag till Nordeas årsstämma 2007

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 17:10 CET

Valberedningen för Nordea Bank AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2006 och består av Malin Björkmo, svenska statens representant och valberedningens ordförande, Mogens Hugo Jørgensen, Nordea Danmark-fonden, Staffan Grefbäck, Alecta, Christer Elmehagen, AMF Pension, Hans Dalborg, styrelsens ordförande, och Juha Rantanen, adjungerad ledamot utsedd av valberedningen. Valberedningen offentliggör idag sina förslag till Nordeas årsstämma den 13 april 2007. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till stämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval till slutet av nästa årsstämma av Kjell Aamot, Harald Arnkværn, Hans Dalborg, Birgitta Kantola, Claus Høeg Madsen, Lars G Nordström, Timo Peltola och Björn Savén samt att Marie Ehrling, Tom Knutzen och Ursula Ranin väljs till nya styrelseledamöter för samma tid. Valberedningen föreslår att Hans Dalborg omväljs till styrelseordförande.

Marie Ehrling, Tom Knutzen och Ursula Ranin föreslås som nya styrelseledamöter
Marie Ehrling är född 1955. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Marie Ehrling var verkställande direktör i TeliaSonera Sverige AB 2003-2006. Under åren 1982-2002 arbetade hon i SAS-koncernen, bland annat som vice koncernchef i SAS AB (publ) och chef för SAS Scandinavian Airlines 2001-2002 och som chef för SAS Ground Services 1997-2001. Hon var informationssekreterare vid Finansdepartementet 1980-1982 och Utbildningsdepartementet 1979-1980 och tjänstgjorde som finansanalytiker vid Fjärde AP-fonden 1977-1979. Marie Ehrling är styrelseledamot i Securitas AB (publ), Centre for Advanced Studies of Leadership vid Handelshögskolan i Stockholm och World Child Foundation.

Tom Knutzen är född 1962. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Köpenhamn. Tom Knutzen är koncernchef i Danisco A/S sedan 2006. Åren 1996-2006 var han verksam i NKT Holding A/S, som verkställande direktör 2000-2006 och som finansdirektör 1996-2000. Dessförinnan var han anställd i Niro A/S 1988-1996, som ekonomidirektör 1994-1996. Åren 1985-1988 arbetade ha på finansavdelningen i Fællesbanken. Tom Knutzen är styrelseledamot i Dansk Industri og Industriens Arbejdsgivere i Köpenhamn och i Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Ursula Ranin är född 1953. Hon är jur kand och civilekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Åren 1984-2005 arbetade Ursula Ranin i Nokia Oyj, som chefsjurist 1992-2005 och som bolagsjurist 1984-1992. Hon tjänstgjorde dessförinnan som domare 1981-1984. Ursula Ranin är styrelseledamot i Finnair Plc och UPM-Kymmene Oyj.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning
Samtliga föreslagna styrelseledamöter är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Den avgående verkställande direktören och koncernchefen Lars G Nordström anses inte som oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Val av revisorer
Valberedningen föreslår omval av KPMG Bohlins AB som revisor till årsstämman 2011.

Arvode åt styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår oförändrat arvode, innebärande att årsstämman fastställer arvode åt styrelsen med 240 000 euro åt ordföranden, 93 000 euro åt vice ordföranden och 72 000 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för extra styrelsesammanträde med 1 750 euro per sammanträde och för utskottssammanträde med 2 250 euro åt utskottsordföranden och 1 750 euro åt övriga ledamöter per sammanträde. Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå.

Arvode åt revisor föreslås utgå enligt räkning.

Inrättande av valberedning
Det föreslås att en ny valberedning inrättas med uppgift att till årsstämman 2008 framlägga förslag om val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode åt styrelseledamöter och revisorer.

Redogörelse för valberedningens arbete
En redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete kommer att finnas tillgänglig på Nordeas webbplats www.nordea.com från och med den 9 mars.

Bilder på de föreslagna nya styrelseledamöterna kan laddas ner på www.nordea.com/candidates.

För ytterligare information:
Malin Björkmo, valberedningens ordförande, +46 8 405 36 18
Hans Dalborg, styrelsens ordförande och ledamot av valberedningen, +46 8 614 78 01