Nordea Bank AB

Valberedningens förslag till Nordeas årsstämma 2010

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 13:15 CET

Valberedningen för Nordea Bank AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2009 och består av Kristina Ekengren, kansliråd, svenska staten och valberedningens ordförande, Kari Stadigh, koncernchef i Sampo Abp, Mogens Hugo, ordförande i Nordea-fonden, Ingrid Bonde, verkställande direktör i AMF och Hans Dalborg, styrelsens ordförande. Valberedningen offentliggör idag sina förslag till Nordeas årsstämma den 25 mars 2010. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till stämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval till slutet av nästa årsstämma av Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Björn Savén och Björn Wahlroos samt att Sarah Russell och Kari Stadigh väljs till nya styrelseledamöter för samma tid. Timo Peltola och Heidi M Petersen står inte till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår att Hans Dalborg omväljs till styrelseordförande.

Sarah Russell och Kari Stadigh föreslås som nya styrelseledamöter
Sarah Russell är född 1962. Hon har en Master of Applied Finance från Macquarie University i Sydney. Sarah Russell arbetade i ABN AMRO 1994-2008 i olika ledningsfunktioner. Hon var Senior Executive Vice President och verkställande direktör i ABN AMRO Asset Management 2006-2008, Managing Director och finansdirektör för Wholesale Clients Business Unit 2004-2005, Global Head of Financial Markets Research och Global Head of Infrastructure Support 2002-2004, Business Manager till Senior Executive Vice President of Global Financial Markets 2000-2002, Director, Head of Corporate Sales Australia and New Zealand 1998-2000, Director, Head of Commodities i Sydney 1997-1998, och Associate Director och Director, Treasury Sales i Sydney 1994-1997. Åren 1981-1994 arbetade hon i Toronto Dominion Australia Limited och innehade olika befattningar inom trading, försäljning och ledningsfunktioner i Financial Markets. Sarah Russell äger inga aktier i Nordea.

Kari Stadigh är född 1955. Han är diplomingenjör från Helsingfors Tekniska Högskola och civilekonom från Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Kari Stadigh är verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp sedan 2009. Han var vice koncernchef i Sampo Abp 2001-2009. Dessförinnan var han verkställande direktör i Sampo Livförsäkringsaktiebolag 1999-2000, Nova Livförsäkringsaktiebolag 1996-1998, Jaakko Pöyry-koncernen 1991-1996 och JP Finance Oy 1985-1991. Kari Stadigh är styrelseordförande i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva, Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, If Skadeförsäkring Holding AB (publ) och Alma Media Abp. Kari Stadigh äger inga aktier i Nordea.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning
Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Stine Bosse och Lars G Nordström att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Majoriteten av de föreslagna styrelseledamöterna är således oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Stine Bosse är verkställande direktör och koncernchef i TrygVesta A/S, vars dotterbolag TrygVesta Forsikring A/S har ingått avtal om förmedling av skadeförsäkringar och försäljning av liv- och pensionsprodukter med bolag inom Nordeakoncernen. Lars G Nordström var anställd som verkställande direktör och koncernchef i Nordea Bank AB (publ) fram till den 13 april 2007.

Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Kari Stadigh och Björn Wahlroos att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst två av de föreslagna styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är således även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Kari Stadigh är verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp som äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Nordea Bank AB (publ). Björn Wahlroos är styrelseordförande i Sampo Abp som äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Nordea Bank AB (publ).

Arvode åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår oförändrat styrelsearvode innebärande att årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna med 252 000 euro åt ordföranden, 97 650 euro åt vice ordföranden och 75 600 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för utskottssammanträde med 2 370 euro åt utskottsordföranden och 1 840 euro åt övriga ledamöter per sammanträde. Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt räkning.

Inrättande av valberedning
Det föreslås att en ny valberedning inrättas med uppgift att till årsstämman 2011 framlägga förslag om val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode åt styrelseledamöter och revisorer.

För ytterligare information:
Kristina Ekengren, valberedningens ordförande, 08 405 58 02